[ભજ ગોવિંદમ્] ᐈ Bhaja Govindam Stotram Lyrics In Gujarati With PDF

Bhaja Govindam Stotram Lyrics In Gujarati

ભજ ગોવિંદં ભજ ગોવિંદં
ગોવિંદં ભજ મૂઢમતે ।
સંપ્રાપ્તે સન્નિહિતે કાલે
નહિ નહિ રક્ષતિ ડુક્રિંકરણે ॥ 1 ॥

મૂઢ જહીહિ ધનાગમતૃષ્ણાં
કુરુ સદ્બુદ્ધિમ્ મનસિ વિતૃષ્ણામ્ ।
યલ્લભસે નિજ કર્મોપાત્તં
વિત્તં તેન વિનોદય ચિત્તમ્ ॥ 2 ॥

નારી સ્તનભર નાભીદેશં
દૃષ્ટ્વા મા ગા મોહાવેશમ્ ।
એતન્માંસ વસાદિ વિકારં
મનસિ વિચિંતયા વારં વારમ્ ॥ 3 ॥

નળિની દળગત જલમતિ તરળં
તદ્વજ્જીવિત મતિશય ચપલમ્ ।
વિદ્ધિ વ્યાધ્યભિમાન ગ્રસ્તં
લોકં શોકહતં ચ સમસ્તમ્ ॥ 4 ॥

યાવદ્-વિત્તોપાર્જન સક્તઃ
તાવન્-નિજપરિવારો રક્તઃ ।
પશ્ચાજ્જીવતિ જર્જર દેહે
વાર્તાં કોઽપિ ન પૃચ્છતિ ગેહે ॥ 5 ॥

યાવત્-પવનો નિવસતિ દેહે
તાવત્-પૃચ્છતિ કુશલં ગેહે ।
ગતવતિ વાયૌ દેહાપાયે
ભાર્યા બિભ્યતિ તસ્મિન્ કાયે ॥ 6 ॥

બાલ સ્તાવત્ ક્રીડાસક્તઃ
તરુણ સ્તાવત્ તરુણીસક્તઃ ।
વૃદ્ધ સ્તાવત્-ચિંતામગ્નઃ
પરમે બ્રહ્મણિ કોઽપિ ન લગ્નઃ ॥ 7 ॥

કા તે કાંતા કસ્તે પુત્રઃ
સંસારોઽયમતીવ વિચિત્રઃ ।
કસ્ય ત્વં વા કુત આયાતઃ
તત્વં ચિંતય તદિહ ભ્રાતઃ ॥ 8 ॥

સત્સંગત્વે નિસ્સંગત્વં
નિસ્સંગત્વે નિર્મોહત્વમ્ ।
નિર્મોહત્વે નિશ્ચલતત્ત્વં
નિશ્ચલતત્ત્વે જીવન્મુક્તિઃ ॥ 9 ॥

વયસિ ગતે કઃ કામવિકારઃ
શુષ્કે નીરે કઃ કાસારઃ ।
ક્ષીણે વિત્તે કઃ પરિવારઃ
જ્ઞાતે તત્ત્વે કઃ સંસારઃ ॥ 10 ॥

મા કુરુ ધનજન યૌવન ગર્વં
હરતિ નિમેષાત્-કાલઃ સર્વમ્ ।
માયામયમિદમ્-અખિલં હિત્વા
બ્રહ્મપદં ત્વં પ્રવિશ વિદિત્વા ॥ 11 ॥

દિન યામિન્યૌ સાયં પ્રાતઃ
શિશિર વસંતૌ પુનરાયાતઃ ।
કાલઃ ક્રીડતિ ગચ્છત્યાયુઃ
તદપિ ન મુંચત્યાશાવાયુઃ ॥ 12 ॥

દ્વાદશ મંજરિકાભિર શેષઃ
કથિતો વૈયા કરણસ્યૈષઃ ।
ઉપદેશો ભૂદ્-વિદ્યા નિપુણૈઃ
શ્રીમચ્છંકર ભગવચ્છરણૈઃ ॥ 13 ॥

કા તે કાંતા ધન ગત ચિંતા
વાતુલ કિં તવ નાસ્તિ નિયંતા ।
ત્રિજગતિ સજ્જન સંગતિરેકા
ભવતિ ભવાર્ણવ તરણે નૌકા ॥ 14 ॥

જટિલો મુંડી લુંજિત કેશઃ
કાષાયાન્બર બહુકૃત વેષઃ ।
પશ્યન્નપિ ચ ન પશ્યતિ મૂઢઃ
ઉદર નિમિત્તં બહુકૃત વેષઃ ॥ 15 ॥

અંગં ગલિતં પલિતં મુંડં
દશન વિહીનં જાતં તુંડમ્ ।
વૃદ્ધો યાતિ ગૃહીત્વા દંડં
તદપિ ન મુંચત્યાશા પિંડમ્ ॥ 16 ॥

