[ശ്രീ ദുർഗ അഷ്ടോട്ടർ] ᐈ Durga Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Malayalam With PDF

Durga Ashtottara Shata Namavali Lyrics In Malayalam

ദുര്ഗാ ശിവാ മഹാലക്ഷ്മീ-ര്മഹാഗൌരീ ച ചംഡികാ |
സര്വജ്ഞാ സര്വലോകേശീ സര്വകര്മഫലപ്രദാ ‖ 1 ‖

സര്വതീര്ഥമയീ പുണ്യാ ദേവയോനി-രയോനിജാ |
ഭൂമിജാ നിര്ഗുണാധാരശക്തിശ്ചാനീശ്വരീ തഥാ ‖ 2 ‖

നിര്ഗുണാ നിരഹംകാരാ സര്വഗര്വവിമര്ദിനീ |
സര്വലോകപ്രിയാ വാണീ സര്വവിദ്യാധിദേവതാ ‖ 3 ‖

പാര്വതീ ദേവമാതാ ച വനീശാ വിംധ്യവാസിനീ |
തേജോവതീ മഹാമാതാ കോടിസൂര്യസമപ്രഭാ ‖ 4 ‖

ദേവതാ വഹ്നിരൂപാ ച സരോജാ വര്ണരൂപിണീ |
ഗുണാശ്രയാ ഗുണമധ്യാ ഗുണത്രയവിവര്ജിതാ ‖ 5 ‖

കര്മജ്ഞാനപ്രദാ കാംതാ സര്വസംഹാരകാരിണീ |
ധര്മജ്ഞാനാ ധര്മനിഷ്ടാ സര്വകര്മവിവര്ജിതാ ‖ 6 ‖

കാമാക്ഷീ കാമസംഹര്ത്രീ കാമക്രോധവിവര്ജിതാ |
ശാംകരീ ശാംഭവീ ശാംതാ ചംദ്രസൂര്യാഗ്നിലോചനാ ‖ 7 ‖

സുജയാ ജയഭൂമിഷ്ഠാ ജാഹ്നവീ ജനപൂജിതാ |
ശാസ്ത്രാ ശാസ്ത്രമയാ നിത്യാ ശുഭാ ചംദ്രാര്ധമസ്തകാ ‖ 8 ‖

ഭാരതീ ഭ്രാമരീ കല്പാ കരാളീ കൃഷ്ണപിംഗളാ |
ബ്രാഹ്മീ നാരായണീ രൌദ്രീ ചംദ്രാമൃതപരിവൃതാ ‖ 9 ‖

ജ്യേഷ്ഠേംദിരാ മഹാമായാ ജഗത്സൃഷ്ട്യാധികാരിണീ |
ബ്രഹ്മാംഡകോടിസംസ്ഥാനാ കാമിനീ കമലാലയാ ‖ 10 ‖

കാത്യായനീ കലാതീതാ കാലസംഹാരകാരിണീ |
യോഗനിഷ്ഠാ യോഗഗമ്യാ യോഗധ്യേയാ തപസ്വിനീ ‖ 11 ‖

ജ്ഞാനരൂപാ നിരാകാരാ ഭക്താഭീഷ്ടഫലപ്രദാ |
ഭൂതാത്മികാ ഭൂതമാതാ ഭൂതേശാ ഭൂതധാരിണീ ‖ 12 ‖

സ്വധാനാരീമധ്യഗതാ ഷഡാധാരാദിവര്ധിനീ |
മോഹിതാംശുഭവാ ശുഭ്രാ സൂക്ഷ്മാ മാത്രാ നിരാലസാ ‖ 13 ‖

നിമ്നഗാ നീലസംകാശാ നിത്യാനംദാ ഹരാ പരാ |
സര്വജ്ഞാനപ്രദാനംദാ സത്യാ ദുര്ലഭരൂപിണീ ‖ 14 ‖

സരസ്വതീ സര്വഗതാ സര്വാഭീഷ്ടപ്രദായിനീ |
ഇതി ശ്രീദുര്ഗാഷ്ടോത്തര ശതനാമസ്തോത്രം സംപൂര്ണമ് ‖

********

Also Read:

Language

**ജയ് ദുർഗ മാ**

Leave a Comment