[દ્વાદશ જ્યોતિર્લિંગ] ᐈ Dwadasa Jyotirlinga Stotram Lyrics In Gujarati Pdf

Dwadasa Jyotirlinga Stotram Gujarati Lyrics લઘુ સ્તોત્રમ્સૌરાષ્ટ્રે સોમનાધંચ શ્રીશૈલે મલ્લિકાર્જુનમ્ ।ઉજ્જયિન્યાં મહાકાલં ઓંકારેત્વમામલેશ્વરમ્ ॥પર્લ્યાં વૈદ્યનાધંચ ઢાકિન્યાં ભીમ શંકરમ્ ।સેતુબંધેતુ રામેશં નાગેશં દારુકાવને ॥વારણાશ્યાંતુ વિશ્વેશં ત્રયંબકં ગૌતમીતટે ।હિમાલયેતુ કેદારં ઘૃષ્ણેશંતુ વિશાલકે ॥ એતાનિ જ્યોતિર્લિંગાનિ સાયં પ્રાતઃ પઠેન્નરઃ ।સપ્ત જન્મ કૃતં પાપં સ્મરણેન વિનશ્યતિ ॥ સંપૂર્ણ સ્તોત્રમ્સૌરાષ્ટ્રદેશે વિશદેઽતિરમ્યે જ્યોતિર્મયં ચંદ્રકળાવતંસમ્ ।ભક્તપ્રદાનાય કૃપાવતીર્ણં તં સોમનાથં શરણં પ્રપદ્યે ॥ … Read more