[શ્રી દુર્ગા અષ્ટોત્તર] ᐈ Durga Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Gujarati With PDF

Durga Ashtottara lyrics in gujarati with benefits, meaning and pdf

Durga Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Gujarati દુર્ગા શિવા મહાલક્ષ્મી-ર્મહાગૌરી ચ ચંડિકા |સર્વજ્ઞા સર્વલોકેશી સર્વકર્મફલપ્રદા ‖ 1 ‖ સર્વતીર્થમયી પુણ્યા દેવયોનિ-રયોનિજા |ભૂમિજા નિર્ગુણાધારશક્તિશ્ચાનીશ્વરી તથા ‖ 2 ‖ નિર્ગુણા નિરહંકારા સર્વગર્વવિમર્દિની |સર્વલોકપ્રિયા વાણી સર્વવિદ્યાધિદેવતા ‖ 3 ‖ પાર્વતી દેવમાતા ચ વનીશા વિંધ્યવાસિની |તેજોવતી મહામાતા કોટિસૂર્યસમપ્રભા ‖ 4 ‖ દેવતા વહ્નિરૂપા ચ સરોજા વર્ણરૂપિણી |ગુણાશ્રયા ગુણમધ્યા ગુણત્રયવિવર્જિતા ‖ … Read more