[ഗണപതി അഥര്വഷീര്ഷമ്] ᐈ Ganapati Atharvashirsha Lyrics In Malayalam With PDF

Ganapati Atharvashirsha Malayalam Lyrics

॥ ഗണപത്യഥര്വശീര്ഷോപനിഷത് (ശ്രീ ഗണേഷാഥര്വഷീര്ഷമ്) ॥

ഓം ഭ॒ദ്രം കര്ണേ॑ഭിഃ ശൃണു॒യാമ॑ ദേവാഃ । ഭ॒ദ്രം പ॑ശ്യേമാ॒ക്ഷഭി॒ര്യജ॑ത്രാഃ । സ്ഥി॒രൈരംഗൈ᳚സ്തുഷ്ഠു॒വാഗ്മ് സ॑സ്ത॒നൂഭിഃ॑ । വ്യശേ॑മ ദേ॒വഹി॑തം॒ യദായുഃ॑ । സ്വ॒സ്തി ന॒ ഇംദ്രോ॑ വൃ॒ദ്ധശ്ര॑വാഃ । സ്വ॒സ്തി നഃ॑ പൂ॒ഷാ വി॒ശ്വവേ॑ദാഃ । സ്വ॒സ്തി ന॒സ്താര്ക്ഷ്യോ॒ അരി॑ഷ്ടനേമിഃ । സ്വ॒സ്തി നോ॒ ബൃഹ॒സ്പതി॑ര്ദധാതു ॥

ഓം ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑ ॥

ഓം നമ॑സ്തേ ഗ॒ണപ॑തയേ । ത്വമേ॒വ പ്ര॒ത്യക്ഷം॒ തത്ത്വ॑മസി । ത്വമേ॒വ കേ॒വലം॒ കര്താ॑ഽസി । ത്വമേ॒വ കേ॒വലം॒ ധര്താ॑ഽസി । ത്വമേ॒വ കേ॒വലം॒ ഹര്താ॑ഽസി । ത്വമേവ സര്വം ഖല്വിദം॑ ബ്രഹ്മാ॒സി । ത്വം സാക്ഷാദാത്മാ॑ഽസി നി॒ത്യമ് ॥ 1 ॥
ഋ॑തം വ॒ച്മി । സ॑ത്യം വ॒ച്മി ॥ 2 ॥

അ॒വ ത്വം॒ മാമ് । അവ॑ വ॒ക്താരമ്᳚ । അവ॑ ശ്രോ॒താരമ്᳚ । അവ॑ ദാ॒താരമ്᳚ । അവ॑ ധാ॒താരമ്᳚ । അവാനൂചാനമ॑വ ശി॒ഷ്യമ് । അവ॑ പ॒ശ്ചാത്താ᳚ത് । അവ॑ പു॒രസ്താ᳚ത് । അവോത്ത॒രാത്താ᳚ത് । അവ॑ ദ॒ക്ഷിണാത്താ᳚ത് । അവ॑ ചോ॒ര്ധ്വാത്താ᳚ത് । അവാധ॒രാത്താ᳚ത് । സര്വതോ മാം പാഹി പാഹി॑ സമം॒താത് ॥ 3 ॥

ത്വം വാങ്മയ॑സ്ത്വം ചിന്മ॒യഃ । ത്വമാനംദമയ॑സ്ത്വം ബ്രഹ്മ॒മയഃ । ത്വം സച്ചിദാനംദാഽദ്വി॑തീയോ॒ഽസി । ത്വം പ്ര॒ത്യക്ഷം॒ ബ്രഹ്മാ॑സി । ത്വം ജ്ഞാനമയോ വിജ്ഞാന॑മയോ॒ഽസി ॥ 4 ॥

സര്വം ജഗദിദം ത്വ॑ത്തോ ജാ॒യതേ । സര്വം ജഗദിദം ത്വ॑ത്തസ്തി॒ഷ്ഠതി । സര്വം ജഗദിദം ത്വയി ലയ॑മേഷ്യ॒തി । സര്വം ജഗദിദം ത്വയി॑ പ്രത്യേ॒തി । ത്വം ഭൂമിരാപോഽനലോഽനി॑ലോ ന॒ഭഃ । ത്വം ചത്വാരി വാ᳚ക്പദാ॒നി ॥ 5 ॥

