[ଦେଵି କଵଚମ୍] ᐈ Devi Kavacham Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Jai Maa Durga to everyone. And congrats you finally found Devi Kavacham Lyrics in Oriya/Odia. This is no coincidence, you meant to land on this website to read and get all the divine blessings. Devi Kavacham is one of the most powerful mantras of Devi Durga. The person who reads this mantra with full devotion … Read more

[దేవి కవచం] ᐈ Devi Kavacham Lyrics In Telugu Pdf

Devi Kavacham Stotram Lyrics In Telugu ఓం నమశ్చండికాయై న్యాసఃఅస్య శ్రీ చండీ కవచస్య । బ్రహ్మా ఋషిః । అనుష్టుప్ ఛందః ।చాముండా దేవతా । అంగన్యాసోక్త మాతరో బీజం । నవావరణో మంత్రశక్తిః । దిగ్బంధ దేవతాః తత్వం । శ్రీ జగదంబా ప్రీత్యర్థే సప్తశతీ పాఠాంగత్వేన జపే వినియోగః ॥ ఓం నమశ్చండికాయై మార్కండేయ ఉవాచ ।ఓం యద్గుహ్యం పరమం లోకే సర్వరక్షాకరం నృణాం ।యన్న కస్యచిదాఖ్యాతం తన్మే బ్రూహి పితామహ … Read more

[देवि कवचम्] ᐈ Devi Kavacham Lyrics In Hindi/Sanskrit Pdf

Devi Kavacham Stotram Lyrics In Hindi/Sanskrit ॐ नमश्चण्डिकायै न्यासःअस्य श्री चण्डी कवचस्य । ब्रह्मा ऋषिः । अनुष्टुप् छन्दः ।चामुण्डा देवता । अङ्गन्यासोक्त मातरो बीजम् । नवावरणो मन्त्रशक्तिः । दिग्बन्ध देवताः तत्वं । श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॥ ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच ।ॐ यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम् ।यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह … Read more

[Devi Kavacham] ᐈ Lyrics In English Pdf

Devi Kavacham Stotram Lyrics In English om namashchandikaayai nyaasahasya shree chamdee kavachasya । brahmaa rrishhih । anushhtup chamdah ।chaamumdaa devataa । amganyaasokta maataro beejam । navaavarano mamtrashaktih । digbamdha devataah tatvam । shree jagadambaa preetyarthe saptashatee paathaamgatvena jape viniyogah ॥ om namashchamdikaayai maarkandeya uvaaca ।om yadguhyam paramam loke sarvarakshhaakaram nrrinaam ।yanna kasyacidaakhyaatam tanme broohi pitaamaha … Read more

[দেবি কবচম্] ᐈ Devi Kavacham Lyrics In Bengali Pdf

Devi Kavacham Stotram Lyrics In Bengali ওং নমশ্চংডিকাযৈ ন্যাসঃঅস্য শ্রী চংডী কবচস্য । ব্রহ্মা ঋষিঃ । অনুষ্টুপ্ ছংদঃ ।চামুংডা দেবতা । অংগন্যাসোক্ত মাতরো বীজম্ । নবাবরণো মংত্রশক্তিঃ । দিগ্বংধ দেবতাঃ তত্বং । শ্রী জগদংবা প্রীত্যর্থে সপ্তশতী পাঠাংগত্বেন জপে বিনিযোগঃ ॥ ওং নমশ্চংডিকাযৈ মার্কংডেয উবাচ ।ওং যদ্গুহ্যং পরমং লোকে সর্বরক্ষাকরং নৃণাম্ ।যন্ন কস্যচিদাখ্যাতং তন্মে ব্রূহি পিতামহ … Read more

[દેવિ કવચમ્] ᐈ Devi Kavacham Lyrics In Gujarati Pdf

Devi Kavacham Stotram Lyrics In Gujarati ઓં નમશ્ચંડિકાયૈ ન્યાસઃઅસ્ય શ્રી ચંડી કવચસ્ય । બ્રહ્મા ઋષિઃ । અનુષ્ટુપ્ છંદઃ ।ચામુંડા દેવતા । અંગન્યાસોક્ત માતરો બીજમ્ । નવાવરણો મંત્રશક્તિઃ । દિગ્બંધ દેવતાઃ તત્વં । શ્રી જગદંબા પ્રીત્યર્થે સપ્તશતી પાઠાંગત્વેન જપે વિનિયોગઃ ॥ ઓં નમશ્ચંડિકાયૈ માર્કંડેય ઉવાચ ।ઓં યદ્ગુહ્યં પરમં લોકે સર્વરક્ષાકરં નૃણામ્ ।યન્ન કસ્યચિદાખ્યાતં તન્મે બ્રૂહિ પિતામહ … Read more

