[ભજ ગોવિંદમ્] ᐈ Bhaja Govindam Stotram Lyrics In Gujarati With PDF

Bhaja Govindam Stotram lyrics in Gujarati pdf with meaning, benefits and mp3 song.

Bhaja Govindam Stotram Lyrics In Gujarati ભજ ગોવિંદં ભજ ગોવિંદંગોવિંદં ભજ મૂઢમતે ।સંપ્રાપ્તે સન્નિહિતે કાલેનહિ નહિ રક્ષતિ ડુક્રિંકરણે ॥ 1 ॥ મૂઢ જહીહિ ધનાગમતૃષ્ણાંકુરુ સદ્બુદ્ધિમ્ મનસિ વિતૃષ્ણામ્ ।યલ્લભસે નિજ કર્મોપાત્તંવિત્તં તેન વિનોદય ચિત્તમ્ ॥ 2 ॥ નારી સ્તનભર નાભીદેશંદૃષ્ટ્વા મા ગા મોહાવેશમ્ ।એતન્માંસ વસાદિ વિકારંમનસિ વિચિંતયા વારં વારમ્ ॥ 3 ॥ નળિની દળગત જલમતિ તરળંતદ્વજ્જીવિત … Read more