[அஷ்ட லக்ஷ்மீ ஸ்தோத்ரம்] ᐈ Ashtalakshmi Stotram Lyrics In Tamil Pdf

Ashtalakshmi Stotram Tamil Lyrics

ஆதி3லக்ஷ்மி
ஸுமநஸ வந்தி3த ஸுந்த3ரி மாத4வி, சந்த்3ர ஸஹொத3ரி ஹேமமயே
முநிக3ண வந்தி3த மோக்ஷப்ரதா3யநி, மஞ்ஜுல பா4ஷிணி வேத3நுதே ।
பங்கஜவாஸிநி தே3வ ஸுபூஜித, ஸத்3கு3ண வர்ஷிணி ஶாந்தியுதே
ஜய ஜயஹே மது4ஸூத3ந காமிநி, ஆதி3லக்ஷ்மி பரிபாலய மாம் ॥ 1 ॥

தா4ந்யலக்ஷ்மி
அயிகலி கல்மஷ நாஶிநி காமிநி, வைதி3க ரூபிணி வேத3மயே
க்ஷீர ஸமுத்34வ மங்க3ல்த3 ரூபிணி, மந்த்ரநிவாஸிநி மந்த்ரநுதே ।
மங்க3ல்த3தா3யிநி அம்பு3ஜவாஸிநி, தே3வக3ணாஶ்ரித பாத3யுதே
ஜய ஜயஹே மது4ஸூத3ந காமிநி, தா4ந்யலக்ஷ்மி பரிபாலய மாம் ॥ 2 ॥

தை4ர்யலக்ஷ்மி
ஜயவரவர்ஷிணி வைஷ்ணவி பா4ர்க3வி, மந்த்ர ஸ்வரூபிணி மந்த்ரமயே
ஸுரக3ண பூஜித ஶீக்4ர ப2லப்ரத,3 ஜ்ஞாந விகாஸிநி ஶாஸ்த்ரநுதே ।
4வப4யஹாரிணி பாபவிமோசநி, ஸாது4 ஜநாஶ்ரித பாத3யுதே
ஜய ஜயஹே மது4 ஸூத4ந காமிநி, தை4ர்யலக்ஷ்மீ பரிபாலய மாம் ॥ 3 ॥

கஜ3லக்ஷ்மி
ஜய ஜய து3ர்க3தி நாஶிநி காமிநி, ஸர்வப2லப்ரத3 ஶாஸ்த்ரமயே
ரத4கஜ3 துரக3பதா3தி ஸமாவ்ருத, பரிஜந மண்டி3த லோகநுதே ।
ஹரிஹர ப்3ரஹ்ம ஸுபூஜித ஸேவித, தாப நிவாரிணி பாத3யுதே
ஜய ஜயஹே மது4ஸூத3ந காமிநி, கஜ3லக்ஷ்மீ ரூபேண பாலய மாம் ॥ 4 ॥

ஸந்தாநலக்ஷ்மி
அயிக23 வாஹிநி மோஹிநி சக்ரிணி, ராக3விவர்தி4நி ஜ்ஞாநமயே
கு3ணக3ணவாரதி4 லோகஹிதைஷிணி, ஸப்தஸ்வர பூ4ஷித கா3நநுதே ।
ஸகல ஸுராஸுர தே3வ முநீஶ்வர, மாநவ வந்தி3த பாத3யுதே
ஜய ஜயஹே மது4ஸூத3ந காமிநி, ஸந்தாநலக்ஷ்மீ பரிபாலய மாம் ॥ 5 ॥

விஜயலக்ஷ்மி
ஜய கமலாஸிநி ஸத்33தி தா3யிநி, ஜ்ஞாநவிகாஸிநி கா3நமயே
அநுதி3ந மர்சித குங்கும தூ4ஸர, பூ4ஷித வாஸித வாத்3யநுதே ।
கநகத4ராஸ்துதி வைப4வ வந்தி3த, ஶங்கரதே3ஶிக மாந்யபதே3
ஜய ஜயஹே மது4ஸூத3ந காமிநி, விஜயலக்ஷ்மீ பரிபாலய மாம் ॥ 6 ॥

வித்3யாலக்ஷ்மி
ப்ரணத ஸுரேஶ்வரி பா4ரதி பா4ர்க3வி, ஶோகவிநாஶிநி ரத்நமயே
மணிமய பூ4ஷித கர்ணவிபூ4ஷண, ஶாந்தி ஸமாவ்ருத ஹாஸ்யமுகே2 ।
நவநிதி4 தா3யிநி கலிமலஹாரிணி, காமித ப2லப்ரத3 ஹஸ்தயுதே
ஜய ஜயஹே மது4ஸூத3ந காமிநி, வித்3யாலக்ஷ்மீ ஸதா3 பாலய மாம் ॥ 7 ॥

4நலக்ஷ்மி
தி4மிதி4மி தி4ந்தி4மி தி4ந்தி4மி-தி3ந்தி4மி, து3ந்து4பி4 நாத3 ஸுபூர்ணமயே
கு4மகு4ம கு4ங்கு4ம கு4ங்கு4ம கு4ங்கு4ம, ஶங்க3 நிநாத3 ஸுவாத்3யநுதே ।
வேத3 பூராணேதிஹாஸ ஸுபூஜித, வைதி3க மார்க3 ப்ரத3ர்ஶயுதே
ஜய ஜயஹே மது4ஸூத3ந காமிநி, த4நலக்ஷ்மி ரூபேணா பாலய மாம் ॥ 8 ॥

2லஶ்ருதி
ஶ்லோ॥ அஷ்டலக்ஷ்மீ நமஸ்துப்4யம் வரதே3 காமரூபிணி ।
விஷ்ணுவக்ஷ: ஸ்த2லா ரூடே4 ப4க்த மோக்ஷ ப்ரதா3யிநி ॥

ஶ்லோ॥ ஶங்க3 சக்ரக3தா3ஹஸ்தே விஶ்வரூபிணிதே ஜய: ।
ஜக3ந்மாத்ரே ச மோஹிந்யை மங்க3ல்த3ம் ஶுப4 மங்க3ல்த3ம் ॥

********

Also Read:

Leave a Comment