[શ્રી દુર્ગા ચાલીસા] ᐈ Shree Durga Chalisa Lyrics In Gujarati Pdf

Shree Durga Chalisa Lyrics In Gujarati નમો નમો દુર્ગે સુખ કરની ।નમો નમો અંબે દુઃખ હરની ॥ 1 ॥ નિરંકાર હૈ જ્યોતિ તુમ્હારી ।તિહૂ લોક ફૈલી ઉજિયારી ॥ 2 ॥ શશિ લલાટ મુખ મહાવિશાલા ।નેત્ર લાલ ભૃકુટિ વિકરાલા ॥ 3 ॥ રૂપ માતુ કો અધિક સુહાવે ।દરશ કરત જન અતિ સુખ પાવે ॥ 4 ॥ … Read more