[ഭജ ഗോവിംദമ്] ᐈ Bhaja Govindam Stotram Lyrics In Malayalam With PDF

Bhaja Govindam Stotram lyrics in Malayalam pdf with meaning, benefits and mp3 song.

Bhaja Govindam Stotram Lyrics In Malayalam ഭജ ഗോവിംദം ഭജ ഗോവിംദംഗോവിംദം ഭജ മൂഢമതേ ।സംപ്രാപ്തേ സന്നിഹിതേ കാലേനഹി നഹി രക്ഷതി ഡുക്രിംകരണേ ॥ 1 ॥ മൂഢ ജഹീഹി ധനാഗമതൃഷ്ണാംകുരു സദ്ബുദ്ധിമ് മനസി വിതൃഷ്ണാമ് ।യല്ലഭസേ നിജ കര്മോപാത്തംവിത്തം തേന വിനോദയ ചിത്തമ് ॥ 2 ॥ നാരീ സ്തനഭര നാഭീദേശംദൃഷ്ട്വാ മാ ഗാ മോഹാവേശമ് ।ഏതന്മാംസ വസാദി വികാരംമനസി വിചിംതയാ വാരം വാരമ് ॥ 3 ॥ നളിനീ ദളഗത ജലമതി തരളംതദ്വജ്ജീവിത … Read more