[தா3ஶரதீ2 ஶதகம்] ᐈ Dasarathi Satakam Lyrics In Tamil Pdf

Dasarathi Satakam Stotram Lyrics in Tamil

ஶ்ரீ ரகு4ராம சாருதுல-ஸீதாத3ல்த3தா4ம ஶமக்ஷமாதி3 ஶ்ரும்
கா3ர கு3ணாபி4ராம த்ரிஜ-க3ந்நுத ஶௌர்ய ரமாலலாம து3
ர்வார கப3ந்த4ராக்ஷஸ வி-ராம ஜகஜ3்ஜந கல்மஷார்நவோ
த்தாரகநாம! ப4த்3ரகி3ரி-தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 1 ॥

ராமவிஶால விக்ரம பராஜித பா4ர்க3வராம ஸத்3கு3
ஸ்தோம பராங்க3நாவிமுக2 ஸுவ்ரத காம விநீல நீரத3
ஶ்யாம ககுத்த்4ஸவம்ஶ கலஶாம்பு4தி4ஸோம ஸுராரிதோ3ர்ப4லோ
த்3தா4ம விராம ப4த்3ரகி3ரி – தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 2 ॥

அக3ணித ஸத்யபா4ஷ, ஶரணாக3தபோஷ, த3யாலஸஜ்க4ரீ
விக3த ஸமஸ்ததோ3ஷ, ப்ருதி2வீஸுரதோஷ, த்ரிலோக பூதக்ரு
த்333 நது4நீமரந்த3 பத3கஞ்ஜ விஶேஷ மணிப்ரபா4 த43
த்34கி3த விபூ4ஷ ப4த்3ரகி3ரி தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 3 ॥

ரங்க33ராதிப4ங்க,3 க23 ராஜதுரங்க,3 விபத்பரம்பரோ
த்துங்க3 தம:பதங்க,3 பரி தோஷிதரங்க,3 த3யாந்தரங்க3 ஸ
த்ஸங்க3 த4ராத்மஜா ஹ்ருத3ய ஸாரஸப்4ருங்க3 நிஶாசராப்3ஜமா
தங்க,3 ஶுபா4ங்க,3 ப4த்3ரகி3ரி தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ2. ॥ 4 ॥

ஶ்ரீத3 ஸநந்த3நாதி3 முநிஸேவித பாத3 தி33ந்தகீர்திஸம்
பாத3 ஸமஸ்தபூ4த பரிபால விநோத3 விஷாத3 வல்லி கா
ச்சே23 த4ராதி4நாத2குல ஸிந்து4ஸுதா4மயபாத3 ந்ருத்தகீ3
தாதி3 விநோத3 ப4த்3ரகி3ரி தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 5 ॥

ஆர்யுல கெல்ல ம்ரொக்கிவிந தாங்கு33நை ரகு4நாத4 ப4ட்டரா
ரார்யுல கஞ்ஜலெத்தி கவி ஸத்தமுலந் விநுதிஞ்சி கார்ய ஸௌ
கர்ய மெலர்பநொக்க ஶதகம்பொ3ந கூ3ர்சி ரசிந்துநேடு3தா
த்பர்யமுநந் க்3ரஹிம்புமிதி3 தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 6 ॥

மஸகொநி ரேங்கு33ண்ட்3லுகுநு மௌக்திகமுல் வெலவோஸிநட்லுது3
ர்வ்யஸநமுஜெந்தி3 காவ்யமு து3ராத்முலகிச்சிதிமோஸ மய்யெ நா
ரஸநகும் பூ3தவ்ருத்திஸுக ரம்பு33 ஜேகுருநட்லு வாக்ஸுதா4
ரஸமுலுசில்க ப3த்3யுமுக2 ரங்க3முநந்து3நடிம்ப வய்யஸம்
தஸமு ஜெந்தி3 ப4த்3ரகி3ரி தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 7 ॥

ஶ்ரீரமணீயஹார யதஸீ குஸுமாப4ஶரீர, ப4க்த மம்
தா3ர, விகாரதூ3ர, பரதத்த்வவிஹார த்ரிலோக சேதநோ
தா3ர, து3ரந்த பாதக விதாந விதூ3ர, க2ராதி3 தை3த்யகாம்
தார குடா2ர ப4த்3ரகி3ரி தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 8 ॥

து3ரிதலதாலவித்ர, க2ர தூ3ஷணகாநநவீதிஹொத்ர, பூ4
4ரணகல்தா3விசித்ர, ப4வ ப3ந்த4விமோசநஸூத்ர, சாருவி
ஸ்பு2ரத3ரவிந்த3நேத்ர, க4ந புண்யசரித்ர, விநீலபூ4ரிகம்
4ரஸமகா3த்ர, ப4த்3ரகி3ரி தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 9 ॥

கநகவிஶாலசேல ப4வகாநந ஶாதகுடா2ரதா4ர ஸ
ஜ்ஜநபரிபாலஶீல தி3விஜஸ்துத ஸத்3கு3ண காண்ட3காண்ட3 ஸம்
ஜநித பராக்ரமக்ரம விஶாரத3 ஶாரத3 கந்த3குந்த3 சம்
3ந க4நஸார ஸாரயஶ தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 1௦ ॥

ஶ்ரீ ரகு4வம்ஶ தோயதி4கி ஶீதமயூகு23வைந நீ பவி
த்ரோருபதா3ப்3ஜமுல் விகஸிதோத்பல சம்பக வ்ருத்தமாது4ரீ
பூரிதவாக்ப்ரஸூநமுல பூ3ஜலொநர்செத3 ஜித்தகி3ம்புமீ
தாரகநாம ப4த்3ரகி3ரி தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 11 ॥

கு3ருதரமைந காவ்யரஸ கு3ம்ப4நகப்3பு3ர மந்தி3முஷ்கருல்
ஸரஸுலமாட்3கி ஸந்தஸில ஜூலுது3ரோடுஶஶாங்க சந்த்3ரிகாம்
குரமுல கிந்து3 காந்தமணி கோடிஸ்ரவிஞ்சிந ப4ங்கி3விந்த்4யபூ4
4ரமுந ஜாறுநே ஶிலலு தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 12 ॥

