[ದೇವಿ ಕವಚಂ] ᐈ Devi Kavacham Lyrics In Kannada Pdf

Devi Kavacham Stotram Lyrics In Kannada ಓಂ ನಮಶ್ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನ್ಯಾಸಃಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಚಂಡೀ ಕವಚಸ್ಯ । ಬ್ರಹ್ಮಾ ಋಷಿಃ । ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ ।ಚಾಮುಂಡಾ ದೇವತಾ । ಅಂಗನ್ಯಾಸೋಕ್ತ ಮಾತರೋ ಬೀಜಂ । ನವಾವರಣೋ ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿಃ । ದಿಗ್ಬಂಧ ದೇವತಾಃ ತತ್ವಂ । ಶ್ರೀ ಜಗದಂಬಾ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಸಪ್ತಶತೀ ಪಾಠಾಂಗತ್ವೇನ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥ ಓಂ ನಮಶ್ಚಂಡಿಕಾಯೈ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ ।ಓಂ ಯದ್ಗುಹ್ಯಂ ಪರಮಂ ಲೋಕೇ ಸರ್ವರಕ್ಷಾಕರಂ ನೃಣಾಂ ।ಯನ್ನ ಕಸ್ಯಚಿದಾಖ್ಯಾತಂ ತನ್ಮೇ ಬ್ರೂಹಿ ಪಿತಾಮಹ … Read more