[ശ്രീ ദുര്ഗാ ചാലീസാ] ᐈ Shree Durga Chalisa Lyrics In Malayalam Pdf

Shree Durga Chalisa Lyrics In Malayalam നമോ നമോ ദുര്ഗേ സുഖ കരനീ ।നമോ നമോ അംബേ ദുഃഖ ഹരനീ ॥ 1 ॥ നിരംകാര ഹൈ ജ്യോതി തുമ്ഹാരീ ।തിഹൂ ലോക ഫൈലീ ഉജിയാരീ ॥ 2 ॥ ശശി ലലാട മുഖ മഹാവിശാലാ ।നേത്ര ലാല ഭൃകുടി വികരാലാ ॥ 3 ॥ രൂപ മാതു കോ അധിക സുഹാവേ ।ദരശ കരത ജന അതി സുഖ പാവേ ॥ 4 ॥ … Read more