தரணிகுலேஶ நாநுடு3ல த3ப்புலு க3ல்கி3ந நீது3நாம ஸ
த்3விரசிதமைந காவ்யமு பவித்ரமுகா3தெ3 வியந்நதீ3ஜலம்
3ரகு3சுவங்கயைந மலிநாக்ருதி பா3றிந த3ந்மஹத்வமும்
3ரமெ க3ணிம்ப நெவ்வரிகி தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 13 ॥

தா3ருணபாத காப்3தி4கி ஸதா3 ப33பா3க்3நி ப4வாகுலார்திவி
ஸ்தாரத3வாநலார்சிகி ஸுதா4ரஸவ்ருஷ்டி து3ரந்த து3ர்மதா
சாரப4யங்க ராடவிகி ஜண்ட3கடோ2ரகுடா2ரதா4ர நீ
தாரகநாம மெந்நுகொந தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 14 ॥

ஹருநகு நவ்விபீ4ஷணுநக த்3ரிஜகும் தி3ருமந்த்ர ராஜமை
கரிகி ஸஹல்யகும் த்3ருபத3கந்யகு நார்திஹரிஞ்சுசுட்டமை
பரகி3நயட்டி நீபதித பாவநநாமமு ஜிஹ்வபை நிரம்
தரமு நடிம்பஜேயுமிக தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 15 ॥

முப்புந கா3லகிங்கருலு முங்கி3டவச்சிந வேல்த,3 ரோக3முல்
கொ3ப்பரமைநசோ க32மு குத்துக நிண்டி3நவேல்த,3 பா3ந்த4வுல்
3ப்பிநவேல்த,3 மீஸ்மரண க3ல்கு3நொ க3ல்க3தொ3 நாடி கிப்புடே3
தப்பகசேது மீபஜ4ந தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 16 ॥

பரமத3யாநிதே4 பதிதபாவநநாம ஹரே யடஞ்சு ஸு
ஸ்தி4ரமதுலை ஸதா3பஜ4ந ஸேயு மஹாத்முல பாத3தூ4ல்தி3 நா
ஶிரமுநதா3ல்துமீரடகு ஜேரகுட3ஞ்சு யமுண்டு3 கிங்கரோ
த்கரமுல காந பெ3ட்டுநட தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 17 ॥

அஜுநகு தண்ட்3ரிவய்யு ஸநகாது3லகும் ப3ரதத்த்வமய்யுஸ
த்3த்3விஜமுநிகோடிகெல்லப3ர தே3தவய்யு தி3நேஶவம்ஶ பூ4
பு4ஜுலகு மேடிவய்யுப3ரி பூர்ணுட3வை வெலிகொ3ந்து3பக்ஷிரா
ட்3த்4வஜமிமு ப்3ரஸ்துதிஞ்செத3நு தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 18 ॥

பண்டி3த ரக்ஷகும் ட3கி2ல பாபவிமொசநு ட3ப்3ஜஸம்ப4வா
2ண்ட3ல பூஜிதுண்டு3 த3ஶகண்ட2 விலுண்ட2ந சண்ட3காண்ட3கோ
3ண்ட3கல்தா3 ப்ரவீணுட3வு தாவக கீர்தி வதூ4டி கித்துபூ
3ண்ட3லு கா33 நா கவித தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 19 ॥

ஶ்ரீரம ஸீதகா33 நிஜஸேவக ப்3ருந்த3மு வீரவைஷ்ணவா
சார ஜவம்பு3கா33 விரஜாநதி3 கௌ3தமிகா3 விகுண்ட2 மு
ந்நாரயப4த்3ர ஶைலஶிக2ராக்3ரமுகா33 வஸிஞ்சு சேதநோ
த்3தா4ரகுடை3ந விஷ்ணுட3வு தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 2௦ ॥

கண்டி நதீ3தடம்பு3பொ333ண்டிநி ப4த்3ரநகா3தி4வாஸமுந்
3ண்டி நிலாதநூஜநுரு கார்முக மார்க3ணஶங்க3சக்ரமுல்
3ண்டிநி மிம்மு லக்ஷ்மணுநி க3ண்டி க்ருதார்து43 நைதி நோ ஜக3
த்கண்டக தை3த்யநிர்த4ல்த3ந தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 21 ॥

ஹலிகுநகுந் ஹலாக்3ரமுந நர்த4மு ஸேகுருப4ங்கி3 த3ப்பிசே
நலமட ஜெந்து3வாநிகி ஸுராபக3லோ ஜல மப்3பி3நட்லு து3
ர்மலிந மநோவிகாரியகு3 மர்த்யுநி நந்நொட3கூ3ர்சி நீபயிந்
3லவு க4டிம்பஜேஸிதிவெ தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 22 ॥

கொஞ்ஜகதர்க வாத3மநு கு3த்33லிசே ப3ரதத்த்வபூ4ஸ்த4லிந்
ரஞ்ஜிலத்3ரவ்வி கங்கொ3நநி ராமநிதா4நமு நேடு3 ப4க்திஸி
த்3தா4ஞ்ஜநமந்து3ஹஸ்தக3த மய்யெப3ல்தீ3 யநகா3 மதீ3யஹ்ரு
த்கஞ்ஜமுநந் வஸிம்புமிக தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 23 ॥

ராமுண்டு3 கோ4ர பாதக விராமுடு3 ஸத்3கு3ணகல்பவல்லிகா
ராமுடு3 ஷட்3விகாரஜய ராமுடு3 ஸாது4ஜநாவநவ்ரதோ
த்3தா3முண்டு3 ராமுடே3 பரம தை3வமு மாகநி மீ யடு3ங்கு3 கெ3ம்
தா3மரலே பு4ஜிஞ்செத3நு தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 24 ॥

சக்கெரமாநிவேமுதி3ந ஜாலிநகைவடி3 மாநவாத4முல்
பெக்குரு ஒக்க தை3வமுல வேமறுகொ3ல்செத3ரட்ல காத3யா
ம்ரொக்கிநநீகு ம்ரொக்கவலெ மோக்ஷ மொஸங்கி3ந நீவயீவலெம்
3க்கிநமாட லேமிடிகி தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 25 ॥

‘ரா’ கலுஷம்பு3லெல்ல ப3யலம்ப33த்3ரோசிந ‘மா’க வாடமை
டீ3கொநிப்ரோவுசுநிக்க மநிதீ4யுதுலெந்நந்த3தீ3ய வர்ணமுல்
கை3கொநி ப4க்தி சே நுடு3வங்கா3நரு கா3க விபத்பரம்பரல்
தா3கொநுநே ஜகஜ3்ஜநுல தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 26 ॥

