[ગણપતિ અથર્વષીર્ષમ્] ᐈ Ganapati Atharvashirsha Lyrics In Gujarati With PDF

Ganapati Atharvashirsha lyrics in Gujarati pdf with meaning, benefits and mp3 song

Ganapati Atharvashirsha Gujarati Lyrics ॥ ગણપત્યથર્વશીર્ષોપનિષત્ (શ્રી ગણેષાથર્વષીર્ષમ્) ॥ ઓં ભ॒દ્રં કર્ણે॑ભિઃ શૃણુ॒યામ॑ દેવાઃ । ભ॒દ્રં પ॑શ્યેમા॒ક્ષભિ॒ર્યજ॑ત્રાઃ । સ્થિ॒રૈરંગૈ᳚સ્તુષ્ઠુ॒વાગ્-મ્ સ॑સ્ત॒નૂભિઃ॑ । વ્યશે॑મ દે॒વહિ॑તં॒ યદાયુઃ॑ । સ્વ॒સ્તિ ન॒ ઇંદ્રો॑ વૃ॒દ્ધશ્ર॑વાઃ । સ્વ॒સ્તિ નઃ॑ પૂ॒ષા વિ॒શ્વવે॑દાઃ । સ્વ॒સ્તિ ન॒સ્તાર્ક્ષ્યો॒ અરિ॑ષ્ટનેમિઃ । સ્વ॒સ્તિ નો॒ બૃહ॒સ્પતિ॑ર્દધાતુ ॥ ઓં શાંતિઃ॒ શાંતિઃ॒ શાંતિઃ॑ ॥ ઓં નમ॑સ્તે ગ॒ણપ॑તયે । ત્વમે॒વ પ્ર॒ત્યક્ષં॒ તત્ત્વ॑મસિ … Read more