[ગણપતિ અથર્વષીર્ષમ્] ᐈ Ganapati Atharvashirsha Lyrics In Gujarati With PDF

Ganapati Atharvashirsha Gujarati Lyrics

॥ ગણપત્યથર્વશીર્ષોપનિષત્ (શ્રી ગણેષાથર્વષીર્ષમ્) ॥

ઓં ભ॒દ્રં કર્ણે॑ભિઃ શૃણુ॒યામ॑ દેવાઃ । ભ॒દ્રં પ॑શ્યેમા॒ક્ષભિ॒ર્યજ॑ત્રાઃ । સ્થિ॒રૈરંગૈ᳚સ્તુષ્ઠુ॒વાગ્-મ્ સ॑સ્ત॒નૂભિઃ॑ । વ્યશે॑મ દે॒વહિ॑તં॒ યદાયુઃ॑ । સ્વ॒સ્તિ ન॒ ઇંદ્રો॑ વૃ॒દ્ધશ્ર॑વાઃ । સ્વ॒સ્તિ નઃ॑ પૂ॒ષા વિ॒શ્વવે॑દાઃ । સ્વ॒સ્તિ ન॒સ્તાર્ક્ષ્યો॒ અરિ॑ષ્ટનેમિઃ । સ્વ॒સ્તિ નો॒ બૃહ॒સ્પતિ॑ર્દધાતુ ॥

ઓં શાંતિઃ॒ શાંતિઃ॒ શાંતિઃ॑ ॥

ઓં નમ॑સ્તે ગ॒ણપ॑તયે । ત્વમે॒વ પ્ર॒ત્યક્ષં॒ તત્ત્વ॑મસિ । ત્વમે॒વ કે॒વલં॒ કર્તા॑ઽસિ । ત્વમે॒વ કે॒વલં॒ ધર્તા॑ઽસિ । ત્વમે॒વ કે॒વલં॒ હર્તા॑ઽસિ । ત્વમેવ સર્વં ખલ્વિદં॑ બ્રહ્મા॒સિ । ત્વં સાક્ષાદાત્મા॑ઽસિ નિ॒ત્યમ્ ॥ 1 ॥
ઋ॑તં વ॒ચ્મિ । સ॑ત્યં વ॒ચ્મિ ॥ 2 ॥

અ॒વ ત્વં॒ મામ્ । અવ॑ વ॒ક્તારમ્᳚ । અવ॑ શ્રો॒તારમ્᳚ । અવ॑ દા॒તારમ્᳚ । અવ॑ ધા॒તારમ્᳚ । અવાનૂચાનમ॑વ શિ॒ષ્યમ્ । અવ॑ પ॒શ્ચાત્તા᳚ત્ । અવ॑ પુ॒રસ્તા᳚ત્ । અવોત્ત॒રાત્તા᳚ત્ । અવ॑ દ॒ક્ષિણાત્તા᳚ત્ । અવ॑ ચો॒ર્ધ્વાત્તા᳚ત્ । અવાધ॒રાત્તા᳚ત્ । સર્વતો માં પાહિ પાહિ॑ સમં॒તાત્ ॥ 3 ॥

ત્વં વાઙ્મય॑સ્ત્વં ચિન્મ॒યઃ । ત્વમાનંદમય॑સ્ત્વં બ્રહ્મ॒મયઃ । ત્વં સચ્ચિદાનંદાઽદ્વિ॑તીયો॒ઽસિ । ત્વં પ્ર॒ત્યક્ષં॒ બ્રહ્મા॑સિ । ત્વં જ્ઞાનમયો વિજ્ઞાન॑મયો॒ઽસિ ॥ 4 ॥

સર્વં જગદિદં ત્વ॑ત્તો જા॒યતે । સર્વં જગદિદં ત્વ॑ત્તસ્તિ॒ષ્ઠતિ । સર્વં જગદિદં ત્વયિ લય॑મેષ્ય॒તિ । સર્વં જગદિદં ત્વયિ॑ પ્રત્યે॒તિ । ત્વં ભૂમિરાપોઽનલોઽનિ॑લો ન॒ભઃ । ત્વં ચત્વારિ વા᳚ક્પદા॒નિ ॥ 5 ॥

