[ഭജ ഗോവിംദമ്] ᐈ Bhaja Govindam Stotram Lyrics In Malayalam With PDF

Bhaja Govindam Stotram Lyrics In Malayalam

ഭജ ഗോവിംദം ഭജ ഗോവിംദം
ഗോവിംദം ഭജ മൂഢമതേ ।
സംപ്രാപ്തേ സന്നിഹിതേ കാലേ
നഹി നഹി രക്ഷതി ഡുക്രിംകരണേ ॥ 1 ॥

മൂഢ ജഹീഹി ധനാഗമതൃഷ്ണാം
കുരു സദ്ബുദ്ധിമ് മനസി വിതൃഷ്ണാമ് ।
യല്ലഭസേ നിജ കര്മോപാത്തം
വിത്തം തേന വിനോദയ ചിത്തമ് ॥ 2 ॥

നാരീ സ്തനഭര നാഭീദേശം
ദൃഷ്ട്വാ മാ ഗാ മോഹാവേശമ് ।
ഏതന്മാംസ വസാദി വികാരം
മനസി വിചിംതയാ വാരം വാരമ് ॥ 3 ॥

നളിനീ ദളഗത ജലമതി തരളം
തദ്വജ്ജീവിത മതിശയ ചപലമ് ।
വിദ്ധി വ്യാധ്യഭിമാന ഗ്രസ്തം
ലോകം ശോകഹതം ച സമസ്തമ് ॥ 4 ॥

യാവദ്-വിത്തോപാര്ജന സക്തഃ
താവന്-നിജപരിവാരോ രക്തഃ ।
പശ്ചാജ്ജീവതി ജര്ജര ദേഹേ
വാര്താം കോഽപി ന പൃച്ഛതി ഗേഹേ ॥ 5 ॥

യാവത്-പവനോ നിവസതി ദേഹേ
താവത്-പൃച്ഛതി കുശലം ഗേഹേ ।
ഗതവതി വായൌ ദേഹാപായേ
ഭാര്യാ ബിഭ്യതി തസ്മിന് കായേ ॥ 6 ॥

ബാല സ്താവത് ക്രീഡാസക്തഃ
തരുണ സ്താവത് തരുണീസക്തഃ ।
വൃദ്ധ സ്താവത്-ചിംതാമഗ്നഃ
പരമേ ബ്രഹ്മണി കോഽപി ന ലഗ്നഃ ॥ 7 ॥

കാ തേ കാംതാ കസ്തേ പുത്രഃ
സംസാരോഽയമതീവ വിചിത്രഃ ।
കസ്യ ത്വം വാ കുത ആയാതഃ
തത്വം ചിംതയ തദിഹ ഭ്രാതഃ ॥ 8 ॥

സത്സംഗത്വേ നിസ്സംഗത്വം
നിസ്സംഗത്വേ നിര്മോഹത്വമ് ।
നിര്മോഹത്വേ നിശ്ചലതത്ത്വം
നിശ്ചലതത്ത്വേ ജീവന്മുക്തിഃ ॥ 9 ॥

വയസി ഗതേ കഃ കാമവികാരഃ
ശുഷ്കേ നീരേ കഃ കാസാരഃ ।
ക്ഷീണേ വിത്തേ കഃ പരിവാരഃ
ജ്ഞാതേ തത്ത്വേ കഃ സംസാരഃ ॥ 10 ॥

മാ കുരു ധനജന യൌവന ഗര്വം
ഹരതി നിമേഷാത്-കാലഃ സര്വമ് ।
മായാമയമിദമ്-അഖിലം ഹിത്വാ
ബ്രഹ്മപദം ത്വം പ്രവിശ വിദിത്വാ ॥ 11 ॥

ദിന യാമിന്യൌ സായം പ്രാതഃ
ശിശിര വസംതൌ പുനരായാതഃ ।
കാലഃ ക്രീഡതി ഗച്ഛത്യായുഃ
തദപി ന മുംചത്യാശാവായുഃ ॥ 12 ॥

ദ്വാദശ മംജരികാഭിര ശേഷഃ
കഥിതോ വൈയാ കരണസ്യൈഷഃ ।
ഉപദേശോ ഭൂദ്-വിദ്യാ നിപുണൈഃ
ശ്രീമച്ഛംകര ഭഗവച്ഛരണൈഃ ॥ 13 ॥

കാ തേ കാംതാ ധന ഗത ചിംതാ
വാതുല കിം തവ നാസ്തി നിയംതാ ।
ത്രിജഗതി സജ്ജന സംഗതിരേകാ
ഭവതി ഭവാര്ണവ തരണേ നൌകാ ॥ 14 ॥

ജടിലോ മുംഡീ ലുംജിത കേശഃ
കാഷായാന്ബര ബഹുകൃത വേഷഃ ।
പശ്യന്നപി ച ന പശ്യതി മൂഢഃ
ഉദര നിമിത്തം ബഹുകൃത വേഷഃ ॥ 15 ॥

അംഗം ഗലിതം പലിതം മുംഡം
ദശന വിഹീനം ജാതം തുംഡമ് ।
വൃദ്ധോ യാതി ഗൃഹീത്വാ ദംഡം
തദപി ന മുംചത്യാശാ പിംഡമ് ॥ 16 ॥

