[భజ గోవిందం] ᐈ Bhaja Govindam Stotram Lyrics In Telugu With PDF

Bhaja Govindam Stotram Lyrics In Telugu

భజ గోవిందం భజ గోవిందం
గోవిందం భజ మూఢమతే ।
సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే
నహి నహి రక్షతి డుక్రింకరణే ॥ 1 ॥

మూఢ జహీహి ధనాగమతృష్ణాం
కురు సద్బుద్ధిం మనసి వితృష్ణాం ।
యల్లభసే నిజ కర్మోపాత్తం
విత్తం తేన వినోదయ చిత్తం ॥ 2 ॥

నారీ స్తనభర నాభీదేశం
దృష్ట్వా మా గా మోహావేశం ।
ఏతన్మాంస వసాది వికారం
మనసి విచింతయా వారం వారం ॥ 3 ॥

నళినీ దళగత జలమతి తరళం
తద్వజ్జీవిత మతిశయ చపలం ।
విద్ధి వ్యాధ్యభిమాన గ్రస్తం
లోకం శోకహతం చ సమస్తం ॥ 4 ॥

యావద్-విత్తోపార్జన సక్తః
తావన్-నిజపరివారో రక్తః ।
పశ్చాజ్జీవతి జర్జర దేహే
వార్తాం కోఽపి న పృచ్ఛతి గేహే ॥ 5 ॥

యావత్-పవనో నివసతి దేహే
తావత్-పృచ్ఛతి కుశలం గేహే ।
గతవతి వాయౌ దేహాపాయే
భార్యా బిభ్యతి తస్మిన్ కాయే ॥ 6 ॥

బాల స్తావత్ క్రీడాసక్తః
తరుణ స్తావత్ తరుణీసక్తః ।
వృద్ధ స్తావత్-చింతామగ్నః
పరమే బ్రహ్మణి కోఽపి న లగ్నః ॥ 7 ॥

కా తే కాంతా కస్తే పుత్రః
సంసారోఽయమతీవ విచిత్రః ।
కస్య త్వం వా కుత ఆయాతః
తత్వం చింతయ తదిహ భ్రాతః ॥ 8 ॥

సత్సంగత్వే నిస్సంగత్వం
నిస్సంగత్వే నిర్మోహత్వం ।
నిర్మోహత్వే నిశ్చలతత్త్వం
నిశ్చలతత్త్వే జీవన్ముక్తిః ॥ 9 ॥

వయసి గతే కః కామవికారః
శుష్కే నీరే కః కాసారః ।
క్షీణే విత్తే కః పరివారః
జ్ఞాతే తత్త్వే కః సంసారః ॥ 10 ॥

మా కురు ధనజన యౌవన గర్వం
హరతి నిమేషాత్-కాలః సర్వం ।
మాయామయమిదం-అఖిలం హిత్వా
బ్రహ్మపదం త్వం ప్రవిశ విదిత్వా ॥ 11 ॥

దిన యామిన్యౌ సాయం ప్రాతః
శిశిర వసంతౌ పునరాయాతః ।
కాలః క్రీడతి గచ్ఛత్యాయుః
తదపి న ముంచత్యాశావాయుః ॥ 12 ॥

ద్వాదశ మంజరికాభిర శేషః
కథితో వైయా కరణస్యైషః ।
ఉపదేశో భూద్-విద్యా నిపుణైః
శ్రీమచ్ఛంకర భగవచ్ఛరణైః ॥ 13 ॥

కా తే కాంతా ధన గత చింతా
వాతుల కిం తవ నాస్తి నియంతా ।
త్రిజగతి సజ్జన సంగతిరేకా
భవతి భవార్ణవ తరణే నౌకా ॥ 14 ॥

జటిలో ముండీ లుంజిత కేశః
కాషాయాన్బర బహుకృత వేషః ।
పశ్యన్నపి చ న పశ్యతి మూఢః
ఉదర నిమిత్తం బహుకృత వేషః ॥ 15 ॥

అంగం గలితం పలితం ముండం
దశన విహీనం జాతం తుండం ।
వృద్ధో యాతి గృహీత్వా దండం
తదపి న ముంచత్యాశా పిండం ॥ 16 ॥