ത്വം ഗു॒ണത്ര॑യാതീ॒തഃ । ത്വം അവസ്ഥാത്ര॑യാതീ॒തഃ । ത്വം ദേ॒ഹത്ര॑യാതീ॒തഃ । ത്വം കാ॒ലത്ര॑യാതീ॒തഃ । ത്വം മൂലാധാരസ്ഥിതോ॑ഽസി നി॒ത്യമ് । ത്വം ശക്തിത്ര॑യാത്മ॒കഃ । ത്വാം യോഗിനോ ധ്യായ॑ംതി നി॒ത്യമ് । ത്വം ബ്രഹ്മാ ത്വം വിഷ്ണുസ്ത്വം രുദ്രസ്ത്വമിംദ്രസ്ത്വമഗ്നിസ്ത്വം വായുസ്ത്വം സൂര്യസ്ത്വം ചംദ്രമാസ്ത്വം ബ്രഹ്മ॒ ഭൂര്ഭുവഃ॒ സ്വരോമ് ॥ 6 ॥

ഗ॒ണാദിം᳚ പൂര്വ॑മുച്ചാ॒ര്യ॒ വ॒ര്ണാദീം᳚ സ്തദനം॒തരമ് । അനുസ്വാരഃ പ॑രത॒രഃ । അര്ധേം᳚ദുല॒സിതമ് । താരേ॑ണ ഋ॒ദ്ധമ് । എതത്തവ മനു॑സ്വരൂ॒പമ് । ഗകാരഃ പൂ᳚ര്വരൂ॒പമ് । അകാരോ മധ്യ॑മരൂ॒പമ് । അനുസ്വാരശ്ചാം᳚ത്യരൂ॒പമ് । ബിംദുരുത്ത॑രരൂ॒പമ് । നാദഃ॑ സംധാ॒നമ് । സഗ്മ്ഹി॑താ സം॒ധിഃ । സൈഷാ ഗണേ॑ശവി॒ദ്യാ । ഗണ॑ക ഋ॒ഷിഃ । നിചൃദ്ഗായ॑ത്രീച്ഛം॒ദഃ । ശ്രീ മഹാഗണപതി॑ര്ദേവതാ । ഓം ഗം ഗ॒ണപ॑തയേ നമഃ ॥ 7 ॥

ഏകദം॒തായ॑ വി॒ദ്മഹേ॑ വക്രതും॒ഡായ॑ ധീമഹി ।
തന്നോ॑ ദംതിഃ പ്രചോ॒ദയാ᳚ത് ॥ 8 ॥

ഏകദം॒തം ച॑തുര്ഹ॒സ്തം॒ പാ॒ശമം॑കുശ॒ധാരി॑ണമ് । രദം॑ ച॒ വര॑ദം ഹ॒സ്തൈ॒ര്ബി॒ഭ്രാണം॑ മൂഷ॒കധ്വ॑ജമ് । രക്തം॑ ലം॒ബോദ॑രം ശൂ॒ര്പ॒കര്ണകം॑ രക്ത॒വാസ॑സമ് । രക്ത॑ഗം॒ധാനു॑ലിപ്താം॒ഗം॒ ര॒ക്തപു॑ഷ്പൈഃ സു॒പൂജി॑തമ് । ഭക്താ॑നു॒കംപി॑നം ദേ॒വം॒ ജ॒ഗത്കാ॑രണ॒മച്യു॑തമ് । ആവി॑ര്ഭൂ॒തം ച॑ സൃ॒ഷ്ട്യാ॒ദൌ॒ പ്ര॒കൃതേഃ᳚ പുരു॒ഷാത്പ॑രമ് । ഏവം॑ ധ്യാ॒യതി॑ യോ നി॒ത്യം॒ സ॒ യോഗീ॑ യോഗി॒നാം വ॑രഃ ॥ 9 ॥

നമോ വ്രാതപതയേ നമോ ഗണപതയേ നമഃ പ്രമഥപതയേ നമസ്തേഽസ്തു ലംബോദരായൈകദംതായ വിഘ്നവിനാശിനേ ശിവസുതായ ശ്രീവരദമൂര്തയേ॒
നമഃ ॥ 10 ॥

