[దేవి కవచం] ᐈ Devi Kavacham Lyrics In Telugu Pdf

Devi Kavacham Stotram Lyrics In Telugu ఓం నమశ్చండికాయై న్యాసఃఅస్య శ్రీ చండీ కవచస్య । బ్రహ్మా ఋషిః । అనుష్టుప్ ఛందః ।చాముండా దేవతా । అంగన్యాసోక్త మాతరో బీజం । నవావరణో మంత్రశక్తిః । దిగ్బంధ దేవతాః తత్వం । శ్రీ జగదంబా ప్రీత్యర్థే సప్తశతీ పాఠాంగత్వేన జపే వినియోగః ॥ ఓం నమశ్చండికాయై మార్కండేయ ఉవాచ ।ఓం యద్గుహ్యం పరమం లోకే సర్వరక్షాకరం నృణాం ।యన్న కస్యచిదాఖ్యాతం తన్మే బ్రూహి పితామహ … Read more