[க3ணேஶ பஞ்ச ரத்நம்] ᐈ Ganesh Pancharatnam Lyrics In Tamil Pdf

Ganesh Pancharatnam Stotram Tamil Lyrics

முதா3 கராத்த மோத3கம் ஸதா3 விமுக்தி ஸாத4கம் ।
கல்தா34ராவதம்ஸகம் விலாஸிலோக ரக்ஷகம் ।
அநாயகைக நாயகம் விநாஶிதேப4 தை3த்யகம் ।
நதாஶுபா4ஶு நாஶகம் நமாமி தம் விநாயகம் ॥ 1 ॥

நதேதராதி பீ4கரம் நவோதி3தார்க பா4ஸ்வரம் ।
நமத்ஸுராரி நிர்ஜரம் நதாதி4காபது3த்34ரம் ।
ஸுரேஶ்வரம் நிதீ4ஶ்வரம் கஜ3ேஶ்வரம் க3ணேஶ்வரம் ।
மஹேஶ்வரம் தமாஶ்ரயே பராத்பரம் நிரந்தரம் ॥ 2 ॥

ஸமஸ்த லோக ஶங்கரம் நிரஸ்த தை3த்ய குஞ்ஜரம் ।
3ரேதரோத3ரம் வரம் வரேப4 வக்த்ரமக்ஷரம் ।
க்ருபாகரம் க்ஷமாகரம் முதா3கரம் யஶஸ்கரம் ।
மநஸ்கரம் நமஸ்க்ருதாம் நமஸ்கரோமி பா4ஸ்வரம் ॥ 3 ॥

அகிஞ்சநார்தி மார்ஜநம் சிரந்தநோக்தி பா4ஜநம் ।
புராரி பூர்வ நந்த3நம் ஸுராரி க3ர்வ சர்வணம் ।
ப்ரபஞ்ச நாஶ பீ4ஷணம் த4நஞ்ஜயாதி3 பூ4ஷணம் ।
கபோல தா3நவாரணம் பஜ4ே புராண வாரணம் ॥ 4 ॥

நிதாந்த காந்தி த3ந்த காந்தி மந்த காந்தி காத்மஜம் ।
அசிந்த்ய ரூபமந்த ஹீந மந்தராய க்ருந்தநம் ।
ஹ்ருத3ந்தரே நிரந்தரம் வஸந்தமேவ யோகி3நாம் ।
தமேகத3ந்தமேவ தம் விசிந்தயாமி ஸந்ததம் ॥ 5 ॥

மஹாக3ணேஶ பஞ்சரத்நமாத3ரேண யோந்வஹம் ।
ப்ரஜல்பதி ப்ரபா4தகே ஹ்ருதி3 ஸ்மரந் க3ணேஶ்வரம் ।
அரோக3தாமதோ3ஷதாம் ஸுஸாஹிதீம் ஸுபுத்ரதாம் ।
ஸமாஹிதாயு ரஷ்டபூ4தி மப்4யுபைதி ஸோசிராத் ॥

********

Leave a Comment