[గణేశ పంచ రత్నం] ᐈ Ganesh Pancharatnam Lyrics In Telugu Pdf

Ganesh Pancharatnam Stotram Telugu Lyrics ముదా కరాత్త మోదకం సదా విముక్తి సాధకం ।కళాధరావతంసకం విలాసిలోక రక్షకం ।అనాయకైక నాయకం వినాశితేభ దైత్యకం ।నతాశుభాశు నాశకం నమామి తం వినాయకం ॥ 1 ॥ నతేతరాతి భీకరం నవోదితార్క భాస్వరం ।నమత్సురారి నిర్జరం నతాధికాపదుద్ఢరం ।సురేశ్వరం నిధీశ్వరం గజేశ్వరం గణేశ్వరం ।మహేశ్వరం తమాశ్రయే పరాత్పరం నిరంతరం ॥ 2 ॥ సమస్త లోక శంకరం నిరస్త దైత్య కుంజరం ।దరేతరోదరం వరం వరేభ వక్త్రమక్షరం ।కృపాకరం … Read more