ராமஹரே ககுத்த்4ஸகுல ராமஹரே ரகு4ராமராமஶ்ரீ
ராமஹரேயடஞ்சு மதி3 ரஞ்ஜில பே4கக3ல்த3ம்பு3லீல நீ
நாமமு ஸம்ஸ்மரிஞ்சிந ஜநம்பு3 ப4வம்பெ33பா3ஸி தத்பரம்
தா4ம நிவாஸுலௌது3ரட தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 27 ॥

சக்கெர லப்பகுந் மிகு3ல ஜவ்வநி கெஞ்ஜிகு3ராகு மோவிகிம்
ஜொக்கபுஜுண்டி தேநியகு ஜொக்குலுசுங்க3ந லேரு கா3க நே
3க்கட ராமநாமமது4 ராம்ருதமாநுடகண்டெ ஸௌக்2யாமா
தக்கிநமாது4ரீ மஹிம தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 28 ॥

அண்டஜ3வாஹ நிந்நு ஹ்ருத3யம்பு3நநம்மிந வாரி பாபமுல்
கொண்ட3லவண்டிவைந வெஸகூ3லி நஶிம்பக யுந்நெ ஸந்த தா
2ண்ட3லவைப4வோந்நதுலு க3ல்க3கமாநுநெ மோக்ஷ லக்ஷ்மிகை
3ண்ட3யொஸங்க3குந்நெ துத3 தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 29 ॥

சிக்கநிபாலபை மிஸிமி ஜெந்தி3ந மீக33 பஞ்சதா3ரதோ
மெக்கிநப4ங்கி3 மீவிமல மேசகரூப ஸுதா4ரஸம்பு3 நா
மக்குவ பல்த்3லேரம்பு3ந ஸமாஹித தா3ஸ்யமு நேடிதோ3 யிடந்
3க்கெநடஞ்சு ஜுர்ரெத3நு தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 3௦ ॥

ஸிருலிட3ஸீத பீட3லெக3 ஜிம்முடகுந் ஹநுமந்துடா3ர்திஸோ
3ருடு3 ஸுமித்ரஸூதி து3ரிதம்பு3லுமாநுப ராம நாமமும்
3ருணத3லிர்ப மாநவுலகா3வக3 ப3ந்நிந வஜ்ரபஞ்ஜரோ
த்கரமுக3தா3 ப4வந்மஹிம தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 31 ॥

ஹலிகுலிஶாங்குஶத்4வஜ ஶராஸந ஶங்க3ரதா2ங்க3 கல்பகோ
ஜ்வலஜலஜாத ரேக2லநு ஸாம்ஶமுலை கநுபட்டுசுந்ந மீ
கலிதபதா3ம்பு3ஜ த்3வயமு கௌ3தமபத்நி கொஸங்கி3நட்லு நா
தலபுந ஜேர்சிகாவக3தெ3 தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 32 ॥

ஜலநிதி4லோநதூ3றி குல ஶைலமுமீடி த4ரித்ரிகொ3ம்முநம்
3லவட3மாடிரக்கஸுநி யங்க3முகீ3டிப3லீந்த்3ருநிந் ரஸா
தலமுநமாடி பார்தி4வக த3ம்ப3முகூ3ற்சிந மேடிராம நா
தலபுநநாடி ராக33வெ தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 33 ॥

4ண்ட3ந பீ4முடா3 ர்தஜந பா3ந்த4வுடு3ஜ்ஜ்வல பா3ணதூணகோ
3ண்ட3கல்தா3ப்ரசண்ட3 பு4ஜ தாண்ட3வகீர்திகி ராமமூர்திகிந்
ரெண்ட3வ ஸாடிதை3வமிக லேட3நுசுந் க333ட்டி பே4ரிகா
டா3ண்ட3 ட3டா3ண்ட3 டா3ண்ட3 நிநத3ம்பு3 லஜாண்ட3முநிண்ட3 மத்தவே
3ண்ட3மு நெக்கி சாடெத3நு தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 34 ॥

அவநிஜ கந்நுதோ3யி தொக3லந்து3 வெலிங்கெ3டு3 ஸோம, ஜாநகீ
குவலயநேத்ர க3ப்3பி3சநுகொண்ட3ல நுண்டு3 க4நம்ப3 மைதி4லீ
நவநவ யௌவநம்ப3நு வநம்பு3குந் மத33ந்தி வீவெகா
3விலி பஜ4ிந்து நெல்லபுடு3 தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 35 ॥

2ரகரவம்ஶஜா விநு முக2ண்டி3த பூ4தபிஶாசடா4கிநீ
ஜ்வர பரிதாபஸர்பப4ய வாரகமைந ப4வத்பதா3ப்3ஜ நி
ஸ்புர து3ருவஜ்ரபஞ்ஜரமுஜொச்சிதி, நீயெட3 தீ3ந மாநவோ
த்44ர பி3ருத3ங்க மேமறுகு தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 36 ॥

ஜுர்ரெத3மீக தா2ம்ருதமு ஜுர்ரெத3மீபத3கஞ்ஜதோ யமுந்
ஜுர்ரெத3 ராமநாமமுந ஜொப்3பி3லுசுந்ந ஸுதா4ரஸம்ப3 நே
ஜுர்ரெத3 ஜுர்ருஜுர்ருங்க3 ருசுல் க3நுவாரிபத3ம்பு3 கூ3ர்பவே
துர்ருலதோடி3 பொத்திட3க தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 37 ॥

கோ4ரக்ருதாந்த வீரப4ட கோடிகி கு3ண்டெ3தி3கு3ல் த3ரித்3ரதா
காரபிஶாச ஸம்ஹரண கார்யவிநோதி3 விகுண்ட2 மந்தி3
த்3வார கவாட பே4தி3 நிஜதா3ஸ ஜநாவல்தி3கெல்ல ப்ரொத்3து3 நீ
தாரகநாம மெந்நுகொந தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 38 ॥

விந்நபமாலகிஞ்சு ரகு4வீர நஹிப்ரதிலோகமந்து3 நா
கந்நது3ராத்முடு3ம் ப3ரம காருணிகோத்தம வேல்புலந்து3 நீ
கந்ந மஹாத்முடு3ம் ப3தித கல்மஷதூ3ருடு3 லேடு3நாகுவி
த்3வந்நுத நீவெநாகு க3தி தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 39 ॥

