[ബുധ കവചമ്] ᐈ Budha Kavacham Lyrics In Malayalam With PDF

Budha Kavacham Stotram lyrics in Malayalam pdf with meaning, benefits and mp3 song.

Budha Kavacham Stotram Malayalam Lyrics അസ്യ ശ്രീബുധകവചസ്തോത്രമംത്രസ്യ, കശ്യപ ഋഷിഃ,അനുഷ്ടുപ് ഛംദഃ, ബുധോ ദേവതാ, ബുധപ്രീത്യര്ഥം ജപേ വിനിയോഗഃ । അഥ ബുധ കവചമ്ബുധസ്തു പുസ്തകധരഃ കുംകുമസ്യ സമദ്യുതിഃ ।പീതാംബരധരഃ പാതു പീതമാല്യാനുലേപനഃ ॥ 1 ॥ കടിം ച പാതു മേ സൌമ്യഃ ശിരോദേശം ബുധസ്തഥാ ।നേത്രേ ജ്ഞാനമയഃ പാതു ശ്രോത്രേ പാതു നിശാപ്രിയഃ ॥ 2 ॥ ഘ്രാണം ഗംധപ്രിയഃ പാതു ജിഹ്വാം വിദ്യാപ്രദോ മമ ।കംഠം പാതു വിധോഃ പുത്രോ ഭുജൌ … Read more

[বুধ কবচম্] ᐈ Budha Kavacham Lyrics In Bengali With PDF

Budha Kavacham Stotram lyrics in Bengali pdf with meaning, benefits and mp3 song.

Budha Kavacham Stotram Bengali Lyrics অস্য শ্রীবুধকবচস্তোত্রমংত্রস্য, কশ্যপ ঋষিঃ,অনুষ্টুপ্ ছংদঃ, বুধো দেবতা, বুধপ্রীত্যর্থং জপে বিনিযোগঃ । অথ বুধ কবচম্বুধস্তু পুস্তকধরঃ কুংকুমস্য সমদ্যুতিঃ ।পীতাংবরধরঃ পাতু পীতমাল্যানুলেপনঃ ॥ 1 ॥ কটিং চ পাতু মে সৌম্যঃ শিরোদেশং বুধস্তথা ।নেত্রে জ্ঞানমযঃ পাতু শ্রোত্রে পাতু নিশাপ্রিযঃ ॥ 2 ॥ ঘ্রাণং গংধপ্রিযঃ পাতু জিহ্বাং বিদ্যাপ্রদো মম ।কংঠং পাতু বিধোঃ পুত্রো ভুজৌ … Read more

[ବୁଧ କଵଚମ୍] ᐈ Budha Kavacham Lyrics In Oriya/Odia With PDF

Budha Kavacham Stotram lyrics in Oriya/Odia pdf with meaning, benefits and mp3 song.

Budha Kavacham Stotram Oriya/Odia Lyrics ଅସ୍ଯ ଶ୍ରୀବୁଧକଵଚସ୍ତୋତ୍ରମଂତ୍ରସ୍ଯ, କଶ୍ଯପ ଋଷିଃ,ଅନୁଷ୍ଟୁପ୍ ଛଂଦଃ, ବୁଧୋ ଦେଵତା, ବୁଧପ୍ରୀତ୍ଯର୍ଥଂ ଜପେ ଵିନିଯୋଗଃ । ଅଥ ବୁଧ କଵଚମ୍ବୁଧସ୍ତୁ ପୁସ୍ତକଧରଃ କୁଂକୁମସ୍ଯ ସମଦ୍ଯୁତିଃ ।ପୀତାଂବରଧରଃ ପାତୁ ପୀତମାଲ୍ଯାନୁଲେପନଃ ॥ 1 ॥ କଟିଂ ଚ ପାତୁ ମେ ସୌମ୍ଯଃ ଶିରୋଦେଶଂ ବୁଧସ୍ତଥା ।ନେତ୍ରେ ଜ୍ଞାନମଯଃ ପାତୁ ଶ୍ରୋତ୍ରେ ପାତୁ ନିଶାପ୍ରିଯଃ ॥ 2 ॥ ଘ୍ରାଣଂ ଗଂଧପ୍ରିଯଃ ପାତୁ ଜିହ୍ଵାଂ ଵିଦ୍ଯାପ୍ରଦୋ ମମ ।କଂଠଂ ପାତୁ ଵିଧୋଃ ପୁତ୍ରୋ ଭୁଜୌ … Read more

