[ബുധ കവചമ്] ᐈ Budha Kavacham Lyrics In Malayalam With PDF

Budha Kavacham Stotram lyrics in Malayalam pdf with meaning, benefits and mp3 song.

Budha Kavacham Stotram Malayalam Lyrics അസ്യ ശ്രീബുധകവചസ്തോത്രമംത്രസ്യ, കശ്യപ ഋഷിഃ,അനുഷ്ടുപ് ഛംദഃ, ബുധോ ദേവതാ, ബുധപ്രീത്യര്ഥം ജപേ വിനിയോഗഃ । അഥ ബുധ കവചമ്ബുധസ്തു പുസ്തകധരഃ കുംകുമസ്യ സമദ്യുതിഃ ।പീതാംബരധരഃ പാതു പീതമാല്യാനുലേപനഃ ॥ 1 ॥ കടിം ച പാതു മേ സൌമ്യഃ ശിരോദേശം ബുധസ്തഥാ ।നേത്രേ ജ്ഞാനമയഃ പാതു ശ്രോത്രേ പാതു നിശാപ്രിയഃ ॥ 2 ॥ ഘ്രാണം ഗംധപ്രിയഃ പാതു ജിഹ്വാം വിദ്യാപ്രദോ മമ ।കംഠം പാതു വിധോഃ പുത്രോ ഭുജൌ … Read more