பெம்புநந்த3ல்லிவை கலுஷ ப்3ருந்த3ஸமாக3ம மொந்து3குண்டு3 ர
க்ஷிம்பநுத3ண்ட்3ரிவை மெயு வஸிஞ்சுது3 ஶேந்த்3ரிய ரோக3முல் நிவா
ரிம்பநு வெஜ்ஜவை க்ருப கு3றிஞ்சி பரம்பு3 தி3ரபு3கா3ங்க3 ஸ
த்ஸம்பத3லீய நீவெக3தி தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 4௦ ॥

குக்ஷிநஜாண்ட3பம் க்துலொந கூ3ர்சி சராசரஜந்துகோடி ஸம்
ரக்ஷணஸேயு தண்ட்3ரிவி பரம்பர நீ தநயுண்ட3நைந நா
பக்ஷமு நீவுகா3வலதெ3 பாபமு லெந்நி யொநர்சிநந் ஜக3
த்3ரக்ஷக கர்தவீவெகத3 தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 41 ॥

3த்33ரியோ கி3ஹ்ருத்கமல க3ந்த4ர ஸாநுப4வம்பு3ஞ்ஜெந்து3 பெ
ந்நித்33வு க3ண்டு3ம் தே3ண்டி த2ரணீஸுத கௌங்கி3லிபஞ்ஜரம்பு3நந்
முத்3து3லுகு3ல்கு ராசிலுக முக்திநிதா4நமுராமராங்க3தே3
தத்33யு நேண்டு3 நாகட3கு தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 42 ॥

கலியுக3 மர்த்யகோடிநிநு க3ங்கொ3ந ராநிவித4ம்போ3 ப4க்தவ
த்ஸலதவஹிம்பவோ சடுல ஸாந்த்3ரவிபத்33ஶ வார்தி4 க்3ருங்குசோ
பி3லிசிந ப3ல்க விந்தமறபீ நருலிட்லநராது3 கா3க நீ
தலபுந லேதெ3 ஸீத செற தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 43 ॥

ஜநவர மீக தா2லி விநஸைம்பக கர்ணமுலந்து3 க4ண்டிகா
நிநத3 விநோத3முல் ஸுலுபுநீசுநகுந் வரமிச்சிநாவு நி
ந்நநயமுநம்மி கொல்சிந மஹாத்முநகேமி யொஸங்கு3 தோ3ஸநம்
3நநுத மாகொஸங்கு3மய தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 44 ॥

பாபமு லொந்து3வேல்த3 ரணபந்நக3 பூ4த ப4யஜ்வாராது3லந்
தா3பத3 நொந்து3வேல்த3 ப4ரதாக்3ரஜ மிம்மு பஜ4ிஞ்சுவாரிகிந்
ப்3ராபுக3 நீவுத3ம்மு டி3ருபக்கியலந் ஜநி தத்3வித்தி ஸம்
தாபமு மாம்பி காதுரட தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதி4. ॥ 45 ॥

அக3ணித ஜந்மகர்மது3ரி தாம்பு3தி4லோ ப3ஹுது3:க2வீசிகல்
தெ3கி3பட3வீட3லேக ஜக3தீத4ர நீபத34க்தி நாவசே
3கி3லி தரிம்பகோ3ரிதி ப33ம்பப3டி3 நது3 ப4யம்பு4 மாம்பவே
தக33நி சித்தமம் தி33க தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 46 ॥

நேநொநரிஞ்சு பாபமுல நேகமுலைநநு நாது3ஜிஹ்வகும்
பா3நகமய்யெமீபரம பாவநநாமமுதொ3ண்டி சில்கரா
மாநநுகா3வுமந்ந துதி3 மாடகு ஸத்33தி ஜெந்தெ3கா3வுநந்
தா3நி த4ரிம்பகோ3ரெத3நு தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 47 ॥

பரத4நமுல் ஹரிஞ்சி பரபா4மலநண்டி பராந்ந மப்3பி3நந்
முரிபம காநிமீந்த3நகு3 மோஸமெறுங்க3து3 மாநஸம்பு3
ஸ்தரமதி3காலகிங்கர க3தா3ஹதி பால்பட3நீக மம்மு நேது3
தறித3ரிஜேர்சி காசெத3வொ தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 48 ॥

சேஸிதி கோ4ரக்ருத்யமுலு சேஸிதி பா43வதாபசாரமுல்
சேஸிதி நந்யதை3வமுலம் ஜேரி பஜ4ிஞ்சிந வாரிபொந்து3 நேம்
ஜேஸிந நேரமுல் த3லஞ்சி சிக்குலம்பெ3ட்டகுமய்யயய்ய நீ
தா3ஸுண்ட3நய்ய ப4த்3ரகி3ரி தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 49 ॥

பருல த4நம்பு3ஞ்ஜூசிபர பா4மலஜூசி ஹரிம்பகோ3ரு ம
த்3கு3ருதரமாநஸம் ப3நெடு3 தொ3ங்க3நுப3ட்டிநிரூட4தா3ஸ்ய வி
ஸ்பு2ரிதவிவேக பாஶமுலம் ஜுட்டி ப4வச்சரணம்ப3நே மரு
த்தருவுநக3ட்டிவேயக3 தெ3 தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 5௦ ॥

ஸலலித ராமநாம ஜபஸார மெறுங்க3நு கா3ஶிகாபுரீ
நிலயுட3கா3நுமீசரண நீரஜரேணு மஹாப்ரபா4வமும்
தெ3லியநஹல்யகா3நு ஜக3தீவர நீத3கு3 ஸத்யவாக்யமும்
3லபக3 ராவணாஸுருநி தம்முட3கா3நு ப4வத்3விலாஸமுல்
3லசிநுதிம்ப நாதரமெ தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 51 ॥

பாதகுலைந மீக்ருபகு பா3த்ருலு காரெதலஞ்சிசூட3 ஜ
ட்ராதிகிக3ல்கெ3 பா3வந மராதிகி ராஜ்யஸுக2ம்பு33ல்கெ3 து3
ர்ஜாதிகி பு3ண்யமப்3பெ33பி ஜாதிமஹத்த்வமுநொந்தெ3கா3வுநம்
தா3தவ யெட்டிவாரலகு தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 52 ॥

