[ദാശരഥീ ശതകമ്] ᐈ Dasarathi Satakam Lyrics In Malayalam Pdf

Dasarathi Satakam Stotram Lyrics in Malayalam

ശ്രീ രഘുരാമ ചാരുതുല-സീതാദളധാമ ശമക്ഷമാദി ശൃം
ഗാര ഗുണാഭിരാമ ത്രിജ-ഗന്നുത ശൌര്യ രമാലലാമ ദു
ര്വാര കബംധരാക്ഷസ വി-രാമ ജഗജ്ജന കല്മഷാര്നവോ
ത്താരകനാമ! ഭദ്രഗിരി-ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 1 ॥

രാമവിശാല വിക്രമ പരാജിത ഭാര്ഗവരാമ സദ്ഗുണ
സ്തോമ പരാംഗനാവിമുഖ സുവ്രത കാമ വിനീല നീരദ
ശ്യാമ കകുത്ധ്സവംശ കലശാംഭുധിസോമ സുരാരിദോര്ഭലോ
ദ്ധാമ വിരാമ ഭദ്രഗിരി – ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 2 ॥

അഗണിത സത്യഭാഷ, ശരണാഗതപോഷ, ദയാലസജ്ഘരീ
വിഗത സമസ്തദോഷ, പൃഥിവീസുരതോഷ, ത്രിലോക പൂതകൃ
ദ്ഗഗ നധുനീമരംദ പദകംജ വിശേഷ മണിപ്രഭാ ധഗ
ദ്ധഗിത വിഭൂഷ ഭദ്രഗിരി ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 3 ॥

രംഗദരാതിഭംഗ, ഖഗ രാജതുരംഗ, വിപത്പരംപരോ
ത്തുംഗ തമഃപതംഗ, പരി തോഷിതരംഗ, ദയാംതരംഗ സ
ത്സംഗ ധരാത്മജാ ഹൃദയ സാരസഭൃംഗ നിശാചരാബ്ജമാ
തംഗ, ശുഭാംഗ, ഭദ്രഗിരി ദാശരഥീ കരുണാപയോനിഥീ. ॥ 4 ॥

ശ്രീദ സനംദനാദി മുനിസേവിത പാദ ദിഗംതകീര്തിസം
പാദ സമസ്തഭൂത പരിപാല വിനോദ വിഷാദ വല്ലി കാ
ച്ഛേദ ധരാധിനാഥകുല സിംധുസുധാമയപാദ നൃത്തഗീ
താദി വിനോദ ഭദ്രഗിരി ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 5 ॥

ആര്യുല കെല്ല മ്രൊക്കിവിന താംഗുഡനൈ രഘുനാധ ഭട്ടരാ
രാര്യുല കംജലെത്തി കവി സത്തമുലന് വിനുതിംചി കാര്യ സൌ
കര്യ മെലര്പനൊക്ക ശതകംബൊന ഗൂര്ചി രചിംതുനേഡുതാ
ത്പര്യമുനന് ഗ്രഹിംപുമിദി ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 6 ॥

മസകൊനി രേംഗുബംഡ്ലുകുനു മൌക്തികമുല് വെലവോസിനട്ലുദു
ര്വ്യസനമുജെംദി കാവ്യമു ദുരാത്മുലകിച്ചിതിമോസ മയ്യെ നാ
രസനകും ബൂതവൃത്തിസുക രംബുഗ ജേകുരുനട്ലു വാക്സുധാ
രസമുലുചില്ക ബദ്യുമുഖ രംഗമുനംദുനടിംപ വയ്യസം
തസമു ജെംദി ഭദ്രഗിരി ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 7 ॥

ശ്രീരമണീയഹാര യതസീ കുസുമാഭശരീര, ഭക്ത മം
ദാര, വികാരദൂര, പരതത്ത്വവിഹാര ത്രിലോക ചേതനോ
ദാര, ദുരംത പാതക വിതാന വിദൂര, ഖരാദി ദൈത്യകാം
താര കുഠാര ഭദ്രഗിരി ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 8 ॥

ദുരിതലതാലവിത്ര, ഖര ദൂഷണകാനനവീതിഹൊത്ര, ഭൂ
ഭരണകളാവിചിത്ര, ഭവ ബംധവിമോചനസൂത്ര, ചാരുവി
സ്ഫുരദരവിംദനേത്ര, ഘന പുണ്യചരിത്ര, വിനീലഭൂരികം
ധരസമഗാത്ര, ഭദ്രഗിരി ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 9 ॥

കനകവിശാലചേല ഭവകാനന ശാതകുഠാരധാര സ
ജ്ജനപരിപാലശീല ദിവിജസ്തുത സദ്ഗുണ കാംഡകാംഡ സം
ജനിത പരാക്രമക്രമ വിശാരദ ശാരദ കംദകുംദ ചം
ദന ഘനസാര സാരയശ ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 10 ॥

ശ്രീ രഘുവംശ തോയധികി ശീതമയൂഖുഡവൈന നീ പവി
ത്രോരുപദാബ്ജമുല് വികസിതോത്പല ചംപക വൃത്തമാധുരീ
പൂരിതവാക്പ്രസൂനമുല ബൂജലൊനര്ചെദ ജിത്തഗിംപുമീ
താരകനാമ ഭദ്രഗിരി ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 11 ॥

ഗുരുതരമൈന കാവ്യരസ ഗുംഭനകബ്ബുര മംദിമുഷ്കരുല്
സരസുലമാഡ്കി സംതസില ജൂലുദുരോടുശശാംക ചംദ്രികാം
കുരമുല കിംദു കാംതമണി കോടിസ്രവിംചിന ഭംഗിവിംധ്യഭൂ
ധരമുന ജാറുനേ ശിലലു ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 12 ॥

