[பஜ4 கோ3விந்த3ம்] ᐈ Bhaja Govindam Stotram Lyrics In Tamil With PDF

Bhaja Govindam Stotram Lyrics In Tamil

பஜ4 கோ3விந்த3ம் பஜ4 கோ3விந்த3ம்
கோ3விந்த3ம் பஜ4 மூட4மதே ।
ஸம்ப்ராப்தே ஸந்நிஹிதே காலே
நஹி நஹி ரக்ஷதி டு3க்ரிஂகரணே ॥ 1 ॥

மூட4 ஜஹீஹி த4நாக3மத்ருஷ்ணாம்
குரு ஸத்3பு3த்3தி4ம் மநஸி வித்ருஷ்ணாம் ।
யல்லப4ஸே நிஜ கர்மோபாத்தம்
வித்தம் தேந விநோத3ய சித்தம் ॥ 2 ॥

நாரீ ஸ்தநப4ர நாபீ4தே3ஶம்
த்3ருஷ்ட்வா மா கா3 மோஹாவேஶம் ।
ஏதந்மாம்ஸ வஸாதி3 விகாரம்
மநஸி விசிந்தயா வாரம் வாரம் ॥ 3 ॥

நல்தி3நீ த3ல்த33த ஜலமதி தரல்த3ம்
தத்3வஜ்ஜீவித மதிஶய சபலம் ।
வித்3தி4 வ்யாத்4யபி4மாந க்3ரஸ்தம்
லோகம் ஶோகஹதம் ச ஸமஸ்தம் ॥ 4 ॥

யாவத்3-வித்தோபார்ஜந ஸக்த:
தாவந்-நிஜபரிவாரோ ரக்த: ।
பஶ்சாஜ்ஜீவதி ஜர்ஜர தே3ஹே
வார்தாம் கோபி ந ப்ருச்ச2தி கே3ஹே ॥ 5 ॥

யாவத்-பவநோ நிவஸதி தே3ஹே
தாவத்-ப்ருச்ச2தி குஶலம் கே3ஹே ।
3தவதி வாயௌ தே3ஹாபாயே
பா4ர்யா பி3ப்4யதி தஸ்மிந் காயே ॥ 6 ॥

பா3ல ஸ்தாவத் க்ரீடா3ஸக்த:
தருண ஸ்தாவத் தருணீஸக்த: ।
வ்ருத்34 ஸ்தாவத்-சிந்தாமக்3ந:
பரமே ப்3ரஹ்மணி கோபி ந லக்3ந: ॥ 7 ॥

கா தே காந்தா கஸ்தே புத்ர:
ஸம்ஸாரோயமதீவ விசித்ர: ।
கஸ்ய த்வம் வா குத ஆயாத:
தத்வம் சிந்தய ததி3ஹ ப்4ராத: ॥ 8 ॥

ஸத்ஸங்க3த்வே நிஸ்ஸங்க3த்வம்
நிஸ்ஸங்க3த்வே நிர்மோஹத்வம் ।
நிர்மோஹத்வே நிஶ்சலதத்த்வம்
நிஶ்சலதத்த்வே ஜீவந்முக்தி: ॥ 9 ॥

வயஸி க3தே க: காமவிகார:
ஶுஷ்கே நீரே க: காஸார: ।
க்ஷீணே வித்தே க: பரிவார:
ஜ்ஞாதே தத்த்வே க: ஸம்ஸார: ॥ 1௦ ॥

மா குரு த4நஜந யௌவந க3ர்வம்
ஹரதி நிமேஷாத்-கால: ஸர்வம் ।
மாயாமயமித3ம்-அகி2லம் ஹித்வா
ப்3ரஹ்மபத3ம் த்வம் ப்ரவிஶ விதி3த்வா ॥ 11 ॥

தி3ந யாமிந்யௌ ஸாயம் ப்ராத:
ஶிஶிர வஸந்தௌ புநராயாத: ।
கால: க்ரீட3தி க3ச்ச2த்யாயு:
தத3பி ந முஂசத்யாஶாவாயு: ॥ 12 ॥

த்3வாத3ஶ மஂஜரிகாபி4ர ஶேஷ:
கதி2தோ வையா கரணஸ்யைஷ: ।
உபதே3ஶோ பூ4த்3-வித்3யா நிபுணை:
ஶ்ரீமச்சஂ2கர ப43வச்ச2ரணை: ॥ 13 ॥

கா தே காந்தா த4ந க3த சிந்தா
வாதுல கிம் தவ நாஸ்தி நியந்தா ।
த்ரிஜக3தி ஸஜ்ஜந ஸங்க3திரேகா
4வதி ப4வார்ணவ தரணே நௌகா ॥ 14 ॥

ஜடிலோ முண்டீ3 லுஂஜித கேஶ:
காஷாயாந்ப3ர ப3ஹுக்ருத வேஷ: ।
பஶ்யந்நபி ச ந பஶ்யதி மூட:4
உத3ர நிமித்தம் ப3ஹுக்ருத வேஷ: ॥ 15 ॥

அங்க3ம் க3லிதம் பலிதம் முண்ட3ம்
3ஶந விஹீநம் ஜாதம் துண்ட3ம் ।
வ்ருத்3தோ4 யாதி க்3ருஹீத்வா த3ண்ட3ம்
தத3பி ந முஂசத்யாஶா பிண்ட3ம் ॥ 16 ॥

