[గణేశ పంచ రత్నం] ᐈ Ganesh Pancharatnam Lyrics In Telugu Pdf

Ganesh Pancharatnam Stotram Telugu Lyrics

ముదా కరాత్త మోదకం సదా విముక్తి సాధకం ।
కళాధరావతంసకం విలాసిలోక రక్షకం ।
అనాయకైక నాయకం వినాశితేభ దైత్యకం ।
నతాశుభాశు నాశకం నమామి తం వినాయకం ॥ 1 ॥

నతేతరాతి భీకరం నవోదితార్క భాస్వరం ।
నమత్సురారి నిర్జరం నతాధికాపదుద్ఢరం ।
సురేశ్వరం నిధీశ్వరం గజేశ్వరం గణేశ్వరం ।
మహేశ్వరం తమాశ్రయే పరాత్పరం నిరంతరం ॥ 2 ॥

సమస్త లోక శంకరం నిరస్త దైత్య కుంజరం ।
దరేతరోదరం వరం వరేభ వక్త్రమక్షరం ।
కృపాకరం క్షమాకరం ముదాకరం యశస్కరం ।
మనస్కరం నమస్కృతాం నమస్కరోమి భాస్వరం ॥ 3 ॥

అకించనార్తి మార్జనం చిరంతనోక్తి భాజనం ।
పురారి పూర్వ నందనం సురారి గర్వ చర్వణం ।
ప్రపంచ నాశ భీషణం ధనంజయాది భూషణం ।
కపోల దానవారణం భజే పురాణ వారణం ॥ 4 ॥

నితాంత కాంతి దంత కాంతి మంత కాంతి కాత్మజం ।
అచింత్య రూపమంత హీన మంతరాయ కృంతనం ।
హృదంతరే నిరంతరం వసంతమేవ యోగినాం ।
తమేకదంతమేవ తం విచింతయామి సంతతం ॥ 5 ॥

మహాగణేశ పంచరత్నమాదరేణ యోఽన్వహం ।
ప్రజల్పతి ప్రభాతకే హృది స్మరన్ గణేశ్వరం ।
అరోగతామదోషతాం సుసాహితీం సుపుత్రతాం ।
సమాహితాయు రష్టభూతి మభ్యుపైతి సోఽచిరాత్ ॥

********

Leave a Comment