மாமக பாதக வஜ்ரமு ம்ராம்பநக3ண்யமு சித்ரகு3ப்துலே
யேமநி வ்ராதுரோ? ஶமநுடே3மி விதி4ஞ்சுநொ? காலகிங்கர
ஸ்தோம மொநர்சிடேமொ? விநஜொப்பட3 தி3ந்தகமுந்நெதீ3நசிம்
தாமணி யொட்லு கா3செத3வொ தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 53 ॥

தா3ஸிந சுட்டூமா ஶப3ரி? தா3நி த3யாமதி நேலிநாவு; நீ
தா3ஸுநி தா3ஸுடா3? கு3ஹுடு3 தாவகதா3ஸ்ய மொஸங்கி3நாவு நே
ஜேஸிந பாபமோ! விநுதி சேஸிநகா3வவு கா3வுமய்ய! நீ
தா3ஸுலலோந நேநொகண்ட3 தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 54 ॥

தீ3க்ஷவஹிஞ்சி நாகொலதி3 தீ3நுல நெந்தற3ி கா3சிதோ ஜக3
த்3ரக்ஷக தொல்லியா த்3ருபத3 ராஜதநூஜ தலஞ்சிநந்தநே
யக்ஷயமைந வல்வலிடி3 தக்கட நாமொறஜித்தகி3ஞ்சி
ப்ரத்யக்ஷமு கா3வவேமிடிகி தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 55 ॥

நீலக4நாப4மூர்திவகு3 நிந்நு க3நுங்கொ3நிகோரி வேடி3நந்
ஜாலமுஸேஸி டா3கெ33வு ஸம்ஸ்துதி கெக்கிந ராமநாம மே
மூலநு தா3சுகோக3லவு முக்திகி ப்3ராபதி3 பாபமூலகு
த்3தா3லமுகா3தெ3 மாயெட3ல தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 56 ॥

வலது3 பராகு ப4க்தஜநவத்ஸல நீ சரிதம்பு3 வம்முகா3
வலது3 பராகு நீபி3ருது3 வஜ்ரமுவண்டிதி3 கா3ந கூரகே
வலது3 பராகு நாது3ரித வார்தி4கி தெ3ப்பவுகா3 மநம்பு3லோ
3லதுமெகா நிரந்தரமு தா3ஶரதீ2 கருநாபயோநிதீ4. ॥ 57 ॥

தப்புலெறுங்க3 லேக து3ரிதம்பு3லு ஸேஸிதிநண்டி நீவுமா
யப்பவுகா3வு மண்டி நிகநந்யுலகுந் நுது3ரண்டநண்டிநீ
கொப்பித3மைந தா3ஸஜநு லொப்பிந ப3ண்டுகு ப3டவண்டி நா
தப்புல கெல்ல நீவெக3தி தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 58 ॥

இதடு3 து3ராத்முட3ஞ்சுஜநு லெந்நங்க3 நாறடி3ங்கொ3ண்டிநேநெபோ
பதிதுண்ட3 நண்டிநோ பதித பாவநமூர்திவி நீவுக3ல்ல நே
நிதிருல வேண்ட3நண்டி நிஹ மிச்சிநநிம்முபரம்பொ3ஸங்கு3மீ
யதுலித ராமநாம மது4 ராக்ஷர பால்தி3நிரந்தரம் ப3ஹ்ரு
த்33தமநி நம்மிகொல்செத3நு தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 59 ॥

அஞ்சிதமைநநீது3 கருணாம்ருதஸாரமு நாது3பைநி ப்3ரோ
க்ஷிஞ்சிந ஜாலுதா3நநிர ஸிஞ்செத3நாது3ரிதம்பு3 லெல்லதூ3
லிஞ்செத3 வைரிவர்க3 மெட3லிஞ்செத3 கோ3ர்குலநீது33ண்டநை
3ஞ்செத,3 கா3லகிங்கருல தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 6௦ ॥

ஜலநிது4 லேடு3நொக்க மொகி3ம் ஜக்கிகிதெ3ச்செஶரம்பு3, றாதிநிம்
பலரங்க3 ஜேஸெநாதிக3ம்ப3 தா3ப்3ஜபராக3மு, நீ சரித்ரமும்
ஜலஜப4வாதி3 நிர்ஜருலு ஸந்நுதி ஸேயங்க3 லேரு கா3வுநம்
3லபநக3ண்யமய்ய யிதி3 தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 61 ॥

கோதிகிஶக்யமா யஸுரகோடுல கெ3ல்வநு கா3ல்செபோ3 நிஜம்
பா3தநிமேந ஶீதகருடௌ3ட த3வாநலு டெ3ட்டிவிந்த? மா
ஸீதபதிவ்ரதா மஹிமஸேவகு பா4க்3யமுமீகடாக்ஷமு
தா4தகு ஶக்யமா பொக33 தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 62 ॥

பூ4பலலாம ராமரகு4புங்க3வராம த்ரிலோக ராஜ்ய ஸம்
ஸ்தா4பநராம மோக்ஷப2ல தா3யக ராம மதீ3ய பாபமுல்
பாபக33ய்யராம நிநு ப்3ரஸ்துதி சேஸெத3நய்யராம ஸீ
தாபதிராம ப4த்3ரகி3ரி தா3ஸரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 63 ॥

நீஸஹஜம்பு3 ஸாத்விகமு நீவிடி3பட்டு ஸுதா4பயோதி4, ப
த்3மாஸநுடா3த்மஜுண்டு3, க3மலாலயநீ ப்ரியுராலு நீகு ஸிம்
ஹாஸநமித்34ரித்ரி; கொ3டு3கா3க ஸமக்ஷுலு சந்த்3ரபா3ஸ்கருல்
நீஸுமதல்பமாதி32ணி நீவெ ஸமஸ்தமு கொ3ல்சிநட்டி நீ
தா3ஸுல பா4க்3யமெட்டித3ய தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 64 ॥

சரணமு ஸோகிநட்டி ஶிலஜவ்வநிரூபகு3 டொக்கவிந்த, ஸு
ஸ்தி4ரமுக3 நீடிபை கி3ருலு தே3லிந தொ3க்கடி விந்தகா3நி மீ
ஸ்மரண த3நர்சுமாநவுலு ஸத்33தி ஜெந்தி3ந தெ3ந்தவிந்த? யீ
4ரநு த4ராத்மஜாரமண தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 65 ॥