തരണികുലേശ നാനുഡുല ദപ്പുലു ഗല്ഗിന നീദുനാമ സ
ദ്വിരചിതമൈന കാവ്യമു പവിത്രമുഗാദെ വിയന്നദീജലം
ബരഗുചുവംകയൈന മലിനാകൃതി ബാറിന ദന്മഹത്വമും
ദരമെ ഗണിംപ നെവ്വരികി ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 13 ॥

ദാരുണപാത കാബ്ധികി സദാ ബഡബാഗ്നി ഭവാകുലാര്തിവി
സ്താരദവാനലാര്ചികി സുധാരസവൃഷ്ടി ദുരംത ദുര്മതാ
ചാരഭയംക രാടവികി ജംഡകഠോരകുഠാരധാര നീ
താരകനാമ മെന്നുകൊന ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 14 ॥

ഹരുനകു നവ്വിഭീഷണുനക ദ്രിജകും ദിരുമംത്ര രാജമൈ
കരികി സഹല്യകും ദ്രുപദകന്യകു നാര്തിഹരിംചുചുട്ടമൈ
പരഗിനയട്ടി നീപതിത പാവനനാമമു ജിഹ്വപൈ നിരം
തരമു നടിംപജേയുമിക ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 15 ॥

മുപ്പുന ഗാലകിംകരുലു മുംഗിടവച്ചിന വേള, രോഗമുല്
ഗൊപ്പരമൈനചോ ഗഫമു കുത്തുക നിംഡിനവേള, ബാംധവുല്
ഗപ്പിനവേള, മീസ്മരണ ഗല്ഗുനൊ ഗല്ഗദൊ നാടി കിപ്പുഡേ
തപ്പകചേതു മീഭജന ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 16 ॥

പരമദയാനിധേ പതിതപാവനനാമ ഹരേ യടംചു സു
സ്ധിരമതുലൈ സദാഭജന സേയു മഹാത്മുല പാദധൂളി നാ
ശിരമുനദാല്തുമീരടകു ജേരകുഡംചു യമുംഡു കിംകരോ
ത്കരമുല കാന ബെട്ടുനട ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 17 ॥

അജുനകു തംഡ്രിവയ്യു സനകാദുലകും ബരതത്ത്വമയ്യുസ
ദ്ദ്വിജമുനികോടികെല്ലബര ദേതവയ്യു ദിനേശവംശ ഭൂ
ഭുജുലകു മേടിവയ്യുബരി പൂര്ണുഡവൈ വെലിഗൊംദുപക്ഷിരാ
ഡ്ധ്വജമിമു ബ്രസ്തുതിംചെദനു ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 18 ॥

പംഡിത രക്ഷകും ഡഖില പാപവിമൊചനു ഡബ്ജസംഭവാ
ഖംഡല പൂജിതുംഡു ദശകംഠ വിലുംഠന ചംഡകാംഡകോ
ദംഡകളാ പ്രവീണുഡവു താവക കീര്തി വധൂടി കിത്തുപൂ
ദംഡലു ഗാഗ നാ കവിത ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 19 ॥

ശ്രീരമ സീതഗാഗ നിജസേവക ബൃംദമു വീരവൈഷ്ണവാ
ചാര ജവംബുഗാഗ വിരജാനദി ഗൌതമിഗാ വികുംഠ മു
ന്നാരയഭദ്ര ശൈലശിഖരാഗ്രമുഗാഗ വസിംചു ചേതനോ
ദ്ധാരകുഡൈന വിഷ്ണുഡവു ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 20 ॥

കംടി നദീതടംബുബൊഡഗംടിനി ഭദ്രനഗാധിവാസമുന്
ഗംടി നിലാതനൂജനുരു കാര്മുക മാര്ഗണശംഖചക്രമുല്
ഗംടിനി മിമ്മു ലക്ഷ്മണുനി ഗംടി കൃതാര്ധുഡ നൈതി നോ ജഗ
ത്കംടക ദൈത്യനിര്ധളന ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 21 ॥

ഹലികുനകുന് ഹലാഗ്രമുന നര്ധമു സേകുരുഭംഗി ദപ്പിചേ
നലമട ജെംദുവാനികി സുരാപഗലോ ജല മബ്ബിനട്ലു ദു
ര്മലിന മനോവികാരിയഗു മര്ത്യുനി നന്നൊഡഗൂര്ചി നീപയിന്
ദലവു ഘടിംപജേസിതിവെ ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 22 ॥

കൊംജകതര്ക വാദമനു ഗുദ്ദലിചേ ബരതത്ത്വഭൂസ്ധലിന്
രംജിലദ്രവ്വി കംഗൊനനി രാമനിധാനമു നേഡു ഭക്തിസി
ദ്ധാംജനമംദുഹസ്തഗത മയ്യെബളീ യനഗാ മദീയഹൃ
ത്കംജമുനന് വസിംപുമിക ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 23 ॥

രാമുംഡു ഘോര പാതക വിരാമുഡു സദ്ഗുണകല്പവല്ലികാ
രാമുഡു ഷഡ്വികാരജയ രാമുഡു സാധുജനാവനവ്രതോ
ദ്ദാമുംഡു രാമുഡേ പരമ ദൈവമു മാകനി മീ യഡുംഗു ഗെം
ദാമരലേ ഭുജിംചെദനു ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 24 ॥

ചക്കെരമാനിവേമുദിന ജാലിനകൈവഡി മാനവാധമുല്
പെക്കുരു ഒക്ക ദൈവമുല വേമറുഗൊല്ചെദരട്ല കാദയാ
മ്രൊക്കിനനീകു മ്രൊക്കവലെ മോക്ഷ മൊസംഗിന നീവയീവലെം
ദക്കിനമാട ലേമിടികി ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 25 ॥

‘രാ’ കലുഷംബുലെല്ല ബയലംബഡദ്രോചിന ‘മാ’ക വാടമൈ
ഡീകൊനിപ്രോവുചുനിക്ക മനിധീയുതുലെന്നംദദീയ വര്ണമുല്
ഗൈകൊനി ഭക്തി ചേ നുഡുവംഗാനരു ഗാക വിപത്പരംപരല്
ദാകൊനുനേ ജഗജ്ജനുല ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 26 ॥

