[ഗണപതി അഥര്വഷീര്ഷമ്] ᐈ Ganapati Atharvashirsha Lyrics In Malayalam With PDF

Ganapati Atharvashirsha lyrics in Malayalam pdf with meaning, benefits and mp3 song

Ganapati Atharvashirsha Malayalam Lyrics ॥ ഗണപത്യഥര്വശീര്ഷോപനിഷത് (ശ്രീ ഗണേഷാഥര്വഷീര്ഷമ്) ॥ ഓം ഭ॒ദ്രം കര്ണേ॑ഭിഃ ശൃണു॒യാമ॑ ദേവാഃ । ഭ॒ദ്രം പ॑ശ്യേമാ॒ക്ഷഭി॒ര്യജ॑ത്രാഃ । സ്ഥി॒രൈരംഗൈ᳚സ്തുഷ്ഠു॒വാഗ്മ് സ॑സ്ത॒നൂഭിഃ॑ । വ്യശേ॑മ ദേ॒വഹി॑തം॒ യദായുഃ॑ । സ്വ॒സ്തി ന॒ ഇംദ്രോ॑ വൃ॒ദ്ധശ്ര॑വാഃ । സ്വ॒സ്തി നഃ॑ പൂ॒ഷാ വി॒ശ്വവേ॑ദാഃ । സ്വ॒സ്തി ന॒സ്താര്ക്ഷ്യോ॒ അരി॑ഷ്ടനേമിഃ । സ്വ॒സ്തി നോ॒ ബൃഹ॒സ്പതി॑ര്ദധാതു ॥ ഓം ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑ ॥ ഓം നമ॑സ്തേ ഗ॒ണപ॑തയേ । ത്വമേ॒വ പ്ര॒ത്യക്ഷം॒ തത്ത്വ॑മസി … Read more