ત્વં ગુ॒ણત્ર॑યાતી॒તઃ । ત્વં અવસ્થાત્ર॑યાતી॒તઃ । ત્વં દે॒હત્ર॑યાતી॒તઃ । ત્વં કા॒લત્ર॑યાતી॒તઃ । ત્વં મૂલાધારસ્થિતો॑ઽસિ નિ॒ત્યમ્ । ત્વં શક્તિત્ર॑યાત્મ॒કઃ । ત્વાં યોગિનો ધ્યાય॑ંતિ નિ॒ત્યમ્ । ત્વં બ્રહ્મા ત્વં વિષ્ણુસ્ત્વં રુદ્રસ્ત્વમિંદ્રસ્ત્વમગ્નિસ્ત્વં વાયુસ્ત્વં સૂર્યસ્ત્વં ચંદ્રમાસ્ત્વં બ્રહ્મ॒ ભૂર્ભુવઃ॒ સ્વરોમ્ ॥ 6 ॥

ગ॒ણાદિં᳚ પૂર્વ॑મુચ્ચા॒ર્ય॒ વ॒ર્ણાદીં᳚ સ્તદનં॒તરમ્ । અનુસ્વારઃ પ॑રત॒રઃ । અર્ધેં᳚દુલ॒સિતમ્ । તારે॑ણ ઋ॒દ્ધમ્ । એતત્તવ મનુ॑સ્વરૂ॒પમ્ । ગકારઃ પૂ᳚ર્વરૂ॒પમ્ । અકારો મધ્ય॑મરૂ॒પમ્ । અનુસ્વારશ્ચાં᳚ત્યરૂ॒પમ્ । બિંદુરુત્ત॑રરૂ॒પમ્ । નાદઃ॑ સંધા॒નમ્ । સગ્-મ્હિ॑તા સં॒ધિઃ । સૈષા ગણે॑શવિ॒દ્યા । ગણ॑ક ઋ॒ષિઃ । નિચૃદ્ગાય॑ત્રીચ્છં॒દઃ । શ્રી મહાગણપતિ॑ર્દેવતા । ઓં ગં ગ॒ણપ॑તયે નમઃ ॥ 7 ॥

એકદં॒તાય॑ વિ॒દ્મહે॑ વક્રતું॒ડાય॑ ધીમહિ ।
તન્નો॑ દંતિઃ પ્રચો॒દયા᳚ત્ ॥ 8 ॥

એકદં॒તં ચ॑તુર્હ॒સ્તં॒ પા॒શમં॑કુશ॒ધારિ॑ણમ્ । રદં॑ ચ॒ વર॑દં હ॒સ્તૈ॒ર્બિ॒ભ્રાણં॑ મૂષ॒કધ્વ॑જમ્ । રક્તં॑ લં॒બોદ॑રં શૂ॒ર્પ॒કર્ણકં॑ રક્ત॒વાસ॑સમ્ । રક્ત॑ગં॒ધાનુ॑લિપ્તાં॒ગં॒ ર॒ક્તપુ॑ષ્પૈઃ સુ॒પૂજિ॑તમ્ । ભક્તા॑નુ॒કંપિ॑નં દે॒વં॒ જ॒ગત્કા॑રણ॒મચ્યુ॑તમ્ । આવિ॑ર્ભૂ॒તં ચ॑ સૃ॒ષ્ટ્યા॒દૌ॒ પ્ર॒કૃતેઃ᳚ પુરુ॒ષાત્પ॑રમ્ । એવં॑ ધ્યા॒યતિ॑ યો નિ॒ત્યં॒ સ॒ યોગી॑ યોગિ॒નાં વ॑રઃ ॥ 9 ॥

નમો વ્રાતપતયે નમો ગણપતયે નમઃ પ્રમથપતયે નમસ્તેઽસ્તુ લંબોદરાયૈકદંતાય વિઘ્નવિનાશિને શિવસુતાય શ્રીવરદમૂર્તયે॒
નમઃ ॥ 10 ॥

