[ശ്രീ ദുർഗ അഷ്ടോട്ടർ] ᐈ Durga Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Malayalam With PDF

Durga Ashtottara lyrics in malayalam with benefits, meaning and pdf

Durga Ashtottara Shata Namavali Lyrics In Malayalam ദുര്ഗാ ശിവാ മഹാലക്ഷ്മീ-ര്മഹാഗൌരീ ച ചംഡികാ |സര്വജ്ഞാ സര്വലോകേശീ സര്വകര്മഫലപ്രദാ ‖ 1 ‖ സര്വതീര്ഥമയീ പുണ്യാ ദേവയോനി-രയോനിജാ |ഭൂമിജാ നിര്ഗുണാധാരശക്തിശ്ചാനീശ്വരീ തഥാ ‖ 2 ‖ നിര്ഗുണാ നിരഹംകാരാ സര്വഗര്വവിമര്ദിനീ |സര്വലോകപ്രിയാ വാണീ സര്വവിദ്യാധിദേവതാ ‖ 3 ‖ പാര്വതീ ദേവമാതാ ച വനീശാ വിംധ്യവാസിനീ |തേജോവതീ മഹാമാതാ കോടിസൂര്യസമപ്രഭാ ‖ 4 ‖ ദേവതാ വഹ്നിരൂപാ ച സരോജാ വര്ണരൂപിണീ |ഗുണാശ്രയാ ഗുണമധ്യാ ഗുണത്രയവിവര്ജിതാ … Read more