രാമഹരേ കകുത്ധ്സകുല രാമഹരേ രഘുരാമരാമശ്രീ
രാമഹരേയടംചു മദി രംജില ഭേകഗളംബുലീല നീ
നാമമു സംസ്മരിംചിന ജനംബു ഭവംബെഡബാസി തത്പരം
ധാമ നിവാസുലൌദുരട ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 27 ॥

ചക്കെര ലപ്പകുന് മിഗുല ജവ്വനി കെംജിഗുരാകു മോവികിം
ജൊക്കപുജുംടി തേനിയകു ജൊക്കുലുചുംഗന ലേരു ഗാക നേ
ഡക്കട രാമനാമമധു രാമൃതമാനുടകംടെ സൌഖ്യാമാ
തക്കിനമാധുരീ മഹിമ ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 28 ॥

അംഡജവാഹ നിന്നു ഹൃദയംബുനനമ്മിന വാരി പാപമുല്
കൊംഡലവംടിവൈന വെസഗൂലി നശിംപക യുന്നെ സംത താ
ഖംഡലവൈഭവോന്നതുലു ഗല്ഗകമാനുനെ മോക്ഷ ലക്ഷ്മികൈ
ദംഡയൊസംഗകുന്നെ തുദ ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 29 ॥

ചിക്കനിപാലപൈ മിസിമി ജെംദിന മീഗഡ പംചദാരതോ
മെക്കിനഭംഗി മീവിമല മേചകരൂപ സുധാരസംബു നാ
മക്കുവ പള്ലേരംബുന സമാഹിത ദാസ്യമു നേടിദോ യിടന്
ദക്കെനടംചു ജുര്രെദനു ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 30 ॥

സിരുലിഡസീത പീഡലെഗ ജിമ്മുടകുന് ഹനുമംതുഡാര്തിസോ
ദരുഡു സുമിത്രസൂതി ദുരിതംബുലുമാനുപ രാമ നാമമും
ഗരുണദലിര്പ മാനവുലഗാവഗ ബന്നിന വജ്രപംജരോ
ത്കരമുഗദാ ഭവന്മഹിമ ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 31 ॥

ഹലികുലിശാംകുശധ്വജ ശരാസന ശംഖരഥാംഗ കല്പകോ
ജ്വലജലജാത രേഖലനു സാംശമുലൈ കനുപട്ടുചുന്ന മീ
കലിതപദാംബുജ ദ്വയമു ഗൌതമപത്നി കൊസംഗിനട്ലു നാ
തലപുന ജേര്ചികാവഗദെ ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 32 ॥

ജലനിധിലോനദൂറി കുല ശൈലമുമീടി ധരിത്രിഗൊമ്മുനം
ദലവഡമാടിരക്കസുനി യംഗമുഗീടിബലീംദ്രുനിന് രസാ
തലമുനമാടി പാര്ധിവക ദംബമുഗൂറ്ചിന മേടിരാമ നാ
തലപുനനാടി രാഗദവെ ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 33 ॥

ഭംഡന ഭീമുഡാ ര്തജന ബാംധവുഡുജ്ജ്വല ബാണതൂണകോ
ദംഡകളാപ്രചംഡ ഭുജ താംഡവകീര്തികി രാമമൂര്തികിന്
രെംഡവ സാടിദൈവമിക ലേഡനുചുന് ഗഡഗട്ടി ഭേരികാ
ഡാംഡ ഡഡാംഡ ഡാംഡ നിനദംബു ലജാംഡമുനിംഡ മത്തവേ
ദംഡമു നെക്കി ചാടെദനു ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 34 ॥

അവനിജ കന്നുദോയി തൊഗലംദു വെലിംഗെഡു സോമ, ജാനകീ
കുവലയനേത്ര ഗബ്ബിചനുകൊംഡല നുംഡു ഘനംബ മൈധിലീ
നവനവ യൌവനംബനു വനംബുകുന് മദദംതി വീവെകാ
ദവിലി ഭജിംതു നെല്ലപുഡു ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 35 ॥

ഖരകരവംശജാ വിനു മുഖംഡിത ഭൂതപിശാചഢാകിനീ
ജ്വര പരിതാപസര്പഭയ വാരകമൈന ഭവത്പദാബ്ജ നി
സ്പുര ദുരുവജ്രപംജരമുജൊച്ചിതി, നീയെഡ ദീന മാനവോ
ധ്ധര ബിരുദംക മേമറുകു ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 36 ॥

ജുര്രെദമീക ഥാമൃതമു ജുര്രെദമീപദകംജതോ യമുന്
ജുര്രെദ രാമനാമമുന ജൊബ്ബിലുചുന്ന സുധാരസംബ നേ
ജുര്രെദ ജുര്രുജുര്രുംഗ രുചുല് ഗനുവാരിപദംബു ഗൂര്പവേ
തുര്രുലതോഡി പൊത്തിഡക ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 37 ॥

ഘോരകൃതാംത വീരഭട കോടികി ഗുംഡെദിഗുല് ദരിദ്രതാ
കാരപിശാച സംഹരണ കാര്യവിനോദി വികുംഠ മംദിര
ദ്വാര കവാട ഭേദി നിജദാസ ജനാവളികെല്ല പ്രൊദ്ദു നീ
താരകനാമ മെന്നുകൊന ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 38 ॥

വിന്നപമാലകിംചു രഘുവീര നഹിപ്രതിലോകമംദു നാ
കന്നദുരാത്മുഡും ബരമ കാരുണികോത്തമ വേല്പുലംദു നീ
കന്ന മഹാത്മുഡും ബതിത കല്മഷദൂരുഡു ലേഡുനാകുവി
ദ്വന്നുത നീവെനാകു ഗതി ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 39 ॥

