[देवि कवचम्] ᐈ Devi Kavacham Lyrics In Hindi/Sanskrit Pdf

Devi Kavacham Stotram Lyrics In Hindi/Sanskrit ॐ नमश्चण्डिकायै न्यासःअस्य श्री चण्डी कवचस्य । ब्रह्मा ऋषिः । अनुष्टुप् छन्दः ।चामुण्डा देवता । अङ्गन्यासोक्त मातरो बीजम् । नवावरणो मन्त्रशक्तिः । दिग्बन्ध देवताः तत्वं । श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॥ ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच ।ॐ यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम् ।यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह … Read more