[బాల ముకుందాష్టకం] ᐈ Bala Mukundashtakam Lyrics In Telugu Pdf

Bala Mukundashtakam Lyrics In Telugu కరారవిందేన పదారవిందం ముఖారవిందే వినివేశయంతం ।వటస్య పత్రస్య పుటే శయానం బాలం ముకుందం మనసా స్మరామి ॥ 1 ॥ సంహృత్య లోకాన్వటపత్రమధ్యే శయానమాద్యంతవిహీనరూపం ।సర్వేశ్వరం సర్వహితావతారం బాలం ముకుందం మనసా స్మరామి ॥ 2 ॥ ఇందీవరశ్యామలకోమలాంగం ఇంద్రాదిదేవార్చితపాదపద్మం ।సంతానకల్పద్రుమమాశ్రితానాం బాలం ముకుందం మనసా స్మరామి ॥ 3 ॥ లంబాలకం లంబితహారయష్టిం శృంగారలీలాంకితదంతపంక్తిం ।బింబాధరం చారువిశాలనేత్రం బాలం ముకుందం మనసా స్మరామి ॥ 4 ॥ శిక్యే … Read more