[શ્રી દુર્ગા ચાલીસા] ᐈ Shree Durga Chalisa Lyrics In Gujarati Pdf

Shree Durga Chalisa Lyrics In Gujarati

નમો નમો દુર્ગે સુખ કરની ।
નમો નમો અંબે દુઃખ હરની ॥ 1 ॥

નિરંકાર હૈ જ્યોતિ તુમ્હારી ।
તિહૂ લોક ફૈલી ઉજિયારી ॥ 2 ॥

શશિ લલાટ મુખ મહાવિશાલા ।
નેત્ર લાલ ભૃકુટિ વિકરાલા ॥ 3 ॥

રૂપ માતુ કો અધિક સુહાવે ।
દરશ કરત જન અતિ સુખ પાવે ॥ 4 ॥

તુમ સંસાર શક્તિ લય કીના ।
પાલન હેતુ અન્ન ધન દીના ॥ 5 ॥

અન્નપૂર્ણા હુયિ જગ પાલા ।
તુમ હી આદિ સુંદરી બાલા ॥ 6 ॥

પ્રલયકાલ સબ નાશન હારી ।
તુમ ગૌરી શિવ શંકર પ્યારી ॥ 7 ॥

શિવ યોગી તુમ્હરે ગુણ ગાવેં ।
બ્રહ્મા વિષ્ણુ તુમ્હેં નિત ધ્યાવેં ॥ 8 ॥

રૂપ સરસ્વતી કા તુમ ધારા ।
દે સુબુદ્ધિ ઋષિ મુનિન ઉબારા ॥ 9 ॥

ધરા રૂપ નરસિંહ કો અંબા ।
પરગટ ભયિ ફાડ કે ખંબા ॥ 10 ॥

રક્ષા કર પ્રહ્લાદ બચાયો ।
હિરણ્યાક્ષ કો સ્વર્ગ પઠાયો ॥ 11 ॥

લક્ષ્મી રૂપ ધરો જગ માહીં ।
શ્રી નારાયણ અંગ સમાહીં ॥ 12 ॥

ક્ષીરસિંધુ મેં કરત વિલાસા ।
દયાસિંધુ દીજૈ મન આસા ॥ 13 ॥

હિંગલાજ મેં તુમ્હીં ભવાની ।
મહિમા અમિત ન જાત બખાની ॥ 14 ॥

માતંગી ધૂમાવતિ માતા ।
ભુવનેશ્વરી બગલા સુખદાતા ॥ 15 ॥

શ્રી ભૈરવ તારા જગ તારિણી ।
છિન્ન ભાલ ભવ દુઃખ નિવારિણી ॥ 16 ॥

કેહરિ વાહન સોહ ભવાની ।
લાંગુર વીર ચલત અગવાની ॥ 17 ॥

કર મેં ખપ્પર ખડગ વિરાજે ।
જાકો દેખ કાલ ડર ભાજે ॥ 18 ॥

તોહે કર મેં અસ્ત્ર ત્રિશૂલા ।
જાતે ઉઠત શત્રુ હિય શૂલા ॥ 19 ॥

નગરકોટિ મેં તુમ્હીં વિરાજત ।
તિહુઁ લોક મેં ડંકા બાજત ॥ 20 ॥

શુંભ નિશુંભ દાનવ તુમ મારે ।
રક્તબીજ શંખન સંહારે ॥ 21 ॥

મહિષાસુર નૃપ અતિ અભિમાની ।
જેહિ અઘ ભાર મહી અકુલાની ॥ 22 ॥

રૂપ કરાલ કાલિકા ધારા ।
સેન સહિત તુમ તિહિ સંહારા ॥ 23 ॥

પડી ભીઢ સંતન પર જબ જબ ।
ભયિ સહાય માતુ તુમ તબ તબ ॥ 24 ॥

અમરપુરી અરુ બાસવ લોકા ।
તબ મહિમા સબ કહેં અશોકા ॥ 25 ॥

જ્વાલા મેં હૈ જ્યોતિ તુમ્હારી ।
તુમ્હેં સદા પૂજેં નર નારી ॥ 26 ॥

પ્રેમ ભક્તિ સે જો યશ ગાવેં ।
દુઃખ દારિદ્ર નિકટ નહિં આવેં ॥ 27 ॥

ધ્યાવે તુમ્હેં જો નર મન લાયિ ।
જન્મ મરણ તે સૌં છુટ જાયિ ॥ 28 ॥

જોગી સુર મુનિ કહત પુકારી ।
યોગ ન હોયિ બિન શક્તિ તુમ્હારી ॥ 29 ॥

શંકર આચારજ તપ કીનો ।
કામ અરુ ક્રોધ જીત સબ લીનો ॥ 30 ॥

નિશિદિન ધ્યાન ધરો શંકર કો ।
કાહુ કાલ નહિં સુમિરો તુમકો ॥ 31 ॥

શક્તિ રૂપ કો મરમ ન પાયો ।
શક્તિ ગયી તબ મન પછતાયો ॥ 32 ॥

શરણાગત હુયિ કીર્તિ બખાની ।
જય જય જય જગદંબ ભવાની ॥ 33 ॥

ભયિ પ્રસન્ન આદિ જગદંબા ।
દયિ શક્તિ નહિં કીન વિલંબા ॥ 34 ॥

મોકો માતુ કષ્ટ અતિ ઘેરો ।
તુમ બિન કૌન હરૈ દુઃખ મેરો ॥ 35 ॥

આશા તૃષ્ણા નિપટ સતાવેં ।
રિપુ મૂરખ મોહિ અતિ દર પાવૈં ॥ 36 ॥

શત્રુ નાશ કીજૈ મહારાની ।
સુમિરૌં ઇકચિત તુમ્હેં ભવાની ॥ 37 ॥

કરો કૃપા હે માતુ દયાલા ।
ઋદ્ધિ-સિદ્ધિ દે કરહુ નિહાલા । 38 ॥

જબ લગિ જિયૂ દયા ફલ પાવૂ ।
તુમ્હરો યશ મૈં સદા સુનાવૂ ॥ 39 ॥

દુર્ગા ચાલીસા જો ગાવૈ ।
સબ સુખ ભોગ પરમપદ પાવૈ ॥ 40 ॥

દેવીદાસ શરણ નિજ જાની ।
કરહુ કૃપા જગદંબ ભવાની ॥

********

Also Read:

Language

Leave a Comment