പെംപുനംദല്ലിവൈ കലുഷ ബൃംദസമാഗമ മൊംദുകുംഡു ര
ക്ഷിംപനുദംഡ്രിവൈ മെയു വസിംചുദു ശേംദ്രിയ രോഗമുല് നിവാ
രിംപനു വെജ്ജവൈ കൃപ ഗുറിംചി പരംബു ദിരബുഗാംഗ സ
ത്സംപദലീയ നീവെഗതി ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 40 ॥

കുക്ഷിനജാംഡപം ക്തുലൊന ഗൂര്ചി ചരാചരജംതുകോടി സം
രക്ഷണസേയു തംഡ്രിവി പരംപര നീ തനയുംഡനൈന നാ
പക്ഷമു നീവുഗാവലദെ പാപമു ലെന്നി യൊനര്ചിനന് ജഗ
ദ്രക്ഷക കര്തവീവെകദ ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 41 ॥

ഗദ്ദരിയോ ഗിഹൃത്കമല ഗംധര സാനുഭവംബുംജെംദു പെ
ന്നിദ്ദവു ഗംഡും ദേംടി ഥരണീസുത കൌംഗിലിപംജരംബുനന്
മുദ്ദുലുഗുല്കു രാചിലുക മുക്തിനിധാനമുരാമരാംഗദേ
തദ്ദയു നേംഡു നാകഡകു ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 42 ॥

കലിയുഗ മര്ത്യകോടിനിനു ഗംഗൊന രാനിവിധംബോ ഭക്തവ
ത്സലതവഹിംപവോ ചടുല സാംദ്രവിപദ്ദശ വാര്ധി ഗ്രുംകുചോ
ബിലിചിന ബല്ക വിംതമറപീ നരുലിട്ലനരാദു ഗാക നീ
തലപുന ലേദെ സീത ചെറ ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 43 ॥

ജനവര മീക ഥാലി വിനസൈംപക കര്ണമുലംദു ഘംടികാ
നിനദ വിനോദമുല് സുലുപുനീചുനകുന് വരമിച്ചിനാവു നി
ന്നനയമുനമ്മി കൊല്ചിന മഹാത്മുനകേമി യൊസംഗു ദോസനം
ദനനുത മാകൊസംഗുമയ ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 44 ॥

പാപമു ലൊംദുവേള രണപന്നഗ ഭൂത ഭയജ്വാരാദുലന്
ദാപദ നൊംദുവേള ഭരതാഗ്രജ മിമ്മു ഭജിംചുവാരികിന്
ബ്രാപുഗ നീവുദമ്മു ഡിരുപക്കിയലന് ജനി തദ്വിത്തി സം
താപമു മാംപി കാതുരട ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധി. ॥ 45 ॥

അഗണിത ജന്മകര്മദുരി താംബുധിലോ ബഹുദുഃഖവീചികല്
ദെഗിപഡവീഡലേക ജഗതീധര നീപദഭക്തി നാവചേ
ദഗിലി തരിംപഗോരിതി ബദംപബഡി നദു ഭയംഭു മാംപവേ
തഗദനി ചിത്തമം ദിഡക ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 46 ॥

നേനൊനരിംചു പാപമുല നേകമുലൈനനു നാദുജിഹ്വകും
ബാനകമയ്യെമീപരമ പാവനനാമമുദൊംടി ചില്കരാ
മാനനുഗാവുമന്ന തുദി മാടകു സദ്ഗതി ജെംദെഗാവുനന്
ദാനി ധരിംപഗോരെദനു ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 47 ॥

പരധനമുല് ഹരിംചി പരഭാമലനംടി പരാന്ന മബ്ബിനന്
മുരിപമ കാനിമീംദനഗു മോസമെറുംഗദു മാനസംബു
സ്തരമദികാലകിംകര ഗദാഹതി പാല്പഡനീക മമ്മു നേദു
തറിദരിജേര്ചി കാചെദവൊ ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 48 ॥

ചേസിതി ഘോരകൃത്യമുലു ചേസിതി ഭാഗവതാപചാരമുല്
ചേസിതി നന്യദൈവമുലം ജേരി ഭജിംചിന വാരിപൊംദു നേം
ജേസിന നേരമുല് ദലംചി ചിക്കുലംബെട്ടകുമയ്യയയ്യ നീ
ദാസുംഡനയ്യ ഭദ്രഗിരി ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 49 ॥

പരുല ധനംബുംജൂചിപര ഭാമലജൂചി ഹരിംപഗോരു മ
ദ്ഗുരുതരമാനസം ബനെഡു ദൊംഗനുബട്ടിനിരൂഢദാസ്യ വി
സ്ഫുരിതവിവേക പാശമുലം ജുട്ടി ഭവച്ചരണംബനേ മരു
ത്തരുവുനഗട്ടിവേയഗ ദെ ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 50 ॥

സലലിത രാമനാമ ജപസാര മെറുംഗനു ഗാശികാപുരീ
നിലയുഡഗാനുമീചരണ നീരജരേണു മഹാപ്രഭാവമും
ദെലിയനഹല്യഗാനു ജഗതീവര നീദഗു സത്യവാക്യമും
ദലപഗ രാവണാസുരുനി തമ്മുഡഗാനു ഭവദ്വിലാസമുല്
ദലചിനുതിംപ നാതരമെ ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 51 ॥

പാതകുലൈന മീകൃപകു ബാത്രുലു കാരെതലംചിചൂഡ ജ
ട്രാതികിഗല്ഗെ ബാവന മരാതികി രാജ്യസുഖംബുഗല്ഗെ ദു
ര്ജാതികി ബുണ്യമബ്ബെഗപി ജാതിമഹത്ത്വമുനൊംദെഗാവുനം
ദാതവ യെട്ടിവാരലകു ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 52 ॥

