[બાલ મુકુંદાષ્ટકમ્] ᐈ Bala Mukundashtakam Lyrics In Gujarati Pdf

Bala Mukundashtakam Lyrics In Gujarati કરારવિંદેન પદારવિંદં મુખારવિંદે વિનિવેશયંતમ્ ।વટસ્ય પત્રસ્ય પુટે શયાનં બાલં મુકુંદં મનસા સ્મરામિ ॥ 1 ॥ સંહૃત્ય લોકાન્વટપત્રમધ્યે શયાનમાદ્યંતવિહીનરૂપમ્ ।સર્વેશ્વરં સર્વહિતાવતારં બાલં મુકુંદં મનસા સ્મરામિ ॥ 2 ॥ ઇંદીવરશ્યામલકોમલાંગં ઇંદ્રાદિદેવાર્ચિતપાદપદ્મમ્ ।સંતાનકલ્પદ્રુમમાશ્રિતાનાં બાલં મુકુંદં મનસા સ્મરામિ ॥ 3 ॥ લંબાલકં લંબિતહારયષ્ટિં શૃંગારલીલાંકિતદંતપંક્તિમ્ ।બિંબાધરં ચારુવિશાલનેત્રં બાલં મુકુંદં મનસા સ્મરામિ ॥ 4 ॥ શિક્યે … Read more