[ശ്രീ ദുര്ഗാ ചാലീസാ] ᐈ Shree Durga Chalisa Lyrics In Malayalam Pdf

Shree Durga Chalisa Lyrics In Malayalam

നമോ നമോ ദുര്ഗേ സുഖ കരനീ ।
നമോ നമോ അംബേ ദുഃഖ ഹരനീ ॥ 1 ॥

നിരംകാര ഹൈ ജ്യോതി തുമ്ഹാരീ ।
തിഹൂ ലോക ഫൈലീ ഉജിയാരീ ॥ 2 ॥

ശശി ലലാട മുഖ മഹാവിശാലാ ।
നേത്ര ലാല ഭൃകുടി വികരാലാ ॥ 3 ॥

രൂപ മാതു കോ അധിക സുഹാവേ ।
ദരശ കരത ജന അതി സുഖ പാവേ ॥ 4 ॥

തുമ സംസാര ശക്തി ലയ കീനാ ।
പാലന ഹേതു അന്ന ധന ദീനാ ॥ 5 ॥

അന്നപൂര്ണാ ഹുയി ജഗ പാലാ ।
തുമ ഹീ ആദി സുംദരീ ബാലാ ॥ 6 ॥

പ്രലയകാല സബ നാശന ഹാരീ ।
തുമ ഗൌരീ ശിവ ശംകര പ്യാരീ ॥ 7 ॥

ശിവ യോഗീ തുമ്ഹരേ ഗുണ ഗാവേം ।
ബ്രഹ്മാ വിഷ്ണു തുമ്ഹേം നിത ധ്യാവേം ॥ 8 ॥

രൂപ സരസ്വതീ കാ തുമ ധാരാ ।
ദേ സുബുദ്ധി ഋഷി മുനിന ഉബാരാ ॥ 9 ॥

ധരാ രൂപ നരസിംഹ കോ അംബാ ।
പരഗട ഭയി ഫാഡ കേ ഖംബാ ॥ 10 ॥

രക്ഷാ കര പ്രഹ്ലാദ ബചായോ ।
ഹിരണ്യാക്ഷ കോ സ്വര്ഗ പഠായോ ॥ 11 ॥

ലക്ഷ്മീ രൂപ ധരോ ജഗ മാഹീം ।
ശ്രീ നാരായണ അംഗ സമാഹീം ॥ 12 ॥

ക്ഷീരസിംധു മേം കരത വിലാസാ ।
ദയാസിംധു ദീജൈ മന ആസാ ॥ 13 ॥

ഹിംഗലാജ മേം തുമ്ഹീം ഭവാനീ ।
മഹിമാ അമിത ന ജാത ബഖാനീ ॥ 14 ॥

മാതംഗീ ധൂമാവതി മാതാ ।
ഭുവനേശ്വരീ ബഗലാ സുഖദാതാ ॥ 15 ॥

ശ്രീ ഭൈരവ താരാ ജഗ താരിണീ ।
ഛിന്ന ഭാല ഭവ ദുഃഖ നിവാരിണീ ॥ 16 ॥

കേഹരി വാഹന സോഹ ഭവാനീ ।
ലാംഗുര വീര ചലത അഗവാനീ ॥ 17 ॥

കര മേം ഖപ്പര ഖഡഗ വിരാജേ ।
ജാകോ ദേഖ കാല ഡര ഭാജേ ॥ 18 ॥

തോഹേ കര മേം അസ്ത്ര ത്രിശൂലാ ।
ജാതേ ഉഠത ശത്രു ഹിയ ശൂലാ ॥ 19 ॥

നഗരകോടി മേം തുമ്ഹീം വിരാജത ।
തിഹുഁ ലോക മേം ഡംകാ ബാജത ॥ 20 ॥

ശുംഭ നിശുംഭ ദാനവ തുമ മാരേ ।
രക്തബീജ ശംഖന സംഹാരേ ॥ 21 ॥

മഹിഷാസുര നൃപ അതി അഭിമാനീ ।
ജേഹി അഘ ഭാര മഹീ അകുലാനീ ॥ 22 ॥

രൂപ കരാല കാലികാ ധാരാ ।
സേന സഹിത തുമ തിഹി സംഹാരാ ॥ 23 ॥

പഡീ ഭീഢ സംതന പര ജബ ജബ ।
ഭയി സഹായ മാതു തുമ തബ തബ ॥ 24 ॥

അമരപുരീ അരു ബാസവ ലോകാ ।
തബ മഹിമാ സബ കഹേം അശോകാ ॥ 25 ॥

ജ്വാലാ മേം ഹൈ ജ്യോതി തുമ്ഹാരീ ।
തുമ്ഹേം സദാ പൂജേം നര നാരീ ॥ 26 ॥

പ്രേമ ഭക്തി സേ ജോ യശ ഗാവേം ।
ദുഃഖ ദാരിദ്ര നികട നഹിം ആവേം ॥ 27 ॥

ധ്യാവേ തുമ്ഹേം ജോ നര മന ലായി ।
ജന്മ മരണ തേ സൌം ഛുട ജായി ॥ 28 ॥

ജോഗീ സുര മുനി കഹത പുകാരീ ।
യോഗ ന ഹോയി ബിന ശക്തി തുമ്ഹാരീ ॥ 29 ॥

ശംകര ആചാരജ തപ കീനോ ।
കാമ അരു ക്രോധ ജീത സബ ലീനോ ॥ 30 ॥

നിശിദിന ധ്യാന ധരോ ശംകര കോ ।
കാഹു കാല നഹിം സുമിരോ തുമകോ ॥ 31 ॥

ശക്തി രൂപ കോ മരമ ന പായോ ।
ശക്തി ഗയീ തബ മന പഛതായോ ॥ 32 ॥

ശരണാഗത ഹുയി കീര്തി ബഖാനീ ।
ജയ ജയ ജയ ജഗദംബ ഭവാനീ ॥ 33 ॥

ഭയി പ്രസന്ന ആദി ജഗദംബാ ।
ദയി ശക്തി നഹിം കീന വിലംബാ ॥ 34 ॥

മോകോ മാതു കഷ്ട അതി ഘേരോ ।
തുമ ബിന കൌന ഹരൈ ദുഃഖ മേരോ ॥ 35 ॥

ആശാ തൃഷ്ണാ നിപട സതാവേം ।
രിപു മൂരഖ മൊഹി അതി ദര പാവൈം ॥ 36 ॥

ശത്രു നാശ കീജൈ മഹാരാനീ ।
സുമിരൌം ഇകചിത തുമ്ഹേം ഭവാനീ ॥ 37 ॥

കരോ കൃപാ ഹേ മാതു ദയാലാ ।
ഋദ്ധി-സിദ്ധി ദേ കരഹു നിഹാലാ । 38 ॥

ജബ ലഗി ജിയൂ ദയാ ഫല പാവൂ ।
തുമ്ഹരോ യശ മൈം സദാ സുനാവൂ ॥ 39 ॥

ദുര്ഗാ ചാലീസാ ജോ ഗാവൈ ।
സബ സുഖ ഭോഗ പരമപദ പാവൈ ॥ 40 ॥

ദേവീദാസ ശരണ നിജ ജാനീ ।
കരഹു കൃപാ ജഗദംബ ഭവാനീ ॥

********

Also Read:

Language

Leave a Comment