அக்3ரே வஹ்நி: ப்ருஷ்டே2 பா4நு:
ராத்ரௌ சுபு3க ஸமர்பித ஜாநு: ।
கரதல பி4க்ஷஸ்-தருதல வாஸ:
தத3பி ந முஂசத்யாஶா பாஶ: ॥ 17 ॥

குருதே க3ங்கா3 ஸாக3ர க3மநம்
வ்ரத பரிபாலநம்-அத2வா தா3நம் ।
ஜ்ஞாந விஹீந: ஸர்வமதேந
பஜ4தி ந முக்திம் ஜந்ம ஶதேந ॥ 18 ॥

ஸுரமந்தி3ர தரு மூல நிவாஸ:
ஶய்யா பூ4தலம்-அஜிநம் வாஸ: ।
ஸர்வ பரிக்3ரஹ போ43த்யாக:3
கஸ்ய ஸுக2ம் ந கரோதி விராக:3 ॥ 19 ॥

யோக3ரதோ வா போ43ரதோ வா
ஸங்க3ரதோ வா ஸங்க3விஹீந: ।
யஸ்ய ப்3ரஹ்மணி ரமதே சித்தம்
நந்த3தி நந்த3தி நந்த3த்யேவ ॥ 2௦ ॥

43வத்3கீ3தா கிஂசித3தீ4தா
3ங்கா3 ஜலலவ கணிகா பீதா ।
ஸக்ருத3பி யேந முராரீ ஸமர்சா
க்ரியதே தஸ்ய யமேந ந சர்சா ॥ 21 ॥

புநரபி ஜநநம் புநரபி மரணம்
புநரபி ஜநநீ ஜட2ரே ஶயநம் ।
இஹ ஸம்ஸாரே ப3ஹு து3ஸ்தாரே
க்ருபயாபாரே பாஹி முராரே ॥ 22 ॥

ரத்2யா சர்பட விரசித கந்த:2
புண்யாபுண்ய விவர்ஜித பந்த:2 ।
யோகீ3 யோக3 நியோஜித சித்த:
ரமதே பா3லோந்மத்தவதே3வ ॥ 23 ॥

கஸ்த்வம் கோஹம் குத ஆயாத:
கா மே ஜநநீ கோ மே தாத: ।
இதி பரிபா4வய நிஜ ஸம்ஸாரம்
ஸர்வம் த்யக்த்வா ஸ்வப்ந விசாரம் ॥ 24 ॥

த்வயி மயி ஸர்வத்ரைகோ விஷ்ணு:
வ்யர்த2ம் குப்யஸி மய்யஸஹிஷ்ணு: ।
4வ ஸமசித்த: ஸர்வத்ர த்வம்
வாஞ்ச2ஸ்யசிராத்3-யதி3 விஷ்ணுத்வம் ॥ 25 ॥

ஶத்ரௌ மித்ரே புத்ரே ப3ந்தௌ4
மா குரு யத்நம் விக்3ரஹ ஸந்தௌ4 ।
ஸர்வஸ்மிந்நபி பஶ்யாத்மாநம்
ஸர்வத்ரோத்-ஸ்ருஜ பே4தா3ஜ்ஞாநம் ॥ 26 ॥

காமம் க்ரோத4ம் லோப4ம் மோஹம்
த்யக்த்வாத்மாநம் பஶ்யதி ஸோஹம் ।
ஆத்மஜ்ஞ்நாந விஹீநா மூடா4:
தே பச்யந்தே நரக நிகூ3டா4: ॥ 27 ॥

கே3யம் கீ3தா நாம ஸஹஸ்ரம்
த்4யேயம் ஶ்ரீபதி ரூபம்-அஜஸ்ரம் ।
நேயம் ஸஜ்ஜந ஸங்கே3 சித்தம்
தே3யம் தீ3நஜநாய ச வித்தம் ॥ 28 ॥

ஸுக2த: க்ரியதே ராமாபோ4க:3
பஶ்சாத்34ந்த ஶரீரே ரோக:3 ।
யத்3யபி லோகே மரணம் ஶரணம்
தத3பி ந முஂசதி பாபாசரணம் ॥ 29 ॥

அர்த2மநர்த2ம் பா4வய நித்யம்
நாஸ்தி தத: ஸுக2 லேஶ: ஸத்யம் ।
புத்ராத3பி த4நபா4ஜாம் பீ4தி:
ஸர்வத்ரைஷா விஹிதா ரீதி: ॥ 3௦ ॥

ப்ராணாயாமம் ப்ரத்யாஹாரம்
நித்யாநித்ய விவேக விசாரம் ।
ஜாப்யஸமேத ஸமாதி4 விதா4நம்
குர்வ வதா4நம் மஹத்3-அவதா4நம் ॥ 31 ॥

கு3ரு சரணாம்பு4ஜ நிர்ப4ரப4க்த:
ஸம்ஸாராத்3-அசிராத்3-ப4வ முக்த: ।
ஸேந்தி3ய மாநஸ நியமாதே3வம்
த்3ரக்ஷ்யஸி நிஜ ஹ்ருத3யஸ்த2ம் தே3வம் ॥ 32 ॥

மூட:4 கஶ்சிந வையாகரணோ
டு3க்ருண்கரணாத்4யயந து4ரீண: ।
ஶ்ரீமச்சஂ2கர ப43வச்சிஷ்யை:
போ3தி4த ஆஸீச்சோ2தி3த கரணை: ॥ 33 ॥

********

Also Read:

Leave a Comment