[બુધ કવચમ્] ᐈ Budha Kavacham Lyrics In Gujarati With PDF

Budha Kavacham Stotram lyrics in Gujarati pdf with meaning, benefits and mp3 song.

Budha Kavacham Stotram Gujarati Lyrics અસ્ય શ્રીબુધકવચસ્તોત્રમંત્રસ્ય, કશ્યપ ઋષિઃ,અનુષ્ટુપ્ છંદઃ, બુધો દેવતા, બુધપ્રીત્યર્થં જપે વિનિયોગઃ । અથ બુધ કવચમ્બુધસ્તુ પુસ્તકધરઃ કુંકુમસ્ય સમદ્યુતિઃ ।પીતાંબરધરઃ પાતુ પીતમાલ્યાનુલેપનઃ ॥ 1 ॥ કટિં ચ પાતુ મે સૌમ્યઃ શિરોદેશં બુધસ્તથા ।નેત્રે જ્ઞાનમયઃ પાતુ શ્રોત્રે પાતુ નિશાપ્રિયઃ ॥ 2 ॥ ઘ્રાણં ગંધપ્રિયઃ પાતુ જિહ્વાં વિદ્યાપ્રદો મમ ।કંઠં પાતુ વિધોઃ પુત્રો ભુજૌ … Read more

[ಬುಧ ಕವಚಂ] ᐈ Budha Kavacham Lyrics In Kannada With PDF

Budha Kavacham Stotram lyrics in Kannada pdf with meaning, benefits and mp3 song.

Budha Kavacham Stotram Kannada Lyrics ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಬುಧಕವಚಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರಸ್ಯ, ಕಶ್ಯಪ ಋಷಿಃ,ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ, ಬುಧೋ ದೇವತಾ, ಬುಧಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ । ಅಥ ಬುಧ ಕವಚಂಬುಧಸ್ತು ಪುಸ್ತಕಧರಃ ಕುಂಕುಮಸ್ಯ ಸಮದ್ಯುತಿಃ ।ಪೀತಾಂಬರಧರಃ ಪಾತು ಪೀತಮಾಲ್ಯಾನುಲೇಪನಃ ॥ 1 ॥ ಕಟಿಂ ಚ ಪಾತು ಮೇ ಸೌಮ್ಯಃ ಶಿರೋದೇಶಂ ಬುಧಸ್ತಥಾ ।ನೇತ್ರೇ ಜ್ಞಾನಮಯಃ ಪಾತು ಶ್ರೋತ್ರೇ ಪಾತು ನಿಶಾಪ್ರಿಯಃ ॥ 2 ॥ ಘ್ರಾಣಂ ಗಂಧಪ್ರಿಯಃ ಪಾತು ಜಿಹ್ವಾಂ ವಿದ್ಯಾಪ್ರದೋ ಮಮ ।ಕಂಠಂ ಪಾತು ವಿಧೋಃ ಪುತ್ರೋ ಭುಜೌ … Read more

[பு3த4 கவசம்] ᐈ Budha Kavacham Lyrics In Tamil With PDF

Budha Kavacham Stotram lyrics in Tamil pdf with meaning, benefits and mp3 song.