മാമക പാതക വജ്രമു മ്രാംപനഗണ്യമു ചിത്രഗുപ്തുലേ
യേമനി വ്രാതുരോ? ശമനുഡേമി വിധിംചുനൊ? കാലകിംകര
സ്തോമ മൊനര്ചിടേമൊ? വിനജൊപ്പഡ ദിംതകമുന്നെദീനചിം
താമണി യൊട്ലു ഗാചെദവൊ ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 53 ॥

ദാസിന ചുട്ടൂമാ ശബരി? ദാനി ദയാമതി നേലിനാവു; നീ
ദാസുനി ദാസുഡാ? ഗുഹുഡു താവകദാസ്യ മൊസംഗിനാവു നേ
ജേസിന പാപമോ! വിനുതി ചേസിനഗാവവു ഗാവുമയ്യ! നീ
ദാസുലലോന നേനൊകംഡ ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 54 ॥

ദീക്ഷവഹിംചി നാകൊലദി ദീനുല നെംദറി ഗാചിതോ ജഗ
ദ്രക്ഷക തൊല്ലിയാ ദ്രുപദ രാജതനൂജ തലംചിനംതനേ
യക്ഷയമൈന വല്വലിഡി തക്കട നാമൊറജിത്തഗിംചി
പ്രത്യക്ഷമു ഗാവവേമിടികി ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 55 ॥

നീലഘനാഭമൂര്തിവഗു നിന്നു ഗനുംഗൊനികോരി വേഡിനന്
ജാലമുസേസി ഡാഗെദവു സംസ്തുതി കെക്കിന രാമനാമ മേ
മൂലനു ദാചുകോഗലവു മുക്തികി ബ്രാപദി പാപമൂലകു
ദ്ദാലമുഗാദെ മായെഡല ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 56 ॥

വലദു പരാകു ഭക്തജനവത്സല നീ ചരിതംബു വമ്മുഗാ
വലദു പരാകു നീബിരുദു വജ്രമുവംടിദി ഗാന കൂരകേ
വലദു പരാകു നാദുരിത വാര്ധികി ദെപ്പവുഗാ മനംബുലോ
ദലതുമെകാ നിരംതരമു ദാശരഥീ കരുനാപയോനിധീ. ॥ 57 ॥

തപ്പുലെറുംഗ ലേക ദുരിതംബുലു സേസിതിനംടി നീവുമാ
യപ്പവുഗാവു മംടി നികനന്യുലകുന് നുദുരംടനംടിനീ
കൊപ്പിദമൈന ദാസജനു ലൊപ്പിന ബംടുകു ബടവംടി നാ
തപ്പുല കെല്ല നീവെഗതി ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 58 ॥

ഇതഡു ദുരാത്മുഡംചുജനു ലെന്നംഗ നാറഡിംഗൊംടിനേനെപോ
പതിതുംഡ നംടിനോ പതിത പാവനമൂര്തിവി നീവുഗല്ല നേ
നിതിരുല വേംഡനംടി നിഹ മിച്ചിനനിമ്മുപരംബൊസംഗുമീ
യതുലിത രാമനാമ മധു രാക്ഷര പാളിനിരംതരം ബഹൃ
ദ്ഗതമനി നമ്മികൊല്ചെദനു ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 59 ॥

അംചിതമൈനനീദു കരുണാമൃതസാരമു നാദുപൈനി ബ്രോ
ക്ഷിംചിന ജാലുദാനനിര സിംചെദനാദുരിതംബു ലെല്ലദൂ
ലിംചെദ വൈരിവര്ഗ മെഡലിംചെദ ഗോര്കുലനീദുബംടനൈ
ദംചെദ, ഗാലകിംകരുല ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 60 ॥

ജലനിധു ലേഡുനൊക്ക മൊഗിം ജക്കികിദെച്ചെശരംബു, റാതിനിം
പലരംഗ ജേസെനാതിഗംബ ദാബ്ജപരാഗമു, നീ ചരിത്രമും
ജലജഭവാദി നിര്ജരുലു സന്നുതി സേയംഗ ലേരു ഗാവുനം
ദലപനഗണ്യമയ്യ യിദി ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 61 ॥

കോതികിശക്യമാ യസുരകോടുല ഗെല്വനു ഗാല്ചെബോ നിജം
ബാതനിമേന ശീതകരുഡൌട ദവാനലു ഡെട്ടിവിംത? മാ
സീതപതിവ്രതാ മഹിമസേവകു ഭാഗ്യമുമീകടാക്ഷമു
ധാതകു ശക്യമാ പൊഗഡ ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 62 ॥

ഭൂപലലാമ രാമരഘുപുംഗവരാമ ത്രിലോക രാജ്യ സം
സ്ധാപനരാമ മോക്ഷഫല ദായക രാമ മദീയ പാപമുല്
പാപഗദയ്യരാമ നിനു ബ്രസ്തുതി ചേസെദനയ്യരാമ സീ
താപതിരാമ ഭദ്രഗിരി ദാസരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 63 ॥

നീസഹജംബു സാത്വികമു നീവിഡിപട്ടു സുധാപയോധി, പ
ദ്മാസനുഡാത്മജുംഡു, ഗമലാലയനീ പ്രിയുരാലു നീകു സിം
ഹാസനമിദ്ധരിത്രി; ഗൊഡുഗാക സമക്ഷുലു ചംദ്രബാസ്കരുല്
നീസുമതല്പമാദിഫണി നീവെ സമസ്തമു ഗൊല്ചിനട്ടി നീ
ദാസുല ഭാഗ്യമെട്ടിദയ ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 64 ॥

ചരണമു സോകിനട്ടി ശിലജവ്വനിരൂപഗു ടൊക്കവിംത, സു
സ്ധിരമുഗ നീടിപൈ ഗിരുലു ദേലിന ദൊക്കടി വിംതഗാനി മീ
സ്മരണ ദനര്ചുമാനവുലു സദ്ഗതി ജെംദിന ദെംതവിംത? യീ
ധരനു ധരാത്മജാരമണ ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 65 ॥

