[ഏ ദേശമേഗിനാ] ᐈ E Desamegina Lyrics In Malayalam Pdf

E Desamegina Lyrics In Malayalam

ഏ ദേശമേഗിനാ എംദു കാലെഡിനാ
ഏ പീഠമെക്കിനാ, എവ്വരേമനിനാ,
പൊഗഡരാ നീ തല്ലി ഭൂമി ഭാരതിനി,
നിലപരാ നീ ജാതി നിംഡു ഗൌരവമു.

ഏ പൂര്വ പുണ്യമോ, ഏ യോഗ ബലമോ
ജനിയിംചിനാഡ വീ സ്വര്ഗഖംഡമുന
ഏ മംചിപൂവുലന് പ്രേമിംചിനാവോ
നിനു മോചെ ഈ തല്ലി കനക ഗര്ഭമുന.

ലേദുരാ ഇടുവംടി ഭൂദേവി യെംദൂ
ലേരുരാ മനവംടി പൌരുലിംകെംദു.
സൂര്യുനീ വെലുതുരുല് സോകുനംദാക,
ഓഡലാ ഝംഡാലു ആഡുനംദാക,
അംദാക ഗല ഈ അനംത ഭൂതലിനി
മന ഭൂമി വംടി ചല്ലനി തല്ലി ലേദു
പാഡരാ നീ വീര ഭാവ ഭാരതമു.

തമ തപസ്സുലു ഋഷുല് ധാരവോയംഗാ
സൌര്യ ഹാരമുല് രാജചംദ്രുലര്പിംപ
ഭാവ സൂത്രമു കവി പ്രഭുവുലല്ലംഗ
രാഗ ദുഗ്ധമുല് ഭക്തരത്നമുല് പിദക

ദിക്കുലകെഗദന്നു തേജമ്മു വെലഗ
രാല്ല തേനിയലൂരു രാഗാലു സാഗാ
ജഗമുലനൂഗിംചു മഗതനംബെഗയ
സൌംദര്യമെഗ ബോയു സാഹിത്യമലര

വെലിഗിനദീ ദിവ്യ വിശ്വംബുപുത്ര
ദീവിംചെ നീ ദിവ്യ ദേശംബു പുത്ര
പൊലമുലാ രത്നാലു മൊലിചെരാ ഇചട
വാര്ധിലോ മുത്യാലു പംഡെരാ ഇചട

പൃഥിവി ദിവ്യൌഷധുല് പിദികെരാ മനകൂ
കാനലാ കസ്തൂരി കാചരാ മനകു.

അവമാനമേലരാ ? അനുമാനമേലരാ ?
ഭാരതേയുഡനംചു ഭക്തിതോ പാഡ!

********

Leave a Comment