[ભવાની અષ્ટકમ્] ᐈ Bhavani Ashtakam Lyrics In Gujarati Pdf

Bhavani Ashtakam Lyrics In Gujarati ન તાતો ન માતા ન બંધુર્ન દાતાન પુત્રો ન પુત્રી ન ભૃત્યો ન ભર્તાન જાયા ન વિદ્યા ન વૃત્તિર્મમૈવગતિસ્ત્વં ગતિસ્ત્વં ત્વમેકા ભવાનિ ॥ 1 ॥ ભવાબ્ધાવપારે મહાદુઃખભીરુપપાત પ્રકામી પ્રલોભી પ્રમત્તઃકુસંસારપાશપ્રબદ્ધઃ સદાહંગતિસ્ત્વં ગતિસ્ત્વં ત્વમેકા ભવાનિ ॥ 2 ॥ ન જાનામિ દાનં ન ચ ધ્યાનયોગંન જાનામિ તંત્રં ન ચ સ્તોત્રમંત્રમ્ન જાનામિ પૂજાં … Read more