தை3வமு தல்லித3ண்ட்3ரிதகு3 தா3த கு3ருண்டு3 ஸகு2ண்டு3 நிந்நெ கா
பா4வந ஸேயுசுந்நதறி பாபமுலெல்ல மநோவிகார து3
ர்பா4விதுஜேயுசுந்நவிக்ருபாமதிவைநநு காவுமீ ஜக3
த்பாவநமூர்தி ப4த்3ரகி3ரி தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 66 ॥

வாஸவ ராஜ்யபோ43 ஸுக2 வார்தி4நி தே3லு ப்ரபு4த்வமப்3பி3நா
யாஸகுமேர லேது3 கநகாத்3ரிஸமாந த4நம்பு3கூ3ர்சிநம்
கா3ஸுநு வெண்டராது3 கநி காநக சேஸிந புண்யபாபமுல்
வீஸரபோ3வ நீவு பதி3வேலகு ஜாலு ப4வம்பு3நொல்ல நீ
தா3ஸுநிகா33 நேலுகொநு தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 67 ॥

ஸூரிஜநுல் த3யாபருலு ஸூந்ருதவாது3 லலுப்34மாநவுல்
வேரபதிப்ரதாங்க3நலு விப்ருலு கோ3வுலு வேத3முல் மஹா
பா4ரமுதா3ல்பகா3 ஜநுலு பாவநமைந பரோபகார ஸ
த்கார மெறுங்கு3லே ரகட தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 68 ॥

வாரிசராவதாரமு வாரிதி4லோ ஜொறபா3றி க்ரோத4 வி
ஸ்தாரகு3டை3ந யா நிக3மதஸ்கரவீர நிஶாசரேந்த்3ருநிம்
ஜேரி வதி4ஞ்சி வேத3முல சிக்கெட3லிஞ்சி விரிஞ்சிகி மஹோ
தா3ரதநிச்சிதீவெக33 தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 69 ॥

கரமநுர க்திமந்த3ரமு க3வ்வமுகா3 நஹிராஜுத்3ராடு3கா3
தொ3ரகொந தே3வதா3நவுலு து3க்34பயோதி4மதி2ஞ்சுசுந்நசோ
4ரணிசலிம்பலோகமுலு தல்லட3மந்த33 கூ3ர்மமை த4ரா
4ரமு த4ரிஞ்சிதீவெகத3 தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 7௦ ॥

தா4ருணி ஜாபஜுட்டிந வித4ம்பு3நகை3கொநி ஹேமநேத்ருட3
வ்வாரிதி4லோநதா3கி3நநு வாநிவதி4ஞ்சி வராஹமூர்திவை
தா4ருணிதொ3ண்டிகை வடி3நி த3க்ஷிணஶ்ருங்க3முந த4ரிஞ்சி வி
ஸ்தார மொநர்சிதீவே கத3 தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 71 ॥

பெடபெடநுக்கு கம்ப3முந பீ4கரத3ந்த நகா2ந்தர ப்ரபா4
படலமு க3ப்ப நுப்பதிலி ப4ண்ட3நவீதி4 ந்ருஸிம்ஹபீ4கர
ஸ்பு2டபடுஶக்தி ஹேமகஶிபு வித3ல்தி3ஞ்சி ஸுராரிபட்டி நம்
தடக்3ருபஜூசிதீவெகத3 தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 72 ॥

பத3யுக3ல்த3ம்பு3 பூ433ந பா43முல வெஸநூநி விக்ரமா
ஸ்பத3மகு3நப்33லீந்த்3ருநொக பாத3முநந்த3ல க்ரிந்த3நொத்திமே
லொத3வஜக3த்த்ரயம்பு3 பு3ரு ஹூதுநிகிய்யவடுண்ட3வைநசி
த்ஸத3மலமூர்தி வீவெகத3 தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 73 ॥

இருவதி3யொக்கமாறு த4ரணீஶுல நெல்லவதி4ஞ்சி தத்கல்தே3
3ர ருதி4ர ப்ரவாஹமுந பை3த்ருகதர்பண மொப்பஜேஸி பூ4
ஸுரவரகோடிகி முத3மு ஸொப்பட3 பா4ர்க3வராமமூர்திவை
4ரணிநொஸங்கி3தீ வெகத3 தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 74 ॥

து3ரமுந தா3டகந்து3நிமி தூ4ர்ஜடிவில் து3நுமாடி3ஸீதநும்
3ரிணயமந்தி3 தண்ட்3ரிபநுப க4ந காநநபூ4மி கேகி3 து3
ஸ்தரபடுசண்ட3 காண்ட3குலிஶாஹதி ராவணகும்ப4கர்ண பூ4
4ரமுல கூ3ல்சிதீ வெகத3 தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 75 ॥

அநுபமயாத3வாந்வயஸு தா4ப்3தி4ஸுதா4நிதி4 க்ருஷ்ணமூர்திநீ
கநுஜுடு3கா3ஜநிஞ்சி குஜநாவல்தி3நெல்ல நட3ஞ்சி ரோஹிணீ
தநயுட3நங்க3 பா3ஹுப3ல த3ர்பமுந ப3லராம மூர்திவை
தநரிந வேல்பவீவெகத3 தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 76 ॥

ஸுரலுநுதிம்பகா3 த்3ரிபுர ஸுந்த3ருல வரியிம்பபு3த்34ரூ
பரயக3 தா3ல்சிதீவு த்ரிபுராஸுரகோடி த3ஹிஞ்சுநப்புடா3
ஹருநகுதோ3டு3கா3 வரஶ ராஸந பா3ணமுகோ2 க்3ரஸாத4நோ
த்கர மொநரிஞ்சிதீவுகத3 தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 77 ॥

ஸங்கரது3ர்க3மை து3ரித ஸங்குலமைந ஜக3ம்பு3ஜூசி ஸ
ர்வங்கஷலீல நு த்தம துரங்க3முநெக்கி கராஸிபூ3நி வீ
ராங்கவிலாஸ மொப்ப க3லி காக்ருத ஸஜ்ஜநகோடிகி நிரா
தங்க மொநர்சிதீவுகத3 தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 78 ॥