[ദേവി കവചമ്] ᐈ Devi Kavacham Lyrics In Malayalam Pdf

Devi Kavacham Stotram Lyrics In Malayalam ഓം നമശ്ചംഡികായൈ ന്യാസഃഅസ്യ ശ്രീ ചംഡീ കവചസ്യ । ബ്രഹ്മാ ഋഷിഃ । അനുഷ്ടുപ് ഛംദഃ ।ചാമുംഡാ ദേവതാ । അംഗന്യാസോക്ത മാതരോ ബീജമ് । നവാവരണോ മംത്രശക്തിഃ । ദിഗ്ബംധ ദേവതാഃ തത്വം । ശ്രീ ജഗദംബാ പ്രീത്യര്ഥേ സപ്തശതീ പാഠാംഗത്വേന ജപേ വിനിയോഗഃ ॥ ഓം നമശ്ചംഡികായൈ മാര്കംഡേയ ഉവാച ।ഓം യദ്ഗുഹ്യം പരമം ലോകേ സര്വരക്ഷാകരം നൃണാമ് ।യന്ന കസ്യചിദാഖ്യാതം തന്മേ ബ്രൂഹി പിതാമഹ … Read more

[ದೇವಿ ಕವಚಂ] ᐈ Devi Kavacham Lyrics In Kannada Pdf

Devi Kavacham Stotram Lyrics In Kannada ಓಂ ನಮಶ್ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನ್ಯಾಸಃಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಚಂಡೀ ಕವಚಸ್ಯ । ಬ್ರಹ್ಮಾ ಋಷಿಃ । ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ ।ಚಾಮುಂಡಾ ದೇವತಾ । ಅಂಗನ್ಯಾಸೋಕ್ತ ಮಾತರೋ ಬೀಜಂ । ನವಾವರಣೋ ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿಃ । ದಿಗ್ಬಂಧ ದೇವತಾಃ ತತ್ವಂ । ಶ್ರೀ ಜಗದಂಬಾ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಸಪ್ತಶತೀ ಪಾಠಾಂಗತ್ವೇನ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥ ಓಂ ನಮಶ್ಚಂಡಿಕಾಯೈ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ ।ಓಂ ಯದ್ಗುಹ್ಯಂ ಪರಮಂ ಲೋಕೇ ಸರ್ವರಕ್ಷಾಕರಂ ನೃಣಾಂ ।ಯನ್ನ ಕಸ್ಯಚಿದಾಖ್ಯಾತಂ ತನ್ಮೇ ಬ್ರೂಹಿ ಪಿತಾಮಹ … Read more

[தே3வி கவசம்] ᐈ Devi Kavacham Lyrics In Tamil Pdf

Devi Kavacham Stotram Lyrics In Tamil ஓம் நமஶ்சண்டி3காயை ந்யாஸ:அஸ்ய ஶ்ரீ சண்டீ3 கவசஸ்ய । ப்3ரஹ்மா ருஷி: । அநுஷ்டுப் ச2ந்த:3 ।சாமுண்டா3 தே3வதா । அங்க3ந்யாஸோக்த மாதரோ பீ3ஜம் । நவாவரணோ மந்த்ரஶக்தி: । தி3க்3ப3ந்த4 தே3வதா: தத்வம் । ஶ்ரீ ஜக3த3ம்பா3 ப்ரீத்யர்தே2 ஸப்தஶதீ பாடா2ங்க3த்வேந ஜபே விநியோக:3 ॥ ஓம் நமஶ்சண்டி3காயை மார்கண்டே3ய உவாச ।ஓம் யத்3கு3ஹ்யம் பரமம் லோகே ஸர்வரக்ஷாகரம் ந்ருணாம் ।யந்ந கஸ்யசிதா3க்2யாதம் தந்மே ப்3ரூஹி பிதாமஹ ॥ 1 ॥ ப்3ரஹ்மோவாச ।அஸ்தி கு3ஹ்யதமம் விப்ர … Read more