[தா3ரித்3ர்ய த3ஹந ஶிவ ஸ்தோத்ரம்] ᐈ Daridrya Dahana Shiva Stotram Lyrics In Tamil Pdf

Daridrya Dahana Shiva Stotram Tamil Lyrics

விஶ்வேஶ்வராய நரகார்ணவ தாரணாய
கர்ணாம்ருதாய ஶஶிஶேக2ர தா4ரணாய ।
கர்பூரகாந்தி த4வல்தா3ய ஜடாத4ராய
தா3ரித்3ர்யது3:க2 த3ஹநாய நமஶ்ஶிவாய ॥ 1 ॥

கௌ3ரீப்ரியாய ரஜநீஶ கல்தா34ராய
காலாந்தகாய பு4ஜகா3தி4ப கங்கணாய ।
3ங்கா34ராய கஜ3ராஜ விமர்த4நாய
தா3ரித்3ர்யது3:க2 த3ஹநாய நமஶ்ஶிவாய ॥ 2 ॥

4க்தப்ரியாய ப4வரோக3 ப4யாபஹாய
உக்3ராய து3:க2 ப4வஸாக3ர தாரணாய ।
ஜ்யோதிர்மயாய கு3ணநாம ஸுந்ருத்யகாய
தா3ரித்3ர்யது3:க2 த3ஹநாய நமஶ்ஶிவாய ॥ 3 ॥

சர்மாம்ப3ராய ஶவப4ஸ்ம விலேபநாய
பா2லேக்ஷணாய மணிகுண்ட3ல மண்டி3தாய ।
மஞ்ஜீரபாத3யுக3ல்தா3ய ஜடாத4ராய
தா3ரித்3ர்யது3:க2 த3ஹநாய நமஶ்ஶிவாய ॥ 4 ॥

பஞ்சாநநாய ப2ணிராஜ விபூ4ஷணாய
ஹேமாங்குஶாய பு4வநத்ரய மண்டி3தாய
ஆநந்த3 பூ4மி வரதா3ய தமோபயாய ।
தா3ரித்3ர்யது3:க2 த3ஹநாய நமஶ்ஶிவாய ॥ 5 ॥

பா4நுப்ரியாய ப4வஸாக3ர தாரணாய
காலாந்தகாய கமலாஸந பூஜிதாய ।
நேத்ரத்ரயாய ஶுப4லக்ஷண லக்ஷிதாய
தா3ரித்3ர்யது3:க2 த3ஹநாய நமஶ்ஶிவாய ॥ 6 ॥

ராமப்ரியாய ரகு4நாத2 வரப்ரதா3
நாக3ப்ரியாய நரகார்ணவ தாரணாய ।
புண்யாய புண்யப4ரிதாய ஸுரார்சிதாய
தா3ரித்3ர்யது3:க2 த3ஹநாய நமஶ்ஶிவாய ॥ 7 ॥

முக்தேஶ்வராய ப2லதா3ய க3ணேஶ்வராய
கீ3தாப்ரியாய வ்ருஷபே4ஶ்வர வாஹநாய ।
மாதங்க3சர்ம வஸநாய மஹேஶ்வராய
தா3ரித்3ர்யது3:க2 த3ஹநாய நமஶ்ஶிவாய ॥ 8 ॥

வஸிஷ்டே2ந க்ருதம் ஸ்தோத்ரம் ஸர்வரோக3 நிவாரணம் ।
ஸர்வஸம்பத்கரம் ஶீக்4ரம் புத்ரபௌத்ராதி3 வர்த4நம் ।
த்ரிஸந்த்4யம் ய: படே2ந்நித்யம் ஸ ஹி ஸ்வர்க3 மவாப்நுயாத் ॥ 9 ॥

॥ இதி ஶ்ரீ வஸிஷ்ட2 விரசிதம் தா3ரித்3ர்யத3ஹந ஶிவஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

********

Leave a Comment