[દુર્ગા પંચ રત્નમ્] ᐈ Durga Pancharatnam Lyrics In Gujarati Pdf

Durga Pancharatnam Lyrics In Gujarati

તે ધ્યાનયોગાનુગતા અપશ્યન્
ત્વામેવ દેવીં સ્વગુણૈર્નિગૂઢામ્ ।
ત્વમેવ શક્તિઃ પરમેશ્વરસ્ય
માં પાહિ સર્વેશ્વરિ મોક્ષદાત્રિ ॥ 1 ॥

દેવાત્મશક્તિઃ શ્રુતિવાક્યગીતા
મહર્ષિલોકસ્ય પુરઃ પ્રસન્ના ।
ગુહા પરં વ્યોમ સતઃ પ્રતિષ્ઠા
માં પાહિ સર્વેશ્વરિ મોક્ષદાત્રિ ॥ 2 ॥

પરાસ્ય શક્તિઃ વિવિધૈવ શ્રૂયસે
શ્વેતાશ્વવાક્યોદિતદેવિ દુર્ગે ।
સ્વાભાવિકી જ્ઞાનબલક્રિયા તે
માં પાહિ સર્વેશ્વરિ મોક્ષદાત્રિ ॥ 3 ॥

દેવાત્મશબ્દેન શિવાત્મભૂતા
યત્કૂર્મવાયવ્યવચોવિવૃત્યા
ત્વં પાશવિચ્છેદકરી પ્રસિદ્ધા
માં પાહિ સર્વેશ્વરિ મોક્ષદાત્રિ ॥ 4 ॥

ત્વં બ્રહ્મપુચ્છા વિવિધા મયૂરી
બ્રહ્મપ્રતિષ્ઠાસ્યુપદિષ્ટગીતા ।
જ્ઞાનસ્વરૂપાત્મતયાખિલાનાં
માં પાહિ સર્વેશ્વરિ મોક્ષદાત્રિ ॥ 5 ॥

ઇતિ પરમપૂજ્ય શ્રી ચંદ્રશેખરેંદ્ર સરસ્વતી સ્વામિ કૃતં દુર્ગા પંચરત્નં સંપૂર્ણં ।

********

Leave a Comment