[દુર્ગા પંચ રત્નમ્] ᐈ Durga Pancharatnam Lyrics In Gujarati Pdf

Durga Pancharatnam Lyrics In Gujarati તે ધ્યાનયોગાનુગતા અપશ્યન્ત્વામેવ દેવીં સ્વગુણૈર્નિગૂઢામ્ ।ત્વમેવ શક્તિઃ પરમેશ્વરસ્યમાં પાહિ સર્વેશ્વરિ મોક્ષદાત્રિ ॥ 1 ॥ દેવાત્મશક્તિઃ શ્રુતિવાક્યગીતામહર્ષિલોકસ્ય પુરઃ પ્રસન્ના ।ગુહા પરં વ્યોમ સતઃ પ્રતિષ્ઠામાં પાહિ સર્વેશ્વરિ મોક્ષદાત્રિ ॥ 2 ॥ પરાસ્ય શક્તિઃ વિવિધૈવ શ્રૂયસેશ્વેતાશ્વવાક્યોદિતદેવિ દુર્ગે ।સ્વાભાવિકી જ્ઞાનબલક્રિયા તેમાં પાહિ સર્વેશ્વરિ મોક્ષદાત્રિ ॥ 3 ॥ દેવાત્મશબ્દેન શિવાત્મભૂતાયત્કૂર્મવાયવ્યવચોવિવૃત્યાત્વં પાશવિચ્છેદકરી પ્રસિદ્ધામાં પાહિ સર્વેશ્વરિ મોક્ષદાત્રિ … Read more