અગ્રે વહ્નિઃ પૃષ્ઠે ભાનુઃ
રાત્રૌ ચુબુક સમર્પિત જાનુઃ ।
કરતલ ભિક્ષસ્-તરુતલ વાસઃ
તદપિ ન મુંચત્યાશા પાશઃ ॥ 17 ॥

કુરુતે ગંગા સાગર ગમનં
વ્રત પરિપાલનમ્-અથવા દાનમ્ ।
જ્ઞાન વિહીનઃ સર્વમતેન
ભજતિ ન મુક્તિં જન્મ શતેન ॥ 18 ॥

સુરમંદિર તરુ મૂલ નિવાસઃ
શય્યા ભૂતલમ્-અજિનં વાસઃ ।
સર્વ પરિગ્રહ ભોગત્યાગઃ
કસ્ય સુખં ન કરોતિ વિરાગઃ ॥ 19 ॥

યોગરતો વા ભોગરતો વા
સંગરતો વા સંગવિહીનઃ ।
યસ્ય બ્રહ્મણિ રમતે ચિત્તં
નંદતિ નંદતિ નંદત્યેવ ॥ 20 ॥

ભગવદ્ગીતા કિંચિદધીતા
ગંગા જલલવ કણિકા પીતા ।
સકૃદપિ યેન મુરારી સમર્ચા
ક્રિયતે તસ્ય યમેન ન ચર્ચા ॥ 21 ॥

પુનરપિ જનનં પુનરપિ મરણં
પુનરપિ જનની જઠરે શયનમ્ ।
ઇહ સંસારે બહુ દુસ્તારે
કૃપયાઽપારે પાહિ મુરારે ॥ 22 ॥

રથ્યા ચર્પટ વિરચિત કંથઃ
પુણ્યાપુણ્ય વિવર્જિત પંથઃ ।
યોગી યોગ નિયોજિત ચિત્તઃ
રમતે બાલોન્મત્તવદેવ ॥ 23 ॥

કસ્ત્વં કોઽહં કુત આયાતઃ
કા મે જનની કો મે તાતઃ ।
ઇતિ પરિભાવય નિજ સંસારં
સર્વં ત્યક્ત્વા સ્વપ્ન વિચારમ્ ॥ 24 ॥

ત્વયિ મયિ સર્વત્રૈકો વિષ્ણુઃ
વ્યર્થં કુપ્યસિ મય્યસહિષ્ણુઃ ।
ભવ સમચિત્તઃ સર્વત્ર ત્વં
વાંછસ્યચિરાદ્-યદિ વિષ્ણુત્વમ્ ॥ 25 ॥

શત્રૌ મિત્રે પુત્રે બંધૌ
મા કુરુ યત્નં વિગ્રહ સંધૌ ।
સર્વસ્મિન્નપિ પશ્યાત્માનં
સર્વત્રોત્-સૃજ ભેદાજ્ઞાનમ્ ॥ 26 ॥

કામં ક્રોધં લોભં મોહં
ત્યક્ત્વાઽઽત્માનં પશ્યતિ સોઽહમ્ ।
આત્મજ્ઞ્નાન વિહીના મૂઢાઃ
તે પચ્યંતે નરક નિગૂઢાઃ ॥ 27 ॥

ગેયં ગીતા નામ સહસ્રં
ધ્યેયં શ્રીપતિ રૂપમ્-અજસ્રમ્ ।
નેયં સજ્જન સંગે ચિત્તં
દેયં દીનજનાય ચ વિત્તમ્ ॥ 28 ॥

સુખતઃ ક્રિયતે રામાભોગઃ
પશ્ચાદ્ધંત શરીરે રોગઃ ।
યદ્યપિ લોકે મરણં શરણં
તદપિ ન મુંચતિ પાપાચરણમ્ ॥ 29 ॥

અર્થમનર્થં ભાવય નિત્યં
નાસ્તિ તતઃ સુખ લેશઃ સત્યમ્ ।
પુત્રાદપિ ધનભાજાં ભીતિઃ
સર્વત્રૈષા વિહિતા રીતિઃ ॥ 30 ॥

પ્રાણાયામં પ્રત્યાહારં
નિત્યાનિત્ય વિવેક વિચારમ્ ।
જાપ્યસમેત સમાધિ વિધાનં
કુર્વ વધાનં મહદ્-અવધાનમ્ ॥ 31 ॥

ગુરુ ચરણાંભુજ નિર્ભરભક્તઃ
સંસારાદ્-અચિરાદ્-ભવ મુક્તઃ ।
સેંદિય માનસ નિયમાદેવં
દ્રક્ષ્યસિ નિજ હૃદયસ્થં દેવમ્ ॥ 32 ॥

મૂઢઃ કશ્ચિન વૈયાકરણો
ડુકૃણ્કરણાધ્યયન ધુરીણઃ ।
શ્રીમચ્છંકર ભગવચ્ચિષ્યૈઃ
બોધિત આસીચ્છોદિત કરણૈઃ ॥ 33 ॥

********

Also Read:

Leave a Comment