ദൈവമു തല്ലിദംഡ്രിതഗു ദാത ഗുരുംഡു സഖുംഡു നിന്നെ കാ
ഭാവന സേയുചുന്നതറി പാപമുലെല്ല മനോവികാര ദു
ര്ഭാവിതുജേയുചുന്നവികൃപാമതിവൈനനു കാവുമീ ജഗ
ത്പാവനമൂര്തി ഭദ്രഗിരി ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 66 ॥

വാസവ രാജ്യഭോഗ സുഖ വാര്ധിനി ദേലു പ്രഭുത്വമബ്ബിനാ
യാസകുമേര ലേദു കനകാദ്രിസമാന ധനംബുഗൂര്ചിനം
ഗാസുനു വെംടരാദു കനി കാനക ചേസിന പുണ്യപാപമുല്
വീസരബോവ നീവു പദിവേലകു ജാലു ഭവംബുനൊല്ല നീ
ദാസുനിഗാഗ നേലുകൊനു ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 67 ॥

സൂരിജനുല് ദയാപരുലു സൂനൃതവാദു ലലുബ്ധമാനവുല്
വേരപതിപ്രതാംഗനലു വിപ്രുലു ഗോവുലു വേദമുല് മഹാ
ഭാരമുദാല്പഗാ ജനുലു പാവനമൈന പരോപകാര സ
ത്കാര മെറുംഗുലേ രകട ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 68 ॥

വാരിചരാവതാരമു വാരിധിലോ ജൊറബാറി ക്രോധ വി
സ്താരഗുഡൈന യാ നിഗമതസ്കരവീര നിശാചരേംദ്രുനിം
ജേരി വധിംചി വേദമുല ചിക്കെഡലിംചി വിരിംചികി മഹോ
ദാരതനിച്ചിതീവെഗദ ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 69 ॥

കരമനുര ക്തിമംദരമു ഗവ്വമുഗാ നഹിരാജുദ്രാഡുഗാ
ദൊരകൊന ദേവദാനവുലു ദുഗ്ധപയോധിമഥിംചുചുന്നചോ
ധരണിചലിംപലോകമുലു തല്ലഡമംദഗ ഗൂര്മമൈ ധരാ
ധരമു ധരിംചിതീവെകദ ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 70 ॥

ധാരുണി ജാപജുട്ടിന വിധംബുനഗൈകൊനി ഹേമനേത്രുഡ
വ്വാരിധിലോനദാഗിനനു വാനിവധിംചി വരാഹമൂര്തിവൈ
ധാരുണിദൊംടികൈ വഡിനി ദക്ഷിണശൃംഗമുന ധരിംചി വി
സ്താര മൊനര്ചിതീവേ കദ ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 71 ॥

പെടപെടനുക്കു കംബമുന ഭീകരദംത നഖാംതര പ്രഭാ
പടലമു ഗപ്പ നുപ്പതിലി ഭംഡനവീധി നൃസിംഹഭീകര
സ്ഫുടപടുശക്തി ഹേമകശിപു വിദളിംചി സുരാരിപട്ടി നം
തടഗൃപജൂചിതീവെകദ ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 72 ॥

പദയുഗളംബു ഭൂഗഗന ഭാഗമുല വെസനൂനി വിക്രമാ
സ്പദമഗുനബ്ബലീംദ്രുനൊക പാദമുനംദല ക്രിംദനൊത്തിമേ
ലൊദവജഗത്ത്രയംബു ബുരു ഹൂതുനികിയ്യവടുംഡവൈനചി
ത്സദമലമൂര്തി വീവെകദ ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 73 ॥

ഇരുവദിയൊക്കമാറു ധരണീശുല നെല്ലവധിംചി തത്കളേ
ബര രുധിര പ്രവാഹമുന ബൈതൃകതര്പണ മൊപ്പജേസി ഭൂ
സുരവരകോടികി മുദമു സൊപ്പഡ ഭാര്ഗവരാമമൂര്തിവൈ
ധരണിനൊസംഗിതീ വെകദ ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 74 ॥

ദുരമുന ദാടകംദുനിമി ധൂര്ജടിവില് ദുനുമാഡിസീതനും
ബരിണയമംദി തംഡ്രിപനുപ ഘന കാനനഭൂമി കേഗി ദു
സ്തരപടുചംഡ കാംഡകുലിശാഹതി രാവണകുംഭകര്ണ ഭൂ
ധരമുല ഗൂല്ചിതീ വെകദ ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 75 ॥

അനുപമയാദവാന്വയസു ധാബ്ധിസുധാനിധി കൃഷ്ണമൂര്തിനീ
കനുജുഡുഗാജനിംചി കുജനാവളിനെല്ല നഡംചി രോഹിണീ
തനയുഡനംഗ ബാഹുബല ദര്പമുന ബലരാമ മൂര്തിവൈ
തനരിന വേല്പവീവെകദ ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 76 ॥

സുരലുനുതിംപഗാ ദ്രിപുര സുംദരുല വരിയിംപബുദ്ധരൂ
പരയഗ ദാല്ചിതീവു ത്രിപുരാസുരകോടി ദഹിംചുനപ്പുഡാ
ഹരുനകുദോഡുഗാ വരശ രാസന ബാണമുഖോ ഗ്രസാധനോ
ത്കര മൊനരിംചിതീവുകദ ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 77 ॥

സംകരദുര്ഗമൈ ദുരിത സംകുലമൈന ജഗംബുജൂചി സ
ര്വംകഷലീല നു ത്തമ തുരംഗമുനെക്കി കരാസിബൂനി വീ
രാംകവിലാസ മൊപ്പ ഗലി കാകൃത സജ്ജനകോടികി നിരാ
തംക മൊനര്ചിതീവുകദ ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 78 ॥

