[தா3ரித்3ர்ய த3ஹந ஶிவ ஸ்தோத்ரம்] ᐈ Daridrya Dahana Shiva Stotram Lyrics In Tamil Pdf

Daridrya Dahana Shiva Stotram Tamil Lyrics விஶ்வேஶ்வராய நரகார்ணவ தாரணாயகர்ணாம்ருதாய ஶஶிஶேக2ர தா4ரணாய ।கர்பூரகாந்தி த4வல்தா3ய ஜடாத4ராயதா3ரித்3ர்யது3:க2 த3ஹநாய நமஶ்ஶிவாய ॥ 1 ॥ கௌ3ரீப்ரியாய ரஜநீஶ கல்தா3த4ராயகாலாந்தகாய பு4ஜகா3தி4ப கங்கணாய ।க3ங்கா3த4ராய கஜ3ராஜ விமர்த4நாயதா3ரித்3ர்யது3:க2 த3ஹநாய நமஶ்ஶிவாய ॥ 2 ॥ ப4க்தப்ரியாய ப4வரோக3 ப4யாபஹாயஉக்3ராய து3:க2 ப4வஸாக3ர தாரணாய ।ஜ்யோதிர்மயாய கு3ணநாம ஸுந்ருத்யகாயதா3ரித்3ர்யது3:க2 த3ஹநாய நமஶ்ஶிவாய ॥ 3 ॥ சர்மாம்ப3ராய ஶவப4ஸ்ம விலேபநாயபா2லேக்ஷணாய மணிகுண்ட3ல மண்டி3தாய ।மஞ்ஜீரபாத3யுக3ல்தா3ய ஜடாத4ராயதா3ரித்3ர்யது3:க2 த3ஹநாய நமஶ்ஶிவாய ॥ 4 ॥ பஞ்சாநநாய ப2ணிராஜ விபூ4ஷணாயஹேமாங்குஶாய … Read more