[భజ గోవిందం] ᐈ Bhaja Govindam Stotram Lyrics In Telugu With PDF

Bhaja Govindam Stotram lyrics in Telugu pdf with meaning, benefits and mp3 song.

Bhaja Govindam Stotram Lyrics In Telugu భజ గోవిందం భజ గోవిందంగోవిందం భజ మూఢమతే ।సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలేనహి నహి రక్షతి డుక్రింకరణే ॥ 1 ॥ మూఢ జహీహి ధనాగమతృష్ణాంకురు సద్బుద్ధిం మనసి వితృష్ణాం ।యల్లభసే నిజ కర్మోపాత్తంవిత్తం తేన వినోదయ చిత్తం ॥ 2 ॥ నారీ స్తనభర నాభీదేశందృష్ట్వా మా గా మోహావేశం ।ఏతన్మాంస వసాది వికారంమనసి విచింతయా వారం వారం ॥ 3 ॥ నళినీ దళగత జలమతి తరళంతద్వజ్జీవిత … Read more