മനമുനനൂഹപോഷണലു മര്വകമുന്നെ കഫാദിരോഗമുല്
ദനുവുനനംടി മേനിബിഗി ദപ്പകമുന്നെനരുംഡു മോക്ഷ സാ
ധന മൊനരിംപംഗാവലയും ദത്ത്വവിചാരമു മാനിയുംഡുട
ല്തനുവുനകു വിരോധമിദി ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 79 ॥

മുദമുന കാടപട്ടുഭവ മോഹമദ്വ ദിരദാംകുശംബു സം
പദല കൊടാരു കോരികല പംട പരംബുന കാദി വൈരുല
ന്നദന ജയിംചുത്രോവ വിപദബ്ധികിനാവഗദാ സദാഭവ
ത്സദമലനാമസംസ്മരണ ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 80 ॥

ദുരിത ലതാനുസാര ഭയ ദുഃഖ കദംബമു രാമനാമഭീ
കരതല ഹേതിചേം ദെഗി വകാവകലൈ ചനകുംഡ നേര്ചുനേ
ദരികൊനി മംഡുചുംഡു ശിഖ ദാര്കൊനിന ശലബാദികീടകോ
ത്കരമു വിലീനമൈചനവെ ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 81 ॥

ഹരിപദഭക്തിനിംദ്രിയജ യാന്വിതുഡുത്തമുംഡിംദ്രിമംബുലന്
മരുഗക നില്പനൂദിനനു മധ്യമുംഡിംദ്രിയപാരശ്യുഡൈ
പരഗിനചോ നികൃഷ്ടുഡനി പല്കഗ ദുര്മതിനൈന നന്നു നാ
ദരമുന നെട്ലുകാചെദവൊ ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 82 ॥

വനകരിചിക്കു മൈനസകു പാചവികിം ജെഡിപോയെ മീനുതാ
വിനികികിംജിക്കെംജില്വഗനു വേംദുറും ജെംദെനു ലേള്ളു താവിലോ
മനികിനശിംചെ ദേടിതര മായിരുമൂംടിനി ഗെല്വനൈ ദുസാ
ധനമുലനീ വെ കാവനഗു ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 83 ॥

കരമുലുമീകുമ്രൊക്കുലിഡ കന്നുലു മിമ്മുനെ ചൂഡ ജിഹ്വ മീ
സ്മരണദനര്പവീനുലുഭ വത്കഥലന് വിനുചുംഡനാസ മീ
യറുതുനു ബെട്ടുപൂസരുല കാസഗൊനം ബരമാര്ഥ സാധനോ
ത്കരമിദി ചേയവേകൃപനു ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 84 ॥

ചിരതരഭക്തി നൊക്കതുളസീദള മര്പണ ചേയുവാഡു ഖേ
ചരഗരു ഡോരഗ പ്രമുഖ സംഘമുലോ വെലുഗന് സധാ ഭവത്
സുരുചിര ധീംദ പാദമുല ബൂജലൊനര്ചിന വാരികെല്ലദ
ത്പര മരചേതിധാത്രിഗദ ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 85 ॥

ഭാനുഡു തൂര്പുനംദുഗനു പുട്ടിനം ബാവക ചംദ്ര തേജമുല്
ഹീനത ജെംദിനട്ലു ജഗദേക വിരാജിതമൈന നീ പദ
ധ്യാനമു ചേയുചുന്നം ബര ദൈവമരീചുലഡംഗകുംഡു നേ
ദാനവ ഗര്വ നിര്ദളന ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 86 ॥

നീമഹനീയതത്ത്വ രസ നിര്ണ യബോധ കഥാമൃതാബ്ധിലോ
ദാമുനുഗ്രുംകുലാഡകവൃ ഥാതനുകഷ്ടമുജെംദി മാനവും
ഡീ മഹിലോകതീര്ഥമുല നെല്ല മുനിംഗിന ദുര്വികാര ഹൃ
താമസപംകമുല് വിദുനെ ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 87 ॥

നീമഹനീയതത്ത്വ രസ നിര്ണ യബോധ കഥാമൃതാബ്ധിലോ
ദാമുനുഗ്രുംകുലാഡകവൃ ഥാതനുകഷ്ടമുജെംദി മാനവും
ഡീ മഹിലോകതീര്ഥമുല നെല്ല മുനിംഗിന ദുര്വികാര ഹൃ
താമസപംകമുല് വിദുനെ ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 88 ॥

കാംചന വസ്തുസംകലിത കല്മഷ മഗ്നി പുടംബു ബെട്ടെവാ
രിംചിനരീതി നാത്മനിഗിഡിംചിന ദുഷ്കര ദുര്മലത്രയം
ബംചിത ഭ ക്തിയോഗ ദഹ നാര്ചിംദഗുല്പക പായുനേ കന
ത്കാംചനകുംഡലാഭരണ ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 89 ॥

നീസതി പെക്കു ഗല്മുലിഡനേര്പിരി, ലോക മകല്മഷംബുഗാ
നീസുത സേയു പാവനമു നിര്മിത കാര്യധുരീണ ദക്ഷുഡൈ
നീസുതുഡിച്ചു നായുവുലു നിന്ന ഭുജിംചിനം ഗല്ഗകുംഡുനേ
ദാസുലകീപ്സി താര്ഥമുല ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 90 ॥

വാരിജപത്രമംദിഡിന വാരിവിധംബുന വര്തനീയമം
ദാരയ രൊംപിലോന ദനു വംടനി കുമ്മരപുര്വുരീതി സം
സാരമുന മെലംഗുചു വിചാരഡൈപരമൊംദുഗാദെസ
ത്കാര മെറിംഗി മാനവുഡു ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 91 ॥