மநமுநநூஹபோஷணலு மர்வகமுந்நெ கபா2தி3ரோக3முல்
3நுவுநநண்டி மேநிபி3கி3 த3ப்பகமுந்நெநருண்டு3 மோக்ஷ ஸா
4ந மொநரிம்பங்கா3வலயும் த3த்த்வவிசாரமு மாநியுண்டு3
ல்தநுவுநகு விரோத4மிதி3 தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 79 ॥

முத3முந காடபட்டுப4வ மோஹமத்3வ தி3ரதா3ங்குஶம்பு3 ஸம்
பத3ல கொடாரு கோரிகல பண்ட பரம்பு3ந காதி3 வைருல
ந்நத3ந ஜயிஞ்சுத்ரோவ விபத3ப்3தி4கிநாவக3தா3 ஸதா34
த்ஸத3மலநாமஸம்ஸ்மரண தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 8௦ ॥

து3ரித லதாநுஸார ப4ய து3:க2 கத3ம்ப3மு ராமநாமபீ4
கரதல ஹேதிசேம் தெ3கி3 வகாவகலை சநகுண்ட3 நேர்சுநே
3ரிகொநி மண்டு3சுண்டு3 ஶிக2 தா3ர்கொநிந ஶலபா3தி3கீடகோ
த்கரமு விலீநமைசநவெ தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 81 ॥

ஹரிபத34க்திநிந்த்3ரியஜ யாந்விதுடு3த்தமுண்டி3ந்த்3ரிமம்பு3லந்
மருக3க நில்பநூதி3நநு மத்4யமுண்டி3ந்த்3ரியபாரஶ்யுடை3
பரகி3நசோ நிக்ருஷ்டுட3நி பல்கக3 து3ர்மதிநைந நந்நு நா
3ரமுந நெட்லுகாசெத3வொ தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 82 ॥

வநகரிசிக்கு மைநஸகு பாசவிகிம் ஜெடி3போயெ மீநுதா
விநிகிகிஞ்ஜிக்கெஞ்ஜில்வக3நு வேந்து3றும் ஜெந்தெ3நு லேல்த்3ல்து3 தாவிலோ
மநிகிநஶிஞ்செ தே3டிதர மாயிருமூண்டிநி கெ3ல்வநை து3ஸா
4நமுலநீ வெ காவநகு3 தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 83 ॥

கரமுலுமீகும்ரொக்குலிட3 கந்நுலு மிம்முநெ சூட3 ஜிஹ்வ மீ
ஸ்மரணத3நர்பவீநுலுப4 வத்கத2லந் விநுசுண்ட3நாஸ மீ
யறுதுநு பெ3ட்டுபூஸருல காஸகொ3நம் ப3ரமார்த2 ஸாத4நோ
த்கரமிதி3 சேயவேக்ருபநு தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 84 ॥

சிரதரப4க்தி நொக்கதுல்த3ஸீத3ல்த3 மர்பண சேயுவாடு3 கே2
சரக3ரு டோ3ரக3 ப்ரமுக2 ஸங்க4முலோ வெலுக3ந் ஸதா4 ப4வத்
ஸுருசிர தீ4ந்த3 பாத3முல பூ3ஜலொநர்சிந வாரிகெல்லத3
த்பர மரசேதிதா4த்ரிக33 தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 85 ॥

பா4நுடு3 தூர்புநந்து33நு புட்டிநம் பா3வக சந்த்3ர தேஜமுல்
ஹீநத ஜெந்தி3நட்லு ஜக3தே3க விராஜிதமைந நீ பத3
த்4யாநமு சேயுசுந்நம் ப3ர தை3வமரீசுலட3ங்க3குண்டு3 நே
தா3நவ க3ர்வ நிர்த3ல்த3ந தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 86 ॥

நீமஹநீயதத்த்வ ரஸ நிர்ண யபோ34 கதா2ம்ருதாப்3தி4லோ
தா3முநுக்3ருங்குலாட3கவ்ரு தா2தநுகஷ்டமுஜெந்தி3 மாநவும்
டீ3 மஹிலோகதீர்த2முல நெல்ல முநிங்கி3ந து3ர்விகார ஹ்ரு
தாமஸபங்கமுல் விது3நெ தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 87 ॥

நீமஹநீயதத்த்வ ரஸ நிர்ண யபோ34 கதா2ம்ருதாப்3தி4லோ
தா3முநுக்3ருங்குலாட3கவ்ரு தா2தநுகஷ்டமுஜெந்தி3 மாநவும்
டீ3 மஹிலோகதீர்த2முல நெல்ல முநிங்கி3ந து3ர்விகார ஹ்ரு
தாமஸபங்கமுல் விது3நெ தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 88 ॥

காஞ்சந வஸ்துஸங்கலித கல்மஷ மக்3நி புடம்பு3 பெ3ட்டெவா
ரிஞ்சிநரீதி நாத்மநிகி3டி3ஞ்சிந து3ஷ்கர து3ர்மலத்ரயம்
3ஞ்சித ப4 க்தியோக3 த3ஹ நார்சிந்த3கு3ல்பக பாயுநே கந
த்காஞ்சநகுண்ட3லாப4ரண தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 89 ॥

நீஸதி பெக்கு க3ல்முலிட3நேர்பிரி, லோக மகல்மஷம்பு3கா3
நீஸுத ஸேயு பாவநமு நிர்மித கார்யது4ரீண த3க்ஷுடை3
நீஸுதுடி3ச்சு நாயுவுலு நிந்ந பு4ஜிஞ்சிநம் க3ல்க3குண்டு3நே
தா3ஸுலகீப்ஸி தார்த2முல தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 9௦ ॥

வாரிஜபத்ரமந்தி3டி3ந வாரிவித4ம்பு3ந வர்தநீயமம்
தா3ரய ரொம்பிலோந த3நு வண்டநி கும்மரபுர்வுரீதி ஸம்
ஸாரமுந மெலங்கு3சு விசாரடை3பரமொந்து3கா3தெ3
த்கார மெறிங்கி3 மாநவுடு3 தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 91 ॥

எக்கடி3 தல்லித3ண்ட்3ரி ஸுதுலெக்கடி3 வாரு கல்த3த்ர பா3ந்த4வம்
பெ3க்கட3 ஜீவுண்டெ3ட்டி தநு வெத்திந பு3ட்டுநு போ3வுசுந்ந வா
டொ3க்கடெ3பாப புணய ப2ல மொந்தி3ந நொக்கடெ3 காநராடு3வே
றொக்கடு3 வெண்டநண்டிப4வ மொல்லநயாக்ருப ஜூடு3வய்யநீ
டக்கரி மாயலந்தி33க தா3ஶரதீ2 கருணா பயோநிதீ4. ॥ 92 ॥

