[பா4க்3யதா3 லக்ஷ்மீ பா3ரம்மா] ᐈ Bhagyada Lakshmi Baramma Lyrics In Tamil Pdf

Bhagyada Lakshmi Baramma Lyrics In Tamil ராக3ம்: ஶ்ரீ (மேல்த3கர்த 22 க2ரஹரப்ரிய ஜன்யராக)3ஆரோஹண: S ற2 ம1 P ண2 Sஅவரோஹண: S ண2 P ட23 ண2 P ம1 ற2 G2 ற2 S தால்த3ம்: ஆதி3ரூபகர்த: புரன்த4ர தா3ஸபா4ஷா: கன்னட3 பல்லவிபா4க்3யதா3 லக்ஷ்மீ பா3ரம்மாநம்மம்ம ஶ்ரீ ஸௌ (பா4க்3யதா3 லக்ஷ்மீ பா3ரம்மா) சரணம் 1ஹெஜ்ஜெயெ மேலொன்த்3 ஹெஜ்ஜெய நிக்குத (ஹெஜ்ஜெயெ மேலே ஹெஜ்ஜெ நிக்குத)கஜ3்ஜெ கால்க3லா த்4வனியா தோருத (மாடு3த)ஸஜ்ஜன ஸாதூ4 பூஜெயெ வேல்தெ3கெ3 மஜ்ஜிகெ3யொல்த3கி3ன பெ3ண்ணெயன்தெ ॥(பா4க்3யதா3) சரணம் 2கனகாவ்ருஷ்டிய கரெயுத பா3ரே மனகாமனெயா … Read more