എക്കഡി തല്ലിദംഡ്രി സുതുലെക്കഡി വാരു കളത്ര ബാംധവം
ബെക്കഡ ജീവുംഡെട്ടി തനു വെത്തിന ബുട്ടുനു ബോവുചുന്ന വാ
ഡൊക്കഡെപാപ പുണയ ഫല മൊംദിന നൊക്കഡെ കാനരാഡുവേ
റൊക്കഡു വെംടനംടിഭവ മൊല്ലനയാകൃപ ജൂഡുവയ്യനീ
ടക്കരി മായലംദിഡക ദാശരഥീ കരുണാ പയോനിധീ. ॥ 92 ॥

ദൊരസിനകായമുല്മുദിമി തോചിനംജൂചിപ്രഭുത്വമുല്സിരു
ല്മെറപുലുഗാഗജൂചിമറി മേദിനിലോംദമതോഡിവാരുമും
ദരുഗുടജൂചിചൂചി തെഗു നായുവെറുംഗക മോഹപാശമു
ളരുഗനിവാരികേമിഗതി ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 93 ॥

സിരിഗലനാംഡു മൈമറചി ചിക്കിനനാംഡുദലംചി പുണ്യമുല്
പൊരിംബൊരി സേയനൈതിനനി പൊക്കിനം ഗല്ഗു നെഗാലിചിച്ചുപൈം
ഗെരലിന വേളംദപ്പികൊനി കീഡ്പഡു വേള ജലംബു ഗോരി ത
ത്തരമുനം ദ്രവ്വിനം ഗലദെ ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 94 ॥

ജീവനമിംകം ബംകമുന ജിക്കിന മീനു ചലിംപകെംതയു
ദാവുനനില്ചി ജീവനമെ ദദ്ദയും ഗോരുവിധംബു ചൊപ്പഡം
ദാവലമൈനംഗാനി ഗുറി തപ്പനിവാംഡു തരിംചുവാംഡയാ
താവകഭക്തിയോ ഗമുന ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 95 ॥

സരസുനിമാനസംബു സര സജ്ഞുഡെരുംഗുനു മുഷ്കരാധമും
ഡെറിംഗിഗ്രഹിംചുവാഡെ കൊല നേകനിസമും ഗാഗദുര്ദുരം
ബരയംഗ നേര്ചുനെട്ലു വിക ചാബ്ദമരംദ രസൈക സൌരഭോ
ത്കരമുമിളിംദ മൊംദുക്രിയ ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 96 ॥

നോംചിനതല്ലിദംഡ്രികിം ദനൂഭവുംഡൊക്കഡെചാലു മേടിചേ
ചാംചനിവാഡു വേറൊകംഡു ചാചിന ലേദന കിച്ചുവാംഡുനോ
രാംചിനിജംബകാനി പലു കാഡനിവാംഡു രണംബുലോന മേന്
ദാചനിവാംഡു ഭദ്രഗിരി ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 97 ॥

ശ്രീയുതജാനകീരമണ ചിന്നയരൂപ രമേശരാമ നാ
രായണ പാഹിപാഹിയനി ബ്രസ്തുതിം ജേസിതി നാമനംബുനം
ബായക കില്ബിഷവ്രജ വി പാടനമംദംഗ ജേസി സത്കളാ
ദായി ഫലംബുനാകിയവെ ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 98 ॥

എംതടിപുണ്യമോ ശബരി യെംഗിലിഗൊംടിവി വിംതഗാദെ നീ
മംതന മെട്ടിദോ യുഡുത മൈനിക രാഗ്ര നഖാംകുരംബുലന്
സംതസമംദം ജേസിതിവി സത്കുലജന്മമു ലേമി ലെക്ക വേ
ദാംതമുഗാദെ നീ മഹിമ ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 99 ॥

ബൊംകനിവാംഡെയോഗ്യുഡരി ബൃംദമു ലെത്തിന ചോടജിവ്വകും
ജംകനിവാംഡെജോദു രഭസംബുന നര്ഥി കരംബുസാംചിനം
ഗൊംകനിവാംഡെദാത മിമും ഗൊല്ചിഭജിംചിന വാംഡെ പോനിരാ
തംക മനസ്കും ഡെന്ന ഗനു ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 100 ॥

ഭ്രമരമുഗീടകംബും ഗൊനി പാല്പഡി ഝാംകരണോ കാരിയൈ
ഭ്രമരമുഗാനൊനര്ചുനനി പല്കുടം ജേസി ഭവാദി ദുഃഖസം
തമസമെഡല്ചി ഭക്തിസഹി തംബുഗ ജീവുനി വിശ്വരൂപ ത
ത്ത്വമുനധരിംചു ടേമരുദു ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 101 ॥

തരുവുലു പൂചികായലഗു ദക്കുസുമംബുലു പൂജഗാഭവ
ച്ചരണമു സോകിദാസുലകു സാരമുലോ ധനധാന്യരാശുലൈ
കരിഭട ഘോടകാംബര നകായമുലൈ വിരജാ സമു
ത്തരണ മൊനര്ചുജിത്രമിദി ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 102 ॥

പട്ടിതിഭട്ടരാര്യഗുരു പാദമുലിമ്മെയിനൂര്ധ്വ പുംഡ്രമുല്
വെട്ടിതിമംത്രരാജ മൊഡി ബെട്ടിതി നയ്യമകിംക രാലികിം
ഗട്ടിതിബൊമ്മമീചരണ കംജലംദും ദലംപുപെട്ടി ബോ
ദട്ടിതിം ബാപപുംജമുല ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 103 ॥

അല്ലന ലിംഗമംത്രി സുതുഡത്രിജ ഗോത്രജുഡാദിശാഖ കം
ചെര്ല കുലോദ്ബവും ദംബ്രസിദ്ധിഡനൈ ഭവദംകിതംബുഗാ
നെല്ലകവുല് നുതിംപ രചിയിംചിതി ഗോപകവീംദ്രുഡന് ജഗ
ദ്വല്ലഭ നീകു ദാസുഡനു ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 104 ॥

********

Leave a Comment