એતદથર્વશીર્ષં યોઽધી॒તે । સ બ્રહ્મભૂયા॑ય ક॒લ્પતે । સ સર્વવિઘ્નૈ᳚ર્ન બા॒ધ્યતે । સ સર્વતઃ સુખ॑મેધ॒તે । સ પંચમહાપાપા᳚ત્ પ્રમુ॒ચ્યતે । સા॒યમ॑ધીયા॒નો॒ દિવસકૃતં પાપં॑ નાશ॒યતિ । પ્રા॒તર॑ધીયા॒નો॒ રાત્રિકૃતં પાપં॑ નાશ॒યતિ । સાયં પ્રાતઃ પ્ર॑યુંજા॒નો॒ પાપોઽપા॑પો ભ॒વતિ । ધર્માર્થકામમોક્ષં॑ ચ વિં॒દતિ । ઇદમથર્વશીર્ષમશિષ્યાય॑ ન દે॒યમ્ । યો યદિ મો॑હાદ્ દા॒સ્યતિ સ પાપી॑યાન્ ભ॒વતિ । સહસ્રાવર્તનાદ્યં યં કામ॑મધી॒તે । તં તમને॑ન સા॒ધયેત્ ॥ 11 ॥

અનેન ગણપતિમ॑ભિષિં॒ચતિ । સ વા॑ગ્મી ભ॒વતિ । ચતુર્થ્યામન॑શ્નન્ જ॒પતિ સ વિદ્યા॑વાન્ ભ॒વતિ । ઇત્યથર્વ॑ણવા॒ક્યમ્ । બ્રહ્માદ્યા॒ચર॑ણં વિ॒દ્યાન્ન બિભેતિ કદા॑ચને॒તિ ॥ 12 ॥

યો દૂર્વાંકુ॑રૈર્ય॒જતિ સ વૈશ્રવણોપ॑મો ભ॒વતિ । યો લા॑જૈર્ય॒જતિ સ યશો॑વાન્ ભ॒વતિ । સ મેધા॑વાન્ ભ॒વતિ । યો મોદકસહસ્રે॑ણ ય॒જતિ સ વાંછિતફલમ॑વાપ્નો॒તિ । યઃ સાજ્ય સમિ॑દ્ભિર્ય॒જતિ સ સર્વં લભતે સ સ॑ર્વં લ॒ભતે ॥ 13 ॥

અષ્ટૌ બ્રાહ્મણાન્ સમ્યગ્ ગ્રા॑હયિ॒ત્વા સૂર્યવર્ચ॑સ્વી ભ॒વતિ । સૂર્યગ્રહે મ॑હાન॒દ્યાં પ્રતિમાસન્નિધૌ વા જ॒પ્ત્વા સિદ્ધમં॑ત્રો ભ॒વતિ । મહાવિઘ્ના᳚ત્ પ્રમુ॒ચ્યતે । મહાદોષા᳚ત્ પ્રમુ॒ચ્યતે । મહાપાપા᳚ત્ પ્રમુ॒ચ્યતે । મહાપ્રત્યવાયા᳚ત્ પ્રમુ॒ચ્યતે । સ સર્વ॑વિદ્ભવતિ સ સર્વ॑વિદ્ભ॒વતિ । ય એ॑વં વે॒દ । ઇત્યુ॑પ॒નિષ॑ત્ ॥ 14 ॥

ઓં ભ॒દ્રં કર્ણે॑ભિઃ શૃણુ॒યામ॑ દેવાઃ । ભ॒દ્રં પ॑શ્યેમા॒ક્ષભિ॒ર્યજ॑ત્રાઃ । સ્થિ॒રૈરંગૈ᳚સ્તુષ્ઠુ॒વાગ્-મ્ સ॑સ્ત॒નૂભિઃ॑ । વ્યશે॑મ દે॒વહિ॑તં॒ યદાયુઃ॑ । સ્વ॒સ્તિ ન॒ ઇંદ્રો॑ વૃ॒દ્ધશ્ર॑વાઃ । સ્વ॒સ્તિ નઃ॑ પૂ॒ષા વિ॒શ્વવે॑દાઃ । સ્વ॒સ્તિ ન॒સ્તાર્ક્ષ્યો॒ અરિ॑ષ્ટનેમિઃ । સ્વ॒સ્તિ નો॒ બૃહ॒સ્પતિ॑ર્દધાતુ ॥

ઓં શાંતિઃ॒ શાંતિઃ॒ શાંતિઃ॑ ॥

********

Also Read:

Leave a Comment