[க3ணேஶ பஞ்ச ரத்நம்] ᐈ Ganesh Pancharatnam Lyrics In Tamil Pdf

Ganesh Pancharatnam Stotram Tamil Lyrics முதா3 கராத்த மோத3கம் ஸதா3 விமுக்தி ஸாத4கம் ।கல்தா3த4ராவதம்ஸகம் விலாஸிலோக ரக்ஷகம் ।அநாயகைக நாயகம் விநாஶிதேப4 தை3த்யகம் ।நதாஶுபா4ஶு நாஶகம் நமாமி தம் விநாயகம் ॥ 1 ॥ நதேதராதி பீ4கரம் நவோதி3தார்க பா4ஸ்வரம் ।நமத்ஸுராரி நிர்ஜரம் நதாதி4காபது3த்3ட4ரம் ।ஸுரேஶ்வரம் நிதீ4ஶ்வரம் கஜ3ேஶ்வரம் க3ணேஶ்வரம் ।மஹேஶ்வரம் தமாஶ்ரயே பராத்பரம் நிரந்தரம் ॥ 2 ॥ ஸமஸ்த லோக ஶங்கரம் நிரஸ்த தை3த்ய குஞ்ஜரம் ।த3ரேதரோத3ரம் வரம் வரேப4 வக்த்ரமக்ஷரம் ।க்ருபாகரம் க்ஷமாகரம் முதா3கரம் யஶஸ்கரம் ।மநஸ்கரம் … Read more