[ஸ்ரீ துர்கா அஷ்டோட்டர்] ᐈ Durga Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Tamil With PDF

Durga Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Tamil

து3ர்கா3 ஶிவா மஹாலக்ஷ்மீ-ர்மஹாகௌ3ரீ ச சண்டி3கா |
ஸர்வஜ்ஞா ஸர்வலோகேஶீ ஸர்வகர்மப2லப்ரதா3 ‖ 1 ‖

ஸர்வதீர்த2மயீ புண்யா தே3வயோநி-ரயோநிஜா |
பூ4மிஜா நிர்கு3ணாதா4ரஶக்திஶ்சாநீஶ்வரீ ததா2 ‖ 2 ‖

நிர்கு3ணா நிரஹஂகாரா ஸர்வக3ர்வவிமர்தி3நீ |
ஸர்வலோகப்ரியா வாணீ ஸர்வவித்3யாதி4தே3வதா ‖ 3 ‖

பார்வதீ தே3வமாதா ச வநீஶா விந்த்4யவாஸிநீ |
தேஜோவதீ மஹாமாதா கோடிஸூர்யஸமப்ரபா4 ‖ 4 ‖

தே3வதா வஹ்நிரூபா ச ஸரோஜா வர்ணரூபிணீ |
கு3ணாஶ்ரயா கு3ணமத்4யா கு3ணத்ரயவிவர்ஜிதா ‖ 5 ‖

கர்மஜ்ஞாநப்ரதா3 காந்தா ஸர்வஸம்ஹாரகாரிணீ |
4ர்மஜ்ஞாநா த4ர்மநிஷ்டா ஸர்வகர்மவிவர்ஜிதா ‖ 6 ‖

காமாக்ஷீ காமஸம்ஹர்த்ரீ காமக்ரோத4விவர்ஜிதா |
ஶாஂகரீ ஶாம்ப4வீ ஶாந்தா சந்த்3ரஸூர்யாக்3நிலோசநா ‖ 7 ‖

ஸுஜயா ஜயபூ4மிஷ்டா2 ஜாஹ்நவீ ஜநபூஜிதா |
ஶாஸ்த்ரா ஶாஸ்த்ரமயா நித்யா ஶுபா4 சந்த்3ரார்த4மஸ்தகா ‖ 8 ‖

பா4ரதீ ப்4ராமரீ கல்பா கரால்தீ3 க்ருஷ்ணபிங்க3ல்தா3 |
ப்3ராஹ்மீ நாராயணீ ரௌத்3ரீ சந்த்3ராம்ருதபரிவ்ருதா ‖ 9 ‖

ஜ்யேஷ்டே2ந்தி3ரா மஹாமாயா ஜக3த்ஸ்ருஷ்ட்யாதி4காரிணீ |
ப்3ரஹ்மாண்ட3கோடிஸம்ஸ்தா2நா காமிநீ கமலாலயா ‖ 1௦ ‖

காத்யாயநீ கலாதீதா காலஸம்ஹாரகாரிணீ |
யோக3நிஷ்டா2 யோக33ம்யா யோக3த்4யேயா தபஸ்விநீ ‖ 11 ‖

ஜ்ஞாநரூபா நிராகாரா ப4க்தாபீ4ஷ்டப2லப்ரதா3 |
பூ4தாத்மிகா பூ4தமாதா பூ4தேஶா பூ4ததா4ரிணீ ‖ 12 ‖

ஸ்வதா4நாரீமத்4யக3தா ஷடா3தா4ராதி3வர்தி4நீ |
மோஹிதாம்ஶுப4வா ஶுப்4ரா ஸூக்ஷ்மா மாத்ரா நிராலஸா ‖ 13 ‖

நிம்நகா3 நீலஸஂகாஶா நித்யாநந்தா3 ஹரா பரா |
ஸர்வஜ்ஞாநப்ரதா3நந்தா3 ஸத்யா து3ர்லப4ரூபிணீ ‖ 14 ‖

ஸரஸ்வதீ ஸர்வக3தா ஸர்வாபீ4ஷ்டப்ரதா3யிநீ |
இதி ஶ்ரீது3ர்கா3ஷ்டோத்தர ஶதநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ‖

********

Also Read:

Language

**ஜெய் துர்கா மா**

Leave a Comment