[దుర్గా పంచ రత్నం] ᐈ Durga Pancharatnam Lyrics In Telugu Pdf

Durga Pancharatnam Lyrics In Telugu తే ధ్యానయోగానుగతా అపశ్యన్త్వామేవ దేవీం స్వగుణైర్నిగూఢాం ।త్వమేవ శక్తిః పరమేశ్వరస్యమాం పాహి సర్వేశ్వరి మోక్షదాత్రి ॥ 1 ॥ దేవాత్మశక్తిః శ్రుతివాక్యగీతామహర్షిలోకస్య పురః ప్రసన్నా ।గుహా పరం వ్యోమ సతః ప్రతిష్ఠామాం పాహి సర్వేశ్వరి మోక్షదాత్రి ॥ 2 ॥ పరాస్య శక్తిః వివిధైవ శ్రూయసేశ్వేతాశ్వవాక్యోదితదేవి దుర్గే ।స్వాభావికీ జ్ఞానబలక్రియా తేమాం పాహి సర్వేశ్వరి మోక్షదాత్రి ॥ 3 ॥ దేవాత్మశబ్దేన శివాత్మభూతాయత్కూర్మవాయవ్యవచోవివృత్యాత్వం పాశవిచ్ఛేదకరీ ప్రసిద్ధామాం పాహి సర్వేశ్వరి మోక్షదాత్రి … Read more