ഏതദഥര്വശീര്ഷം യോഽധീ॒തേ । സ ബ്രഹ്മഭൂയാ॑യ ക॒ല്പതേ । സ സര്വവിഘ്നൈ᳚ര്ന ബാ॒ധ്യതേ । സ സര്വതഃ സുഖ॑മേധ॒തേ । സ പംചമഹാപാപാ᳚ത് പ്രമു॒ച്യതേ । സാ॒യമ॑ധീയാ॒നോ॒ ദിവസകൃതം പാപം॑ നാശ॒യതി । പ്രാ॒തര॑ധീയാ॒നോ॒ രാത്രികൃതം പാപം॑ നാശ॒യതി । സായം പ്രാതഃ പ്ര॑യുംജാ॒നോ॒ പാപോഽപാ॑പോ ഭ॒വതി । ധര്മാര്ഥകാമമോക്ഷം॑ ച വിം॒ദതി । ഇദമഥര്വശീര്ഷമശിഷ്യായ॑ ന ദേ॒യമ് । യോ യദി മോ॑ഹാദ് ദാ॒സ്യതി സ പാപീ॑യാന് ഭ॒വതി । സഹസ്രാവര്തനാദ്യം യം കാമ॑മധീ॒തേ । തം തമനേ॑ന സാ॒ധയേത് ॥ 11 ॥

അനേന ഗണപതിമ॑ഭിഷിം॒ചതി । സ വാ॑ഗ്മീ ഭ॒വതി । ചതുര്ഥ്യാമന॑ശ്നന് ജ॒പതി സ വിദ്യാ॑വാന് ഭ॒വതി । ഇത്യഥര്വ॑ണവാ॒ക്യമ് । ബ്രഹ്മാദ്യാ॒ചര॑ണം വി॒ദ്യാന്ന ബിഭേതി കദാ॑ചനേ॒തി ॥ 12 ॥

യോ ദൂര്വാംകു॑രൈര്യ॒ജതി സ വൈശ്രവണോപ॑മോ ഭ॒വതി । യോ ലാ॑ജൈര്യ॒ജതി സ യശോ॑വാന് ഭ॒വതി । സ മേധാ॑വാന് ഭ॒വതി । യോ മോദകസഹസ്രേ॑ണ യ॒ജതി സ വാംഛിതഫലമ॑വാപ്നോ॒തി । യഃ സാജ്യ സമി॑ദ്ഭിര്യ॒ജതി സ സര്വം ലഭതേ സ സ॑ര്വം ല॒ഭതേ ॥ 13 ॥

അഷ്ടൌ ബ്രാഹ്മണാന് സമ്യഗ് ഗ്രാ॑ഹയി॒ത്വാ സൂര്യവര്ച॑സ്വീ ഭ॒വതി । സൂര്യഗ്രഹേ മ॑ഹാന॒ദ്യാം പ്രതിമാസന്നിധൌ വാ ജ॒പ്ത്വാ സിദ്ധമം॑ത്രോ ഭ॒വതി । മഹാവിഘ്നാ᳚ത് പ്രമു॒ച്യതേ । മഹാദോഷാ᳚ത് പ്രമു॒ച്യതേ । മഹാപാപാ᳚ത് പ്രമു॒ച്യതേ । മഹാപ്രത്യവായാ᳚ത് പ്രമു॒ച്യതേ । സ സര്വ॑വിദ്ഭവതി സ സര്വ॑വിദ്ഭ॒വതി । യ ഏ॑വം വേ॒ദ । ഇത്യു॑പ॒നിഷ॑ത് ॥ 14 ॥

ഓം ഭ॒ദ്രം കര്ണേ॑ഭിഃ ശൃണു॒യാമ॑ ദേവാഃ । ഭ॒ദ്രം പ॑ശ്യേമാ॒ക്ഷഭി॒ര്യജ॑ത്രാഃ । സ്ഥി॒രൈരംഗൈ᳚സ്തുഷ്ഠു॒വാഗ്മ് സ॑സ്ത॒നൂഭിഃ॑ । വ്യശേ॑മ ദേ॒വഹി॑തം॒ യദായുഃ॑ । സ്വ॒സ്തി ന॒ ഇംദ്രോ॑ വൃ॒ദ്ധശ്ര॑വാഃ । സ്വ॒സ്തി നഃ॑ പൂ॒ഷാ വി॒ശ്വവേ॑ദാഃ । സ്വ॒സ്തി ന॒സ്താര്ക്ഷ്യോ॒ അരി॑ഷ്ടനേമിഃ । സ്വ॒സ്തി നോ॒ ബൃഹ॒സ്പതി॑ര്ദധാതു ॥

ഓം ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑ ॥

********

Also Read:

Leave a Comment