Budha Kavacham Stotram Tamil Lyrics அஸ்ய ஶ்ரீபு3த4கவசஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய, கஶ்யப ருஷி:,அநுஷ்டுப் ச2ந்த:3, பு3தோ4 தே3வதா, பு3த4ப்ரீத்யர்த2ம் ஜபே விநியோக:3 । அத2 பு3த4 கவசம்பு3த4ஸ்து புஸ்தகத4ர: குஂகுமஸ்ய ஸமத்3யுதி: ।பீதாம்ப3ரத4ர: பாது பீதமால்யாநுலேபந: ॥ 1 ॥ கடிம் ச பாது மே ஸௌம்ய: ஶிரோதே3ஶம் பு3த4ஸ்ததா2 ।நேத்ரே ஜ்ஞாநமய: பாது ஶ்ரோத்ரே பாது நிஶாப்ரிய: ॥ 2 ॥ க்4ராணம் க3ந்த4ப்ரிய: பாது ஜிஹ்வாம் வித்3யாப்ரதோ3 மம ।கண்ட2ம் பாது விதோ4: புத்ரோ பு4ஜௌ புஸ்தகபூ4ஷண: ॥ 3 ॥ வக்ஷ: பாது … Read more

[బుధ కవచం] ᐈ Budha Kavacham Lyrics In Telugu With PDF

Budha Kavacham Stotram lyrics in Telugu pdf with meaning, benefits and mp3 song.

Budha Kavacham Stotram Telugu Lyrics అస్య శ్రీబుధకవచస్తోత్రమంత్రస్య, కశ్యప ఋషిః,అనుష్టుప్ ఛందః, బుధో దేవతా, బుధప్రీత్యర్థం జపే వినియోగః । అథ బుధ కవచంబుధస్తు పుస్తకధరః కుంకుమస్య సమద్యుతిః ।పీతాంబరధరః పాతు పీతమాల్యానులేపనః ॥ 1 ॥ కటిం చ పాతు మే సౌమ్యః శిరోదేశం బుధస్తథా ।నేత్రే జ్ఞానమయః పాతు శ్రోత్రే పాతు నిశాప్రియః ॥ 2 ॥ ఘ్రాణం గంధప్రియః పాతు జిహ్వాం విద్యాప్రదో మమ ।కంఠం పాతు విధోః పుత్రో భుజౌ … Read more

[बुध कवचम्] ᐈ Budha Kavacham Lyrics In Hindi/Sanskrit With PDF

Budha Kavacham Stotram lyrics in Hindi/Sanskrit pdf with meaning, benefits and mp3 song.

Budha Kavacham Stotram Hindi/Sanskrit Lyrics अस्य श्रीबुधकवचस्तोत्रमन्त्रस्य, कश्यप ऋषिः,अनुष्टुप् छन्दः, बुधो देवता, बुधप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः । अथ बुध कवचम्बुधस्तु पुस्तकधरः कुङ्कुमस्य समद्युतिः ।पीताम्बरधरः पातु पीतमाल्यानुलेपनः ॥ 1 ॥ कटिं च पातु मे सौम्यः शिरोदेशं बुधस्तथा ।नेत्रे ज्ञानमयः पातु श्रोत्रे पातु निशाप्रियः ॥ 2 ॥ घ्राणं गन्धप्रियः पातु जिह्वां विद्याप्रदो मम ।कण्ठं पातु विधोः पुत्रो भुजौ … Read more

[Budha Kavacham] ᐈ Lyrics In English With PDF

Budha Kavacham Stotram lyrics in English pdf with meaning, benefits and mp3 song.

Budha Kavacham Stotram English Lyrics asya shreebudhakavacastotramamtrasya, kashyapa rrishhih,anushhtup chamdah, budho devataa, budhapreetyartham jape viniyogah । atha budha kavacambudhastu pustakadharah kumkumasya samadyutih ।peetaambaradharah paatu peetamaalyaanulepanah ॥ 1 ॥ katim ca paatu me saumyah shirodesham budhastathaa ।netre jjhnaanamayah paatu shrotre paatu nishaapriyah ॥ 2 ॥ ghraanam gamdhapriyah paatu jihvaam vidyaaprado mama ।kamtham paatu vidhoh putro bhujau … Read more