தொ3ரஸிநகாயமுல்முதி3மி தோசிநஞ்ஜூசிப்ரபு4த்வமுல்ஸிரு
ல்மெறபுலுகா3கஜ3ூசிமறி மேதி3நிலோந்த3மதோடி3வாருமும்
3ருகு3டஜூசிசூசி தெகு3 நாயுவெறுங்க3க மோஹபாஶமு
ல்த3ருக3நிவாரிகேமிக3தி தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 93 ॥

ஸிரிக3லநாண்டு3 மைமறசி சிக்கிநநாண்டு33லஞ்சி புண்யமுல்
பொரிம்பொ3ரி ஸேயநைதிநநி பொக்கிநம் க3ல்கு3 நெகா3லிசிச்சுபைம்
கெ3ரலிந வேல்த3ந்த3ப்பிகொநி கீட்3படு3 வேல்த3 ஜலம்பு3 கோ3ரி த
த்தரமுநம் த்3ரவ்விநம் க3லதெ3 தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 94 ॥

ஜீவநமிங்கம் ப3ங்கமுந ஜிக்கிந மீநு சலிம்பகெந்தயு
தா3வுநநில்சி ஜீவநமெ த3த்33யும் கோ3ருவித4ம்பு3 சொப்பட3ம்
தா3வலமைநங்கா3நி கு3றி தப்பநிவாண்டு3 தரிஞ்சுவாண்ட3யா
தாவகப4க்தியோ க3முந தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 95 ॥

ஸரஸுநிமாநஸம்பு3 ஸர ஸஜ்ஞுடெ3ருங்கு3நு முஷ்கராத4மும்
டெ3றிங்கி3க்3ரஹிஞ்சுவாடெ3 கொல நேகநிஸமும் கா33து3ர்து3ரம்
3ரயங்க3 நேர்சுநெட்லு விக சாப்33மரந்த3 ரஸைக ஸௌரபோ4
த்கரமுமில்தி3ந்த3 மொந்து3க்ரிய தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 96 ॥

நோஞ்சிநதல்லித3ண்ட்3ரிகிம் த3நூப4வுண்டொ3க்கடெ3சாலு மேடிசே
சாஞ்சநிவாடு3 வேறொகண்டு3 சாசிந லேத3ந கிச்சுவாண்டு3நோ
ராஞ்சிநிஜம்ப3காநி பலு காட3நிவாண்டு3 ரணம்பு3லோந மேந்
தா3சநிவாண்டு3 ப4த்3ரகி3ரி தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 97 ॥

ஶ்ரீயுதஜாநகீரமண சிந்நயரூப ரமேஶராம நா
ராயண பாஹிபாஹியநி ப்3ரஸ்துதிம் ஜேஸிதி நாமநம்பு3நம்
பா3யக கில்பி3ஷவ்ரஜ வி பாடநமந்த3ங்க3 ஜேஸி ஸத்கல்தா3
தா3யி ப2லம்பு3நாகியவெ தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 98 ॥

எந்தடிபுண்யமோ ஶப3ரி யெங்கி3லிகொ3ண்டிவி விந்தகா3தெ3 நீ
மந்தந மெட்டிதோ3 யுடு3த மைநிக ராக்3ர நகா2ங்குரம்பு3லந்
ஸந்தஸமந்த3ம் ஜேஸிதிவி ஸத்குலஜந்மமு லேமி லெக்க வே
தா3ந்தமுகா3தெ3 நீ மஹிம தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 99 ॥

பொ3ங்கநிவாண்டெ3யோக்3யுட3ரி ப்3ருந்த3மு லெத்திந சோடஜிவ்வகும்
ஜங்கநிவாண்டெ3ஜோது3 ரப4ஸம்பு3ந நர்தி2 கரம்பு3ஸாஞ்சிநம்
கொ3ங்கநிவாண்டெ3தா3த மிமும் கொ3ல்சிபஜ4ிஞ்சிந வாண்டெ3 போநிரா
தங்க மநஸ்கும் டெ3ந்ந க3நு தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 1௦௦ ॥

ப்4ரமரமுகீ3டகம்பு3ம் கொ3நி பால்படி3 ஜா2ங்கரணோ காரியை
ப்4ரமரமுகா3நொநர்சுநநி பல்குடம் ஜேஸி ப4வாதி3 து3:க2ஸம்
தமஸமெட3ல்சி ப4க்திஸஹி தம்பு33 ஜீவுநி விஶ்வரூப த
த்த்வமுநத4ரிஞ்சு டேமருது3 தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 1௦1 ॥

தருவுலு பூசிகாயலகு3 த3க்குஸுமம்பு3லு பூஜகா34
ச்சரணமு ஸோகிதா3ஸுலகு ஸாரமுலோ த4நதா4ந்யராஶுலை
கரிப4ட கோ4டகாம்ப3ர நகாயமுலை விரஜா ஸமு
த்தரண மொநர்சுஜித்ரமிதி3 தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 1௦2 ॥

பட்டிதிப4ட்டரார்யகு3ரு பாத3முலிம்மெயிநூர்த்4வ புண்ட்3ரமுல்
வெட்டிதிமந்த்ரராஜ மொடி3 பெ3ட்டிதி நய்யமகிங்க ராலிகிம்
3ட்டிதிபொ3ம்மமீசரண கஞ்ஜலந்து3ம் த3லம்புபெட்டி போ3
3ட்டிதிம் பா3பபுஞ்ஜமுல தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 1௦3 ॥

அல்லந லிங்க3மந்த்ரி ஸுதுட3த்ரிஜ கோ3த்ரஜுடா3தி3ஶாக2 கம்
செர்ல குலோத்33வும் த3ம்ப்3ரஸித்3தி43நை ப4வத3ங்கிதம்பு3கா3
நெல்லகவுல் நுதிம்ப ரசியிஞ்சிதி கோ3பகவீந்த்3ருட3ந் ஜக3
த்3வல்லப4 நீகு தா3ஸுட3நு தா3ஶரதீ2 கருணாபயோநிதீ4. ॥ 1௦4 ॥

********

Leave a Comment