[தே3ஶமுனு ப்ரேமிஞ்சுமன்ன] Desamunu Preminchumanna Lyrics In Tamil Pdf

Desamunu Preminchumanna Lyrics In Tamil

தே3ஶமுனு ப்ரேமிஞ்சுமன்னா
மஞ்சி அன்னதி3 பெஞ்சுமன்னா
வட்டி மாடலு கட்டிபெட்டோய்
3ட்டி மேல் தலபெட்டவோய் !
பாடி3பண்டலுபொங்கி3 பொர்லே
தா3ரிலோ நுவு பாடு பட3வோய்
திண்டி3 கலிகி3தெ கண்ட3 கலதோ3ய்
கண்ட3 கலவாடே3னு மனிஷோய் !
ஈஸுரோமனி மனுஷுலுண்டே
தே3ஶ மேக3தி பா3கு3படு3னோய்
ஜல்டு3கொனி கல்த3லெல்ல நேர்சுகு
தே3ஶி ஸருகுலு நிஞ்சவோய் !
அன்னி தே3ஶால் க்ரம்மவலெ நோய்
தே3ஶி ஸருகுலு நம்மவெலெ நோய்
3ப்3பு3 தேலேனட்டி நருலகு
கீர்தி ஸம்பத3 லப்33வோய் !
வெனுக சூஸின கார்யமேமோய்
மஞ்சிக3தமுன கொஞ்சமேனோய்
மன்த3கி3ஞ்சக முன்து3 அடு3கே3ய்
வெனுக படி3தே வெனுகேனோய் !
பூனு ஸ்பர்த3னு வித்3யலன்தே3
வைரமுலு வாணிஜ்ய மன்தே3
வ்யர்த4 கலஹஂ பெஞ்சபோ3கோய்
கத்தி வைரஂ கால்சவோய் !
தே3ஶாபி4மானமு நாகு கத்33னி
வட்டி கொ3ப்பலு செப்பகோகோய்
பூனி யேதை3னானு, வொக மேல்
கூர்சி ஜனுலகு சூபவோய் !
ஓர்வலேமி பிஶாசி தே3ஶம்
மூலுகு3லு பீல்சேஸெ நோய்
ஒருல மேலுகு ஸன்தஸிஸ்தூ
ஐகமத்யஂ நேர்சவோய்
பருல கலிமிகி பொர்லி யேட்3சே
பாபி கெக்கட3 ஸுகஂ2 கத்3தோ3ய்
ஒகரி மேல் தன மேலனெஞ்சே
நேர்பரிகி மேல் கொல்ல லோயி !
ஸொன்த லாபஂ4 கொன்த மானுகு
பொருகு3வாடி3கி தோடு3 பட3வோய்
தே3ஶமண்டே மட்டிகாதோ3யி
தே3ஶமண்டே மனுஷுலோய் !
செட்ட பட்டால் பட்டுகுனி
தே3ஶஸ்து லன்தா நட3வவலெ நோய்
அன்னத3ம்முல வலெனு ஜாதுலு
மதமுலன்னீ மெலக3வலெ நோயி !
மதஂ வேரைதேனு யேமோயி
மனஸு வொகடை மனுஷுலுண்டே
ஜாதியன்னதி3 லேசி பெரிகீ3
லோகமுன ராணிஞ்சு நோயி !
தே3ஶ மனியெடி3 தொ3ட்33 வ்ருக்ஷம்
ப்ரேமலனு பூலெத்தவலெ நோய்
நருல செமடனு தடி3ஸி மூலம்
4னஂ பண்டலு பண்ட3வலெ நோயி !
ஆகுலன்து3ன அணகி3 மணகீ3
கவித பலகவலெ நோய்
பலுகுலனு வினி தே3ஶமன்த3பி4
மானமுலு மொலகெத்த வலெனோயி !

********

Leave a Comment