[தே3ஶமுனு ப்ரேமிஞ்சுமன்ன] Desamunu Preminchumanna Lyrics In Tamil Pdf

Desamunu Preminchumanna Lyrics In Tamil தே3ஶமுனு ப்ரேமிஞ்சுமன்னாமஞ்சி அன்னதி3 பெஞ்சுமன்னாவட்டி மாடலு கட்டிபெட்டோய்க3ட்டி மேல் தலபெட்டவோய் !பாடி3பண்டலுபொங்கி3 பொர்லேதா3ரிலோ நுவு பாடு பட3வோய்திண்டி3 கலிகி3தெ கண்ட3 கலதோ3ய்கண்ட3 கலவாடே3னு மனிஷோய் !ஈஸுரோமனி மனுஷுலுண்டேதே3ஶ மேக3தி பா3கு3படு3னோய்ஜல்டு3கொனி கல்த3லெல்ல நேர்சுகுதே3ஶி ஸருகுலு நிஞ்சவோய் !அன்னி தே3ஶால் க்ரம்மவலெ நோய்தே3ஶி ஸருகுலு நம்மவெலெ நோய்ட3ப்3பு3 தேலேனட்டி நருலகுகீர்தி ஸம்பத3 லப்3ப3வோய் !வெனுக சூஸின கார்யமேமோய்மஞ்சிக3தமுன கொஞ்சமேனோய்மன்த3கி3ஞ்சக முன்து3 அடு3கே3ய்வெனுக படி3தே வெனுகேனோய் !பூனு ஸ்பர்த3னு வித்3யலன்தே3வைரமுலு வாணிஜ்ய மன்தே3வ்யர்த4 கலஹஂ பெஞ்சபோ3கோய்கத்தி வைரஂ கால்சவோய் !தே3ஶாபி4மானமு நாகு கத்3த3னிவட்டி கொ3ப்பலு செப்பகோகோய்பூனி யேதை3னானு, … Read more