అగ్రే వహ్నిః పృష్ఠే భానుః
రాత్రౌ చుబుక సమర్పిత జానుః ।
కరతల భిక్షస్-తరుతల వాసః
తదపి న ముంచత్యాశా పాశః ॥ 17 ॥

కురుతే గంగా సాగర గమనం
వ్రత పరిపాలనం-అథవా దానం ।
జ్ఞాన విహీనః సర్వమతేన
భజతి న ముక్తిం జన్మ శతేన ॥ 18 ॥

సురమందిర తరు మూల నివాసః
శయ్యా భూతలం-అజినం వాసః ।
సర్వ పరిగ్రహ భోగత్యాగః
కస్య సుఖం న కరోతి విరాగః ॥ 19 ॥

యోగరతో వా భోగరతో వా
సంగరతో వా సంగవిహీనః ।
యస్య బ్రహ్మణి రమతే చిత్తం
నందతి నందతి నందత్యేవ ॥ 20 ॥

భగవద్గీతా కించిదధీతా
గంగా జలలవ కణికా పీతా ।
సకృదపి యేన మురారీ సమర్చా
క్రియతే తస్య యమేన న చర్చా ॥ 21 ॥

పునరపి జననం పునరపి మరణం
పునరపి జననీ జఠరే శయనం ।
ఇహ సంసారే బహు దుస్తారే
కృపయాఽపారే పాహి మురారే ॥ 22 ॥

రథ్యా చర్పట విరచిత కంథః
పుణ్యాపుణ్య వివర్జిత పంథః ।
యోగీ యోగ నియోజిత చిత్తః
రమతే బాలోన్మత్తవదేవ ॥ 23 ॥

కస్త్వం కోఽహం కుత ఆయాతః
కా మే జననీ కో మే తాతః ।
ఇతి పరిభావయ నిజ సంసారం
సర్వం త్యక్త్వా స్వప్న విచారం ॥ 24 ॥

త్వయి మయి సర్వత్రైకో విష్ణుః
వ్యర్థం కుప్యసి మయ్యసహిష్ణుః ।
భవ సమచిత్తః సర్వత్ర త్వం
వాంఛస్యచిరాద్-యది విష్ణుత్వం ॥ 25 ॥

శత్రౌ మిత్రే పుత్రే బంధౌ
మా కురు యత్నం విగ్రహ సంధౌ ।
సర్వస్మిన్నపి పశ్యాత్మానం
సర్వత్రోత్-సృజ భేదాజ్ఞానం ॥ 26 ॥

కామం క్రోధం లోభం మోహం
త్యక్త్వాఽఽత్మానం పశ్యతి సోఽహం ।
ఆత్మజ్ఞ్నాన విహీనా మూఢాః
తే పచ్యంతే నరక నిగూఢాః ॥ 27 ॥

గేయం గీతా నామ సహస్రం
ధ్యేయం శ్రీపతి రూపం-అజస్రం ।
నేయం సజ్జన సంగే చిత్తం
దేయం దీనజనాయ చ విత్తం ॥ 28 ॥

సుఖతః క్రియతే రామాభోగః
పశ్చాద్ధంత శరీరే రోగః ।
యద్యపి లోకే మరణం శరణం
తదపి న ముంచతి పాపాచరణం ॥ 29 ॥

అర్థమనర్థం భావయ నిత్యం
నాస్తి తతః సుఖ లేశః సత్యం ।
పుత్రాదపి ధనభాజాం భీతిః
సర్వత్రైషా విహితా రీతిః ॥ 30 ॥

ప్రాణాయామం ప్రత్యాహారం
నిత్యానిత్య వివేక విచారం ।
జాప్యసమేత సమాధి విధానం
కుర్వ వధానం మహద్-అవధానం ॥ 31 ॥

గురు చరణాంభుజ నిర్భరభక్తః
సంసారాద్-అచిరాద్-భవ ముక్తః ।
సేందియ మానస నియమాదేవం
ద్రక్ష్యసి నిజ హృదయస్థం దేవం ॥ 32 ॥

మూఢః కశ్చిన వైయాకరణో
డుకృణ్కరణాధ్యయన ధురీణః ।
శ్రీమచ్ఛంకర భగవచ్చిష్యైః
బోధిత ఆసీచ్ఛోదిత కరణైః ॥ 33 ॥

********

Also Read:

Leave a Comment