[ஸ்ரீ துர்கா அஷ்டோட்டர்] ᐈ Durga Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Tamil With PDF

Durga Ashtottara lyrics in tamil with benefits, meaning and pdf

Durga Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Tamil து3ர்கா3 ஶிவா மஹாலக்ஷ்மீ-ர்மஹாகௌ3ரீ ச சண்டி3கா |ஸர்வஜ்ஞா ஸர்வலோகேஶீ ஸர்வகர்மப2லப்ரதா3 ‖ 1 ‖ ஸர்வதீர்த2மயீ புண்யா தே3வயோநி-ரயோநிஜா |பூ4மிஜா நிர்கு3ணாதா4ரஶக்திஶ்சாநீஶ்வரீ ததா2 ‖ 2 ‖ நிர்கு3ணா நிரஹஂகாரா ஸர்வக3ர்வவிமர்தி3நீ |ஸர்வலோகப்ரியா வாணீ ஸர்வவித்3யாதி4தே3வதா ‖ 3 ‖ பார்வதீ தே3வமாதா ச வநீஶா விந்த்4யவாஸிநீ |தேஜோவதீ மஹாமாதா கோடிஸூர்யஸமப்ரபா4 ‖ 4 ‖ தே3வதா வஹ்நிரூபா ச ஸரோஜா வர்ணரூபிணீ |கு3ணாஶ்ரயா கு3ணமத்4யா கு3ணத்ரயவிவர்ஜிதா ‖ 5 ‖ கர்மஜ்ஞாநப்ரதா3 காந்தா ஸர்வஸம்ஹாரகாரிணீ … Read more