[ഏ ദേശമേഗിനാ] ᐈ E Desamegina Lyrics In Malayalam Pdf

E Desamegina Lyrics In Malayalam ഏ ദേശമേഗിനാ എംദു കാലെഡിനാഏ പീഠമെക്കിനാ, എവ്വരേമനിനാ,പൊഗഡരാ നീ തല്ലി ഭൂമി ഭാരതിനി,നിലപരാ നീ ജാതി നിംഡു ഗൌരവമു. ഏ പൂര്വ പുണ്യമോ, ഏ യോഗ ബലമോജനിയിംചിനാഡ വീ സ്വര്ഗഖംഡമുനഏ മംചിപൂവുലന് പ്രേമിംചിനാവോനിനു മോചെ ഈ തല്ലി കനക ഗര്ഭമുന. ലേദുരാ ഇടുവംടി ഭൂദേവി യെംദൂലേരുരാ മനവംടി പൌരുലിംകെംദു.സൂര്യുനീ വെലുതുരുല് സോകുനംദാക,ഓഡലാ ഝംഡാലു ആഡുനംദാക,അംദാക ഗല ഈ അനംത ഭൂതലിനിമന ഭൂമി വംടി ചല്ലനി തല്ലി ലേദുപാഡരാ നീ വീര ഭാവ … Read more