[ദാശരഥീ ശതകമ്] ᐈ Dasarathi Satakam Lyrics In Malayalam Pdf

Dasarathi Satakam Stotram Lyrics in Malayalam ശ്രീ രഘുരാമ ചാരുതുല-സീതാദളധാമ ശമക്ഷമാദി ശൃംഗാര ഗുണാഭിരാമ ത്രിജ-ഗന്നുത ശൌര്യ രമാലലാമ ദുര്വാര കബംധരാക്ഷസ വി-രാമ ജഗജ്ജന കല്മഷാര്നവോത്താരകനാമ! ഭദ്രഗിരി-ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 1 ॥ രാമവിശാല വിക്രമ പരാജിത ഭാര്ഗവരാമ സദ്ഗുണസ്തോമ പരാംഗനാവിമുഖ സുവ്രത കാമ വിനീല നീരദശ്യാമ കകുത്ധ്സവംശ കലശാംഭുധിസോമ സുരാരിദോര്ഭലോദ്ധാമ വിരാമ ഭദ്രഗിരി – ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 2 ॥ അഗണിത സത്യഭാഷ, ശരണാഗതപോഷ, ദയാലസജ്ഘരീവിഗത സമസ്തദോഷ, പൃഥിവീസുരതോഷ, ത്രിലോക പൂതകൃദ്ഗഗ നധുനീമരംദ … Read more