അഗ്രേ വഹ്നിഃ പൃഷ്ഠേ ഭാനുഃ
രാത്രൌ ചുബുക സമര്പിത ജാനുഃ ।
കരതല ഭിക്ഷസ്-തരുതല വാസഃ
തദപി ന മുംചത്യാശാ പാശഃ ॥ 17 ॥

കുരുതേ ഗംഗാ സാഗര ഗമനം
വ്രത പരിപാലനമ്-അഥവാ ദാനമ് ।
ജ്ഞാന വിഹീനഃ സര്വമതേന
ഭജതി ന മുക്തിം ജന്മ ശതേന ॥ 18 ॥

സുരമംദിര തരു മൂല നിവാസഃ
ശയ്യാ ഭൂതലമ്-അജിനം വാസഃ ।
സര്വ പരിഗ്രഹ ഭോഗത്യാഗഃ
കസ്യ സുഖം ന കരോതി വിരാഗഃ ॥ 19 ॥

യോഗരതോ വാ ഭോഗരതോ വാ
സംഗരതോ വാ സംഗവിഹീനഃ ।
യസ്യ ബ്രഹ്മണി രമതേ ചിത്തം
നംദതി നംദതി നംദത്യേവ ॥ 20 ॥

ഭഗവദ്ഗീതാ കിംചിദധീതാ
ഗംഗാ ജലലവ കണികാ പീതാ ।
സകൃദപി യേന മുരാരീ സമര്ചാ
ക്രിയതേ തസ്യ യമേന ന ചര്ചാ ॥ 21 ॥

പുനരപി ജനനം പുനരപി മരണം
പുനരപി ജനനീ ജഠരേ ശയനമ് ।
ഇഹ സംസാരേ ബഹു ദുസ്താരേ
കൃപയാഽപാരേ പാഹി മുരാരേ ॥ 22 ॥

രഥ്യാ ചര്പട വിരചിത കംഥഃ
പുണ്യാപുണ്യ വിവര്ജിത പംഥഃ ।
യോഗീ യോഗ നിയോജിത ചിത്തഃ
രമതേ ബാലോന്മത്തവദേവ ॥ 23 ॥

കസ്ത്വം കോഽഹം കുത ആയാതഃ
കാ മേ ജനനീ കോ മേ താതഃ ।
ഇതി പരിഭാവയ നിജ സംസാരം
സര്വം ത്യക്ത്വാ സ്വപ്ന വിചാരമ് ॥ 24 ॥

ത്വയി മയി സര്വത്രൈകോ വിഷ്ണുഃ
വ്യര്ഥം കുപ്യസി മയ്യസഹിഷ്ണുഃ ।
ഭവ സമചിത്തഃ സര്വത്ര ത്വം
വാംഛസ്യചിരാദ്-യദി വിഷ്ണുത്വമ് ॥ 25 ॥

ശത്രൌ മിത്രേ പുത്രേ ബംധൌ
മാ കുരു യത്നം വിഗ്രഹ സംധൌ ।
സര്വസ്മിന്നപി പശ്യാത്മാനം
സര്വത്രോത്-സൃജ ഭേദാജ്ഞാനമ് ॥ 26 ॥

കാമം ക്രോധം ലോഭം മോഹം
ത്യക്ത്വാഽഽത്മാനം പശ്യതി സോഽഹമ് ।
ആത്മജ്ഞ്നാന വിഹീനാ മൂഢാഃ
തേ പച്യംതേ നരക നിഗൂഢാഃ ॥ 27 ॥

ഗേയം ഗീതാ നാമ സഹസ്രം
ധ്യേയം ശ്രീപതി രൂപമ്-അജസ്രമ് ।
നേയം സജ്ജന സംഗേ ചിത്തം
ദേയം ദീനജനായ ച വിത്തമ് ॥ 28 ॥

സുഖതഃ ക്രിയതേ രാമാഭോഗഃ
പശ്ചാദ്ധംത ശരീരേ രോഗഃ ।
യദ്യപി ലോകേ മരണം ശരണം
തദപി ന മുംചതി പാപാചരണമ് ॥ 29 ॥

അര്ഥമനര്ഥം ഭാവയ നിത്യം
നാസ്തി തതഃ സുഖ ലേശഃ സത്യമ് ।
പുത്രാദപി ധനഭാജാം ഭീതിഃ
സര്വത്രൈഷാ വിഹിതാ രീതിഃ ॥ 30 ॥

പ്രാണായാമം പ്രത്യാഹാരം
നിത്യാനിത്യ വിവേക വിചാരമ് ।
ജാപ്യസമേത സമാധി വിധാനം
കുര്വ വധാനം മഹദ്-അവധാനമ് ॥ 31 ॥

ഗുരു ചരണാംഭുജ നിര്ഭരഭക്തഃ
സംസാരാദ്-അചിരാദ്-ഭവ മുക്തഃ ।
സേംദിയ മാനസ നിയമാദേവം
ദ്രക്ഷ്യസി നിജ ഹൃദയസ്ഥം ദേവമ് ॥ 32 ॥

മൂഢഃ കശ്ചിന വൈയാകരണോ
ഡുകൃണ്കരണാധ്യയന ധുരീണഃ ।
ശ്രീമച്ഛംകര ഭഗവച്ചിഷ്യൈഃ
ബോധിത ആസീച്ഛോദിത കരണൈഃ ॥ 33 ॥

********

Also Read:

Leave a Comment