[ದಾಶರಥೀ ಶತಕಂ] ᐈ Dasarathi Satakam Lyrics In Kannada Pdf

Dasarathi Satakam Stotram Lyrics in Kannada ಶ್ರೀ ರಘುರಾಮ ಚಾರುತುಲ-ಸೀತಾದಳಧಾಮ ಶಮಕ್ಷಮಾದಿ ಶೃಂಗಾರ ಗುಣಾಭಿರಾಮ ತ್ರಿಜ-ಗನ್ನುತ ಶೌರ್ಯ ರಮಾಲಲಾಮ ದುರ್ವಾರ ಕಬಂಧರಾಕ್ಷಸ ವಿ-ರಾಮ ಜಗಜ್ಜನ ಕಲ್ಮಷಾರ್ನವೋತ್ತಾರಕನಾಮ! ಭದ್ರಗಿರಿ-ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. ॥ 1 ॥ ರಾಮವಿಶಾಲ ವಿಕ್ರಮ ಪರಾಜಿತ ಭಾರ್ಗವರಾಮ ಸದ್ಗುಣಸ್ತೋಮ ಪರಾಂಗನಾವಿಮುಖ ಸುವ್ರತ ಕಾಮ ವಿನೀಲ ನೀರದಶ್ಯಾಮ ಕಕುತ್ಧ್ಸವಂಶ ಕಲಶಾಂಭುಧಿಸೋಮ ಸುರಾರಿದೋರ್ಭಲೋದ್ಧಾಮ ವಿರಾಮ ಭದ್ರಗಿರಿ – ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. ॥ 2 ॥ ಅಗಣಿತ ಸತ್ಯಭಾಷ, ಶರಣಾಗತಪೋಷ, ದಯಾಲಸಜ್ಘರೀವಿಗತ ಸಮಸ್ತದೋಷ, ಪೃಥಿವೀಸುರತೋಷ, ತ್ರಿಲೋಕ ಪೂತಕೃದ್ಗಗ ನಧುನೀಮರಂದ … Read more

[தா3ஶரதீ2 ஶதகம்] ᐈ Dasarathi Satakam Lyrics In Tamil Pdf

Dasarathi Satakam Stotram Lyrics in Tamil ஶ்ரீ ரகு4ராம சாருதுல-ஸீதாத3ல்த3தா4ம ஶமக்ஷமாதி3 ஶ்ரும்கா3ர கு3ணாபி4ராம த்ரிஜ-க3ந்நுத ஶௌர்ய ரமாலலாம து3ர்வார கப3ந்த4ராக்ஷஸ வி-ராம ஜகஜ3்ஜந கல்மஷார்நவோத்தாரகநாம! ப4த்3ரகி3ரி-தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 1 ॥ ராமவிஶால விக்ரம பராஜித பா4ர்க3வராம ஸத்3கு3ணஸ்தோம பராங்க3நாவிமுக2 ஸுவ்ரத காம விநீல நீரத3ஶ்யாம ககுத்த்4ஸவம்ஶ கலஶாம்பு4தி4ஸோம ஸுராரிதோ3ர்ப4லோத்3தா4ம விராம ப4த்3ரகி3ரி – தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 2 ॥ அக3ணித ஸத்யபா4ஷ, ஶரணாக3தபோஷ, த3யாலஸஜ்க4ரீவிக3த ஸமஸ்ததோ3ஷ, ப்ருதி2வீஸுரதோஷ, த்ரிலோக பூதக்ருத்3க3க3 நது4நீமரந்த3 பத3கஞ்ஜ விஶேஷ மணிப்ரபா4 த4க3த்3த4கி3த விபூ4ஷ ப4த்3ரகி3ரி தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. … Read more