[பஜ4 கோ3விந்த3ம்] ᐈ Bhaja Govindam Stotram Lyrics In Tamil With PDF

Bhaja Govindam Stotram lyrics in Tamil pdf with meaning, benefits and mp3 song.

Bhaja Govindam Stotram Lyrics In Tamil பஜ4 கோ3விந்த3ம் பஜ4 கோ3விந்த3ம்கோ3விந்த3ம் பஜ4 மூட4மதே ।ஸம்ப்ராப்தே ஸந்நிஹிதே காலேநஹி நஹி ரக்ஷதி டு3க்ரிஂகரணே ॥ 1 ॥ மூட4 ஜஹீஹி த4நாக3மத்ருஷ்ணாம்குரு ஸத்3பு3த்3தி4ம் மநஸி வித்ருஷ்ணாம் ।யல்லப4ஸே நிஜ கர்மோபாத்தம்வித்தம் தேந விநோத3ய சித்தம் ॥ 2 ॥ நாரீ ஸ்தநப4ர நாபீ4தே3ஶம்த்3ருஷ்ட்வா மா கா3 மோஹாவேஶம் ।ஏதந்மாம்ஸ வஸாதி3 விகாரம்மநஸி விசிந்தயா வாரம் வாரம் ॥ 3 ॥ நல்தி3நீ த3ல்த3க3த ஜலமதி தரல்த3ம்தத்3வஜ்ஜீவித மதிஶய சபலம் ।வித்3தி4 வ்யாத்4யபி4மாந க்3ரஸ்தம்லோகம் ஶோகஹதம் ச … Read more